''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


NaboryWyniki oceny i wyboru operacji własnej nr 1/2024
Data zamieszczenia informacji: 26.03.2024 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na Posiedzeniu w dniu 21.03.2024 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji własnej nr 1/2024 w zakresie:
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej(§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.);
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.);
- promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych (§2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie: 2.1.5 Działania mające na celu promocję i rozwój współpracy oraz wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie turystyki zrównoważonej i ekologii.

Dokumenty do pobrania:
Lista operacji wybranych 1/2024
Protokół z posiedzenia RadyWyniki oceny i wyboru operacji własnej nr 2/2024
Data zamieszczenia informacji: 26.03.2024 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) na Posiedzeniu w dniu 21.03.2024 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji własnej nr 2/2024 w zakresie:
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie: 3.2.4 Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej.

Dokumenty do pobrania:
Lista operacji wybranych 2/2024
Protokół z posiedzenia RadyOPERACJA WŁASNA NR 1/2024
brak zgłoszeń zamiaru realizacji przez podmiot inny niż LGD.

Data zamieszczenia informacji: 01.03.2024 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 30 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2024 w ramach przedsięwzięcia 2.1.5 Działania mające na celu promocję i rozwój współpracy oraz wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie turystyki zrównoważonej i ekologii, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 2.1.5 Działania mające na celu promocję i rozwój współpracy oraz wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie turystyki zrównoważonej i ekologii, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2024 zostanie przygotowany przez Zarząd i przekazany zostanie do oceny przez Radę LGD "Zielone Bieszczady".INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 1/2024

Data zamieszczenia informacji: 30.01.2024 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD "Zielone Bieszczady", jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze LGD "Zielone Bieszczady", 38-623 Uherce Mineralne, Orelec 35, tel. 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 31.01.2024 r. do 29.02.2024 r. (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. od 8.00 - 16.00).

Miejsce i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu bezpośrednio w biurze LGD "Zielone Bieszczady", 38-623 Uherce Mineralne, Orelec 35.
Formularze niezawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD "Zielone Bieszczady".

Zakres tematyczny operacji:

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej(§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.);

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.);

- promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych (§2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.).

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
- cel ogólny LSR - II Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;
- cel szczegółowy LSR - II.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
- przedsięwzięcie: 2.1.5 Działania mające na celu promocję i rozwój współpracy oraz wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie turystyki zrównoważonej i ekologii.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (1 szt.)

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

Liczba podmiotów objętych wsparciem prowadzonym przez Centrum współpracy na rzecz turystyki zrównoważonej (20 szt.)

Okres realizacji operacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024.

Forma i intensywność wsparcia:
Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż: 100% kosztów kwalifikowalnych - organizacje pozarządowe (ngo). Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju uprawnieni wnioskodawcy to organizacje pozarządowe z obszaru LGD "Zielone Bieszczady".

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 112 500,00 €

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 450 000 zł).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 56. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj.: spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia LSR:

  • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z informacją w Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

Załączniki do informacji:

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji własnych;

2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020;

3. Karta oceny Wykonawców, stanowiąca Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji własnych;

4. Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dokumenty dotyczące niniejszej informacji dostępne są także w Biurze LGD.OPERACJA WŁASNA NR 2/2024
brak zgłoszeń zamiaru realizacji przez podmiot inny niż LGD.

Data zamieszczenia informacji: 01.03.2024 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 30 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2024 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji..

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2024 zostanie przygotowany przez Zarząd i przekazany zostanie do oceny przez Radę LGD "Zielone Bieszczady".INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 2/2024

Data zamieszczenia informacji: 30.01.2024 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD "Zielone Bieszczady", jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze LGD "Zielone Bieszczady", 38-623 Uherce Mineralne, Orelec 35, tel. 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 31.01.2024 r. do 29.02.2024 r. (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. od 8.00 - 16.00).

Miejsce i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu bezpośrednio w biurze LGD "Zielone Bieszczady", 38-623 Uherce Mineralne, Orelec 35.
Formularze niezawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD "Zielone Bieszczady".

Zakres tematyczny operacji:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.);

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

- cel ogólny LSR - III Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym

- cel szczegółowy LSR - III. 2- Podnoszenie wiedzy osób z obszaru LSR związanej z zakładaniem działalności gospodarczej i rozwojem przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznymi i środowiskowymi

- przedsięwzięcie: 3.2.4 Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu (8 szt.)

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu (160 osób)

Okres realizacji operacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2024.

Forma i intensywność wsparcia:
Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż: 100% kosztów kwalifikowalnych - organizacje pozarządowe (ngo). Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju uprawnieni wnioskodawcy to organizacje pozarządowe z obszaru LGD "Zielone Bieszczady".

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 51 075,75 €

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 204 303,00 zł).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 56. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 16 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj.: spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia LSR:

  • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z informacją w Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

Załączniki do informacji:

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji własnych;

2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020;

3. Karta oceny Wykonawców, stanowiąca Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji własnych;

4. Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dokumenty dotyczące niniejszej informacji dostępne są także w Biurze LGD.