''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


NaboryOgłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Data publikacji 2.XII.2016 r.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020..

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej

Instytucja organizująca nabór:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne

Termin składania wniosków:

Od 19.12.2016 r. do 10.01.2017 r. w godzinach od 8.00 do 16.00

Forma złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” znajdującej się na ul. Rynek 27/28 w Ustrzykach Dolnych. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD.

Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 300 000,00 zł, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 2 000 000,00 zł.

Zakres tematyczny operacji:

rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój podmiotów generujących miejsca pracy

Zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji oraz minimum punktowe:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 38. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów, co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Ograniczenie pomocy:

Ograniczenie dotyczy rodzaju wspieranych działalności gospodarczej wg kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowiących kryteria dopuszczające wskazane w zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia lub 2 oryginały).

2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.

3) Pozostałe dokumenty, w tym: potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:

a) oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

b) oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,

d) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, biznesplan, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” www.lgd-zielonebieszczady.pl.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.
Załączniki:


Formularze wniosków, umów i instrukcji – dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r (.pdf)

3) Biznesplan
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf)

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy
7) Formularz wniosku o płatność
8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

9) Narzędzia pomocnicze:
    Wyliczanie momentu bazowego