''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabory archiwum
Rozstrzygnięcie naboru wniosków nr 1/2022!
(data publikacji 15.06.2022 r.)

Zakres tematyczny naboru: Przedsięwzięcie: 1.1.1.
Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy


Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2022 trwającego od 14.04.2022 r. do 28.04.2022 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 19 wniosków.

Zgodnie z procedurą wszystkie wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:


Dane zawarte na liście operacji odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022
Data publikacji: 30.03.2022 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: Od 14.04.2022 r. do 28.04.2022 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru : podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy.
Powyższy zakres tematyczny dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z póź. zm.).

Forma i intensywność wsparcia.
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 162 500,00 Euro.

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 650 000,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 22 punkty. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl oraz www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały).
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan (wersja edytowalna).
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (Klauzule informacyjne o ochronie danych). osobowych.
4) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
5) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Wniosek o przyznanie pomocy część B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, poz. A. 10.
Do pobrania: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 4z (obowiązuje od 29 czerwca 2021 r.)

Umowa

Wersja 5z (obowiązuje od 21 grudnia 2020 r.)

Wniosek o płatność

Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowaRozstrzygnięcie naboru wniosków nr 2/2021/G
(data publikacji 04.02.2022 r.)

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniu 28.01.2022 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2021/G trwającego od 29 listopada 2021 do 17 grudnia 2021 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Uwaga:
Zawarcie umowy o powierzeniu grantu z Grantobiorcą nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z Zarządem Województwa Podkarpackiego, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Dane zawarte w liście odnoszą się do danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniu 28.01.2022 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 2/2021 i 3/2021 trwających od 29 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r., w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach dwóch naborów złożonych zostało w sumie 7 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

NABÓR 2/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
(data publikacji 04.02.2022 r.)


NABÓR 3/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych.
(data publikacji 04.02.2022 r.)

Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021
Data publikacji: 15.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r., od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Wniosek wraz z kompletem załączników składany jest przez: Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy). Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru dotyczy - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2 Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno – kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR.

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych.

Wskaźniki produktu:
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1 szt.

Forma i intensywność wsparcia.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
2) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, tj. osoby fizyczne , ngo.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 41 786,00 Euro

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 167 144,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 56. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Uprawnieni wnioskodawcy - jst, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD,) złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - załącznik nr 3 do ogłoszenia).

2) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych) - dotyczy tylko osób fizycznych.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.

4) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 4z (obowiązuje od 26 sierpnia 2021 r.)

Umowa

Wersja 8z (obowiązuje od 21 maja 2021 r.)

Wniosek o płatność

Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowaOgłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021
Data publikacji: 15.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r., od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Wniosek wraz z kompletem załączników składany jest przez: Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy). Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru dotyczy - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny 2 Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wskaźniki produktu:
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 6 szt.

Forma i intensywność wsparcia.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:
1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
2) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, tj. osoby fizyczne , ngo.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 250 714,00 Euro.

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 1 002 856,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 56. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - jst, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD,) złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - załącznik nr 3 do ogłoszenia).

2) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych) - dotyczy tylko osób fizycznych.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.

4) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 4z (obowiązuje od 26 sierpnia 2021 r.)

Umowa

Wersja 8z (obowiązuje od 21 maja 2021 r.)

Wniosek o płatność

Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowaOgłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021/G
Data publikacji: 15.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska,
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od 29 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Forma złożenia wniosku:
1. LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD, linki poniżej:
Przedsięwzięcie
2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=b5764f8711333c6e&b=477d98ab3840824adcc81eeeedb8b2ca
2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF.
3. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.
4. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.
5. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
6. Komplet dokumentów Wnioskodawca składa osobiście lub poprzez pełnomocnika lub upoważnioną statutowo do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD.
7. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
8. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.
9. Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane.

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

 • dotacja w wysokości do 100%;
 • wypłata środków ma formę systemu zaliczkowo - refundacyjnego: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu;
 • wysokość pomocy/wysokość grantu: nie może być wyższa niż 20 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł;
 • wartość całkowita zadania: nie może być wyższa niż 50 000 oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 40 152,36 Euro/160 609,44 zł.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania: - Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny LSR
II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

Cel(e) szczegółowy(e) LSR
II.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie:
- 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR

Wskaźniki:
Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.) - 7

Kryteria wyboru Grantobiorców oraz minimum punktowe:

Aby wniosek został wybrany do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce dokumenty: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zal_nr_9.pdf a także w zakładce Nabory oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52. Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 % maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji (według ogłoszenia) tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.
Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD "Zielone Bieszczady" - od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do dnia w którym upływa 12 miesięcy od daty jej podpisania lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub posiadanie przez wnioskodawcę zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej zadania, które zamierza realizować.
3. Inne załączniki - o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania), wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce Nabory.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Formularze dokumentów do pobrania:

Załączniki do ogłoszenia:

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa


Rozstrzygnięcie naboru wniosków nr 1/2021 !

Zakres tematyczny naboru: Przedsięwzięcie: 1.1.1.
Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

Data publikacji: 08.09.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2021 trwającego od 25.06.2021 r. do 13.07.2021 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 44 wnioski, jeden wniosek został wycofany.

Zgodnie z procedurą wszystkie wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:
- Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, według lokalnych kryteriów wyboru, wybranych operacji wraz ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji niewybranych
Uwaga:
Dane zawarte na liście operacji odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Do pobrania:
- Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dotyczącego oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2021.
- Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dotyczący ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2021.Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi zmian w zakresie dokumentacji do podejmowania działalności gospodarczej, tj. wzoru wniosku i biznesplanu (wersje 4z) informujemy, iż otrzymaliśmy w tym zakresie następujące wyjaśnienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został zamieszczony formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan informacje pomocnicze do wypełniania biznesplanu oraz tabele finansowe w wersji 4z. Stosowanie tych dokumentów określono od dnia 29 czerwca 2021r.

W przypadku Państwa LGD w związku z tym, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej rozpoczął się w momencie kiedy dostępny był formularz wniosku i biznesplanu w wersji 3z, natomiast zakończy się (można składać wnioski o przyznanie pomocy) w momencie gdy już obowiązuje nowa wersja wniosku (4z) proszę o postępowanie w następujący sposób:

1. W przypadku wniosków złożonych w wersji 3z przed ukazaniem się nowej wersji jeżeli będą Państwo wzywać wnioskodawców do poprawy tych wniosków należy wezwać ich do złożenia wniosku na obecnie obowiązującej wersji 4z. Chyba że nie będą Państwo wzywać do poprawy wniosku wtedy Samorząd Województwa Podkarpackiego wezwie Wnioskodawców do przedłożenia wniosku na wersji 4z.

2. W przypadku kiedy Wnioskodawcy będą składać wnioski w momencie, dostępności nowej wersji wniosku (4z) informujcie Państwo tych wnioskodawców, żeby składali wnioski na tej właśnie wersji (4z).

Powyższe nie wynika z przepisów prawa (rozporządzeń/ustaw) tylko jest następstwem przekazanych przez ARiMR informacji - zgodnie z którymi w związku z wprowadzeniem zarządzenia Prezesa ARiMR od dnia 29 czerwca 2021r. obowiązujący jest nowy wzór wniosku i biznesplanu.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021
Data publikacji: 08.06.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska.

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od 25.06.2021 r. do 13.07.2021 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy.

Powyższy zakres tematyczny dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.).

Forma i intensywność wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 330 000,00 Euro.

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 1 320 000,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 22 punkty. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl oraz https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały).
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (Klauzule informacyjne o ochronie danych). osobowych.
4) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
5) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:


Wniosek o przyznanie pomocy część B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, poz. A. 10.

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji:
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Biznesplan (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nr 1/2021/G
Data publikacji: 02.04.2021 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 29-30.03.2021 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 1/2021/G trwającego od 31-12-2020 08:00 do 21-01-2021 15:00 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie: 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR.
- Protokół z posiedzenia Rady.

Uwaga:
Zawarcie umowy o powierzeniu grantu z Grantobiorcą nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z Zarządem Województwa Podkarpackiego, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
Dane zawarte w liście odnoszą się do danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021/G
Data publikacji: 11.12.2020 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska.

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Forma złożenia wniosku:

1. LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD, linki poniżej:
Przedsięwzięcie 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR

2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg.

3. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.

4. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

5. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

6. Komplet dokumentów Wnioskodawca składa osobiście lub poprzez pełnomocnika lub upoważnioną statutowo do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD.

7. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

8. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.

9. Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane.

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

- dotacja w wysokości do 100%;

- wypłata środków ma formę systemu zaliczkowo - refundacyjnego: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie gran

- wysokość pomocy/wysokość grantu: nie może być wyższa niż 20 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł;

- wartość całkowita zadania: nie może być wyższa niż 50 000 oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 144 751,00 zł.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.)

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:

- Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru
Cel ogólny LSR
II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

Cel(e) szczegółowy(e) LSR
II.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno-kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR

Przedsięwzięcie:
- 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR - 144 751,00 zł
Wskaźniki:
Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.) - 7

Kryteria wyboru Grantobiorców oraz minimum punktowe:

Aby wniosek został wybrany do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce dokumenty:
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zal_nr_9.pdf a także w zakładce Nabory oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52. Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 % maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji (według ogłoszenia) tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady"

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:

Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD "Zielone Bieszczady" - od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do dnia w którym upływa 12 miesięcy od daty jej podpisania lecz nie później niż do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub posiadanie przez wnioskodawcę zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej zadania, które zamierza realizować.
3. Inne załączniki - o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania), wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce Nabory.

Formularze dokumentów do pobrania:

Załączniki do ogłoszenia:

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniu 07.02.2020 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020 oraz 3/2020 trwających od 30.12.2019 r. do 17.01.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach trzech naborów złożonych zostało w sumie 8 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 1/2020 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
(data publikacji 19.02.2020 r.)


NABÓR 2/2020 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich.
(data publikacji 19.02.2020 r.)

NABÓR 3/2020 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych.
(data publikacji 19.02.2020 r.)

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dotyczącego oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020 oraz 3/2020

Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków - 877 378,00 zł).

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020
Data publikacji 13.12.2019 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: od 30 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r., od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Wniosek wraz z kompletem załączników składany jest przez: Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy). Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru dotyczy - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2 Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wskaźniki produktu:

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 4 szt.

Forma i intensywność wsparcia.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:

1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

2) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, tj. osoby fizyczne , ngo.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 877 378,00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 61. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Uprawnieni wnioskodawcy - jst, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD,) złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - załącznik nr 3 do ogłoszenia).

2) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych) - dotyczy tylko osób fizycznych.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.

4) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Dokumenty aplikacyjne (wersja 3z):
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 11.06.2018 r.

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - obowiązuje od 05.06.2019 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich (limit środków - 567 900,00 zł).

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020
Data publikacji 13.12.2019 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: od 30 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r., od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Wniosek wraz z kompletem załączników składany jest przez: Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy). Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru dotyczy - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2 Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich

Wskaźniki produktu:

Liczba wytyczonych/ oznaczonych / opisanych szlaków/ zrewitalizowanych - 3 szt.

Forma i intensywność wsparcia.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:

1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

2) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, tj. osoby fizyczne , ngo.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 567 900,00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 61. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Uprawnieni wnioskodawcy - jst, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD,) złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - załącznik nr 3 do ogłoszenia).

2) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych) - dotyczy tylko osób fizycznych.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.

4) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Dokumenty aplikacyjne (wersja 3z):
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 11.06.2018 r.

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - obowiązuje od 05.06.2019 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych (limit środków - 185 000,00 zł).

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020
Data publikacji 13.12.2019 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: od 30 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r., od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Wniosek wraz z kompletem załączników składany jest przez: Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy). Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru dotyczy - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2 Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno - kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych

Wskaźniki produktu:

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1 szt.

Forma i intensywność wsparcia.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż:

1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

2) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów, tj. osoby fizyczne , ngo.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 185 000,00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 61. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Uprawnieni wnioskodawcy - jst, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD,) złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - załącznik nr 3 do ogłoszenia).

2) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych) - dotyczy tylko osób fizycznych.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji.

4) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Dokumenty aplikacyjne (wersja 3z):
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 11.06.2018 r.

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - obowiązuje od 05.06.2019 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Rozstrzygnięcie naborów wniosków nr 8/2019,

Zakres tematyczny naboru: Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy
Data publikacji: 05.11.2019r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 8/2019 trwającego od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 39 wniosków, jeden wniosek został wycofany.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:
Wyniki naboru (Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, według lokalnych kryteriów wyboru, wybranych operacji wraz ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji niewybranych)

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dotyczącego oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2019
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019

Data publikacji: 05.08.2019 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin składania wniosków:
Od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru: Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

Powyższy zakres tematyczny dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z póź. zm.).

Forma i intensywność wsparcia.

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 850 000,00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 22. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały).

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (Klauzule informacyjne o ochronie danycho sobowych).

4) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

5) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:


Wniosek o przyznanie pomocy część B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, poz. A. 10.

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa
Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji  dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

3) Biznesplan (wersja 3z)

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy


4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z


5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Rozstrzygnięcie naboru wniosków nr 2/2018/G

Data publikacji: 28.02.2019r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 08.02.2019 r., 12.02.2019 r. oraz 26.02.2019 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G trwającego od 23.11.2018 r. do 06.12.2018 r. w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych
- Protokół z posiedzenia Rady

Uwaga:

Zawarcie umowy o powierzeniu grantu z Grantobiorcą nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z Zarządem Województwa Podkarpackiego, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G

Data publikacji: 08.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:
Od 23 listopada 2018 r. do 06 grudnia 2018 r.w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Forma złożenia wniosku:
1. LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD, linki poniżej:

2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg.

3. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.

4. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

5. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

6. Komplet dokumentów Wnioskodawca składa osobiście lubpoprzez pełnomocnika lub upoważnioną statutowo do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD.

7. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

8. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.

9. Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

- dotacja w wysokości do 100%;
- wypłata środków: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu;
- wysokość pomocy/wysokość grantu: nie może być wyższa niż 20 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł;
- wartość całkowita zadania: nie może być wyższa niż 50 000 oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
 • Organizacja i udział w imprezach;
 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR;
 • Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny LSR

II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

Cel(e) szczegółowe LSR
II.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
II.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno-kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR

Przedsięwzięcia:
 • 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach - 100 000,00 zł
 • 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR 20 000,00 zł
 • 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych - 80 000,00 zł.

Wskaźniki:
Liczba imprez - 8
Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.) - 2
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury- 1

Kryteria wyboru Grantobiorców oraz minimum punktowe:
Aby wniosek został wybrany do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce dokumenty: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zal_nr_9.pdf a także w zakładce Nabory oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52. Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 % maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji(według ogłoszenia) tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanymw ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowegowskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD "Zielone Bieszczady" - od kwietnia 2019 do października 2020 r.

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub posiadanie przez wnioskodawcę zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej zadania, które zamierza realizować.

3. Inne załączniki - o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania), wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce Nabory Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Formularze dokumentów do pobrania:
Załączniki do ogłoszenia:


Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G

Data publikacji: 02.10.2018 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:
Od 17października 2018 r. do 02 listopada 2018 r.w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Forma złożenia wniosku:
1.LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD, linki poniżej:

2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg.

3. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.

4. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

5. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

6. Komplet dokumentów Wnioskodawca składa osobiście lubpoprzez pełnomocnika lub upoważnioną statutowo do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD.

7. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

8. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.

9. Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

- dotacja w wysokości do 100%;
- wypłata środków: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu;
- wysokość pomocy/wysokość grantu: nie może być wyższa niż 20 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł;
- wartość całkowita zadania: nie może być wyższa niż 50 000 oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
 • Organizacja i udział w imprezach;
 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR;
 • Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny LSR

II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

Cel(e) szczegółowe LSR
II.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
II.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno-kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR

Przedsięwzięcia:
 • 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach - 100 000,00 zł
 • 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR 20 000,00 zł
 • 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych - 80 000,00 zł.

Wskaźniki:
Liczba imprez - 10
Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.) - 2
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury- 1

Kryteria wyboru Grantobiorców oraz minimum punktowe:
Aby wniosek został wybrany do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce dokumenty: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zal_nr_9.pdf a także w zakładce Nabory oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52. Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 % maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji(według ogłoszenia) tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanymw ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowegowskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD "Zielone Bieszczady" - odkwietnia 2019 dopaździernika 2020 r.

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub posiadanie przez wnioskodawcę zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej zadania, które zamierza realizować.

3. Inne załączniki - o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania), wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce Nabory Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Formularze dokumentów do pobrania:
Załączniki do ogłoszenia:


Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

Protokół z II posiedzenia
Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniu: 12.06.2018r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 7/2018trwającego od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru złożono jeden wniosek.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 7/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych
(data publikacji 30.III.2018 r)


Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 30.04.2018 r., 07.05.2018 r., 15.05.2018 r. oraz 21.05.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018 trwających od 15.03.2018 r. do 30.03.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naborów złożonych zostało w sumie 8 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 4/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
(data publikacji 23.II.2018 r.)


NABÓR 5/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich.
(data publikacji 23.II.2018 r.)

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje iż w ramach naboru nr 5/2018 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.

NABÓR 6/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych.
(data publikacji 23.II.2018 r.)


Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków - 810 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich (limit środków - 30 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych (limit środków - 560 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

w zakresie: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych (limit środków - 500 000,00 zł).


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 27.01.2017 r., 31.01.2017 r., 02.02.2017 r., 07.02.2017 r., 20.02.2017 r., oraz 22.02.2017 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 trwających od 19.12.2016 r. do 10.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naborów złożonych zostało w sumie 46 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
(data publikacji 27.02.2017 r.)


NABÓR 2/2017 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
(data publikacji 27.02.2017 r.)

NABÓR 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej
(data publikacji 1.03.2017 r.)

Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczejInformacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

LGD planuje przeprowadzenie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w następujących terminach i zakresie:

Lp.

Planowany termin naboru wniosków

Zakres tematyczny operacji

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru

1.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Podejmowanie działalności

gospodarczej

1 000 000,00 zł

2.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Tworzenie inkubatorów

przetwórstwa lokalnego

500 000,00 zł

3.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Rozwijanie działalności gospodarczej

2 000 000,00 zł

Termin ogłoszenia o naborze wniosków: 2 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: biuro stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych:

Gmina

Data

Miejsce szkolenia

Olszanica

25.11.2016

Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Sanok

29.11.2016

Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

Lutowiska

01.12.2016

Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska

Czarna

02.12.2016

Urząd Gminy Czarna, Czarna Górna 74,

38-710 Czarna

Tyrawa Wołoska

06.12.2016

Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191,

38-535 Tyrawa Wołoska

Ustrzyki Dolne

08.12.2016

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Solina

09.12.2016

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,

ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk