''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabory archiwumRozstrzygnięcie naboru wniosków nr 2/2018/G

Data publikacji: 28.02.2019r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 08.02.2019 r., 12.02.2019 r. oraz 26.02.2019 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G trwającego od 23.11.2018 r. do 06.12.2018 r. w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR
- Lista Grantobiorców - przedsięwzięcie2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych
- Protokół z posiedzenia Rady

Uwaga:

Zawarcie umowy o powierzeniu grantu z Grantobiorcą nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z Zarządem Województwa Podkarpackiego, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G

Data publikacji: 08.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:
Od 23 listopada 2018 r. do 06 grudnia 2018 r.w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Forma złożenia wniosku:
1. LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD, linki poniżej:

2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg.

3. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.

4. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

5. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

6. Komplet dokumentów Wnioskodawca składa osobiście lubpoprzez pełnomocnika lub upoważnioną statutowo do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD.

7. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

8. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.

9. Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

- dotacja w wysokości do 100%;
- wypłata środków: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu;
- wysokość pomocy/wysokość grantu: nie może być wyższa niż 20 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł;
- wartość całkowita zadania: nie może być wyższa niż 50 000 oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
 • Organizacja i udział w imprezach;
 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR;
 • Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny LSR

II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

Cel(e) szczegółowe LSR
II.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
II.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno-kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR

Przedsięwzięcia:
 • 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach - 100 000,00 zł
 • 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR 20 000,00 zł
 • 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych - 80 000,00 zł.

Wskaźniki:
Liczba imprez - 8
Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.) - 2
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury- 1

Kryteria wyboru Grantobiorców oraz minimum punktowe:
Aby wniosek został wybrany do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce dokumenty: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zal_nr_9.pdf a także w zakładce Nabory oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52. Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 % maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji(według ogłoszenia) tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanymw ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowegowskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD "Zielone Bieszczady" - od kwietnia 2019 do października 2020 r.

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub posiadanie przez wnioskodawcę zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej zadania, które zamierza realizować.

3. Inne załączniki - o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania), wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce Nabory Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Formularze dokumentów do pobrania:
Załączniki do ogłoszenia:


Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G

Data publikacji: 02.10.2018 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór:
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Termin i miejsce składania wniosków:
Od 17października 2018 r. do 02 listopada 2018 r.w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

Forma złożenia wniosku:
1.LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi nabór z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (Generator Wniosków) udostępnianej na stronie internetowej LGD, linki poniżej:

2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg.

3. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.

4. Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

5. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

6. Komplet dokumentów Wnioskodawca składa osobiście lubpoprzez pełnomocnika lub upoważnioną statutowo do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na oryginale oraz kopii pierwszej strony tego wniosku. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD.

7. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

8. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.

9. Wnioski nadsyłane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

- dotacja w wysokości do 100%;
- wypłata środków: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu;
- wysokość pomocy/wysokość grantu: nie może być wyższa niż 20 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł;
- wartość całkowita zadania: nie może być wyższa niż 50 000 oraz niższa niż 5 000 zł.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
 • Organizacja i udział w imprezach;
 • Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR;
 • Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny LSR

II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

Cel(e) szczegółowe LSR
II.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
II.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno-kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze LSR

Przedsięwzięcia:
 • 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach - 100 000,00 zł
 • 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR 20 000,00 zł
 • 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych - 80 000,00 zł.

Wskaźniki:
Liczba imprez - 10
Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.) - 2
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 1
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury- 1

Kryteria wyboru Grantobiorców oraz minimum punktowe:
Aby wniosek został wybrany do finansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce dokumenty: https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/zal_nr_9.pdf a także w zakładce Nabory oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52. Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 % maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.

Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji(według ogłoszenia) tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanymw ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowegowskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność grantu z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność grantu z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
Uprawnieni wnioskodawcy - organizacje pozarządowe z obszaru objętego LSR "Zielone Bieszczady".

Termin i czas realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:
Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD "Zielone Bieszczady" - odkwietnia 2019 dopaździernika 2020 r.

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub posiadanie przez wnioskodawcę zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej zadania, które zamierza realizować.

3. Inne załączniki - o ile dotyczą planowanego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania), wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce Nabory Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Formularze dokumentów do pobrania:
Załączniki do ogłoszenia:


Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa

Protokół z II posiedzenia
Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniu: 12.06.2018r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 7/2018trwającego od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru złożono jeden wniosek.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 7/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych
(data publikacji 30.III.2018 r)


Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 30.04.2018 r., 07.05.2018 r., 15.05.2018 r. oraz 21.05.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 4/2018, 5/2018 oraz 6/2018 trwających od 15.03.2018 r. do 30.03.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naborów złożonych zostało w sumie 8 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 4/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
(data publikacji 23.II.2018 r.)


NABÓR 5/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich.
(data publikacji 23.II.2018 r.)

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje iż w ramach naboru nr 5/2018 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.

NABÓR 6/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych.
(data publikacji 23.II.2018 r.)


Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków - 810 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich (limit środków - 30 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych (limit środków - 560 000,00 zł).


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

w zakresie: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych (limit środków - 500 000,00 zł).


Rozstrzygnięcie naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na posiedzeniu w dniach: 27.01.2017 r., 31.01.2017 r., 02.02.2017 r., 07.02.2017 r., 20.02.2017 r., oraz 22.02.2017 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 trwających od 19.12.2016 r. do 10.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naborów złożonych zostało w sumie 46 wniosków.

Zgodnie z procedurą wnioski wybrane do dofinansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:

NABÓR 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
(data publikacji 27.02.2017 r.)


NABÓR 2/2017 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
(data publikacji 27.02.2017 r.)

NABÓR 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej
(data publikacji 1.03.2017 r.)

Uwaga:
Dane zawarte w listach odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Protokół z posiedzenia Rady


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczejInformacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

LGD planuje przeprowadzenie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w następujących terminach i zakresie:

Lp.

Planowany termin naboru wniosków

Zakres tematyczny operacji

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru

1.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Podejmowanie działalności

gospodarczej

1 000 000,00 zł

2.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Tworzenie inkubatorów

przetwórstwa lokalnego

500 000,00 zł

3.

Od 19 grudnia 2016 r.
do 10 stycznia 2017 r.

Rozwijanie działalności gospodarczej

2 000 000,00 zł

Termin ogłoszenia o naborze wniosków: 2 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: biuro stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych:

Gmina

Data

Miejsce szkolenia

Olszanica

25.11.2016

Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722 Olszanica

Sanok

29.11.2016

Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

Lutowiska

01.12.2016

Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska

Czarna

02.12.2016

Urząd Gminy Czarna, Czarna Górna 74,

38-710 Czarna

Tyrawa Wołoska

06.12.2016

Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191,

38-535 Tyrawa Wołoska

Ustrzyki Dolne

08.12.2016

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Solina

09.12.2016

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,

ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk