''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Mapa obszaru i opis obszaru (potencjału)
planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru.Obszar LGD "Zielone Bieszczady" obejmuje teren siedmiu gmin położonych na terenie powiatów bieszczadzki, leski, sanocki (obszar południowo - wschodni województwa podkarpackiego).

Tabela 1. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGD "Zielone Bieszczady".


Geograficznie obszar LGD (jako całość) to także teren wschodniego Przedgórza Karpackiego objęty Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery Karpaty Wschodnie. Ze względu na unikalne cechy środowiska został on w części objęty ochroną w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Ukształtowanie powierzchni tego regionu tworzą łańcuchy i pasma wzgórz oraz gór, które poprzecinane są licznymi dolinami rzek i potoków. Rzeki należą do zlewiska Bałtyku oraz (Strwiąż) Morza Czarnego. Główne grzbiety górskie zajęte są przez hale, zwane połoninami. Niższe partie Bieszczad są pokryte lasami bukowymi i jodłowo- bukowymi o bujnym poszyciu. Charakterystyczna jest tutaj nisko przebiegająca górna granica lasów. Najwyższymi szczytami na omawianym obszarze są: Tarnica (1346), Krzemień (1335) i Halicz (1333) a główną rzeką jest San (443 km długości), wraz z najważniejszymi dopływami: Solinką, Hoczewką, Wetliną, Wetlinką i Wołosatym.

Gmina Sanok obejmuje wioski w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. W skład jej wchodzą tereny leżące częściowo w Beskidzie Niskim. Ukształtowanie rzeźby terenu jest zróżnicowane, poczynając od równiny Dołów Jasielsko - Sanockich po strome zbocza Gór Słonnych. Różny jest również stopień zalesienia terenu. Największe jest na północ od Sanoka, gdzie w celu ochrony naturalnego bogactwa przyrody utworzony został Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Najatrakcyjniejszym turystycznie rejonem gminy jest dolina Sanu z malowniczymi przełomami. Gmina Tyrawa Wołoska leży w dolinie potoku Tyrawskiego, na granicy Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego (na Podgórzu Bieszczadów). Jej obszar w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (objęty w niewielkiej części ochroną rezerwatową), na północ od Sanoka przy drodze krajowej DK28. Na terenie gminy znajduje się najdłuższe w Polsce serpentyny (część DK28) na których odbywają się samochodowe rajdy górskie.

Na obszarze LSR, obszary parków narodowych zajmują 12,02%, rezerwaty przyrody 2,09% a parki krajobrazowe 52,94% powierzchni. Niniejszy projekt LSR dotyczy obszarów objętych ochroną. Są to:

  • Bieszczadzki Park Narodowy - chroni fragmenty wschodnio-karpackiej przyrody w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Posiada on powierzchnię 29 201,06 ha. Park ten stanowi centralną część pierwszego na świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Znaczną jego część zajmują lasy bukowe i bukowo-jodłowe z udziałem jawora i świerka. Ekosystemy leśne zajmują 25019,68 ha, połoniny 1821,41 ha zaś pozostałe ekosystemy nieleśne 2115,18 ha, grunty pod wodami (rzeki i potoki) 78,01 ha, grunty zabudowane, drogi i inne - 166,77 ha

  • Park Krajobrazowy Doliny Sanu - posiada powierzchnię 35 635 ha. Obejmuje on malowniczą dolinę Sanu od jego źródeł po Jezioro Solińskie. Park Krajobrazowy Doliny Sanu powstał m.in. dla ochrony górnego biegu jednej z najpiękniejszych polskich rzek - Sanu. Bogactwo przyrodnicze parku wynika z dużej lesistości ok. 80 %. W ramach Parku Krajobrazowego Doliny Sanu występują rezerwaty przyrody: Rezerwat przyrody "Zakole", Rezerwat przyrody "Hulskie im. Stefana Myczkowskiego", Rezerwat przyrody "Krywe", Rezerwat Przyrody "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku". Obszar leśny tworzą głównie duże kompleksy reglowej buczyny karpackiej, z czego blisko połowę zajmują stuletnie i starsze drzewostany puszczańskie.

  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych - park krajobrazowy znajduje się w województwie podkarpackim na terenie trzech powiatów: bieszczadzki, leski i sanocki. Obejmuje typowe dla Karpat Wschodnich pasma górskie Gór Słonnych i Chwaniowa, a jego powierzchnia wynosi 56 188 ha. Na obszarze parku znajduje się 9 rezerwatów (Buczyna w Wańkowej, Chwaniów, Cisy w Serednicy, Dyrbek, Góra Sobień, Nad Trzciańcem, Na Opalonym, Na Oratyku oraz Polanki) o łącznej powierzchni 1427,61 ha. Wszystkie rezerwaty w wyjątkiem "Cisów w Serednicy" mają charakter leśny.

Wszystkie wymienione obszary objęte ochroną: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowego Gór Słonnych w ok. 85 % położone są na obszarze LSR.

Wspólnym mianownikiem scalającym gminy partycypujące w LGD "Zielone Bieszczady" jest atrakcyjność turystyczno - rekreacyjna wynikająca z uwarunkowań geograficznych.

Ludność Gmin wchodzących w skład LGD "Zielone Bieszczady" liczy 51 770 osób (wg danych GUS ma 31.12.2020 r.). Poniższa tabela przedstawia strukturę ludności obszaru.