''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Plan włączenia społecznościPlan włączenia społeczności

  Lokalna Strategia Rozwoju będzie dokumentem współfinansowanym ze środków EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach PROW na lata 2014 - 2020, który powstanie przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR . Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców. Na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR odbędzie się po min. jednym spotkaniu. W trakcie konsultacji zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Spotkania z udziałem lokalnej społeczności pozwolą na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

  Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady" upubliczni informacje o konsultacjach w sprawie tworzenia LSR na swojej stronie internetowej, stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie LGD oraz w gminach. Jedną z metod angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą także badania ankietowe. Kwestionariusz ankiety będzie dostępny do wypełnienia przez wszystkich zainteresowanych w wersji elektronicznej oraz dla grupy osób nie posługujących się biegle komputerem w wersji tradycyjnej - papierowej. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie wspomnianego dokumentu poprzez składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zapewni funkcjonowanie strony internetowej. Biuro Stowarzyszenia w okresie przejściowym będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR w środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 (2 dni w tygodniu po 4 godziny).