''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


NaboryRozstrzygnięcie naboru wniosków nr 1/2021 !

Zakres tematyczny naboru: Przedsięwzięcie: 1.1.1.
Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

Data publikacji: 08.09.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2021 trwającego od 25.06.2021 r. do 13.07.2021 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 44 wnioski, jeden wniosek został wycofany.

Zgodnie z procedurą wszystkie wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:
- Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, według lokalnych kryteriów wyboru, wybranych operacji wraz ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji niewybranych
Uwaga:
Dane zawarte na liście operacji odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Do pobrania:
- Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dotyczącego oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021.Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi zmian w zakresie dokumentacji do podejmowania działalności gospodarczej, tj. wzoru wniosku i biznesplanu (wersje 4z) informujemy, iż otrzymaliśmy w tym zakresie następujące wyjaśnienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został zamieszczony formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan informacje pomocnicze do wypełniania biznesplanu oraz tabele finansowe w wersji 4z. Stosowanie tych dokumentów określono od dnia 29 czerwca 2021r.

W przypadku Państwa LGD w związku z tym, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej rozpoczął się w momencie kiedy dostępny był formularz wniosku i biznesplanu w wersji 3z, natomiast zakończy się (można składać wnioski o przyznanie pomocy) w momencie gdy już obowiązuje nowa wersja wniosku (4z) proszę o postępowanie w następujący sposób:

1. W przypadku wniosków złożonych w wersji 3z przed ukazaniem się nowej wersji jeżeli będą Państwo wzywać wnioskodawców do poprawy tych wniosków należy wezwać ich do złożenia wniosku na obecnie obowiązującej wersji 4z. Chyba że nie będą Państwo wzywać do poprawy wniosku wtedy Samorząd Województwa Podkarpackiego wezwie Wnioskodawców do przedłożenia wniosku na wersji 4z.

2. W przypadku kiedy Wnioskodawcy będą składać wnioski w momencie, dostępności nowej wersji wniosku (4z) informujcie Państwo tych wnioskodawców, żeby składali wnioski na tej właśnie wersji (4z).

Powyższe nie wynika z przepisów prawa (rozporządzeń/ustaw) tylko jest następstwem przekazanych przez ARiMR informacji - zgodnie z którymi w związku z wprowadzeniem zarządzenia Prezesa ARiMR od dnia 29 czerwca 2021r. obowiązujący jest nowy wzór wniosku i biznesplanu.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021
Data publikacji: 08.06.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska.

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od 25.06.2021 r. do 13.07.2021 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy.

Powyższy zakres tematyczny dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.).

Forma i intensywność wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 330 000,00 Euro.

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 1 320 000,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 22 punkty. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl oraz https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały).
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (Klauzule informacyjne o ochronie danych). osobowych.
4) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
5) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:


Wniosek o przyznanie pomocy część B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, poz. A. 10.

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji:
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Biznesplan (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa