''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualności


Apel do mieszkańców Ustrzyk Dolnych!

Ciągle brakuje miejsc noclegowych dla młodych osób - uczestników XXIII Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Ustrzykach Dolnych (7-9.04.2017)

W tej sprawie prosimy o kontakt z księdzem Witoldem tel. 533886565.

Więcej informacji:
Program spotkania"Sposób na Sukces"

Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Na stronie www Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ukazała się Lista nominatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces

Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów, którzy zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych. Trzymamy kciuki za Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe zgłoszone przez naszą LGD do konkursu.Komunikat!

Informuję, że 23.03.2017 o godz. 9.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestów.Spotkania informacyjne

W imieniu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Więcej informacji:
Spotkania informacyjneKomunikat - stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

Informujemy, że beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków na realizację zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizowanych operacji. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U rok 2017, poz. 106 z 17 stycznia 2017 r.).

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy beneficjentów pomocy oraz pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

 • beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

 • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

W celu zapewnienia beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal, na którym beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony od 18 marca 2017. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej informacji:
Rozporządzenie - zasada konkurencyjnościPreferencyjne pożyczki na inwestycje.

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Należy podkreślić, że dodatkowo preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status MPR Green Velo. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno zostać uruchomione we września 2017 r.

Więcej informacji:
www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl/Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "Biznes inicjator".

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z terenu Województwa Podkarpackiego zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji:
ZaproszenieProjekt „Aktywne Bieszczadzkie NGO” dobiegł końca!

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działająca w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych z radością informuje, iż projekt realizowany w ramach IX edycji Działaj Lokalnie dobiegł końca. Dzięki kilkumiesięcznej pracy udało się sprawić, że zorganizowane I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych odniosło duży sukces. Forum zgromadziło na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych ponad 40 różnych organizacji pozarządowych z ponad setką przedstawicieli którzy mieli okazję do przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem w integracji środowiska.

Kolejnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie szkoleń dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie rejestrację działalności w KRS. Spotkania warsztatowe odbyły w dwóch panelach tematycznych:

 • w zakresie: zmian w przepisach obowiązujących organizacje pozarządowe i koniecznego dostosowania dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku do Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 25 września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r. oraz od 2017 r.)
 • w zakresie: procedury powołania ngo, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich wypełnienie, prawa i obowiązki organizacji – w kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.

Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte:

 • Aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad;
 • Promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk organizacji poprzez organizację I Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;
 • Podnoszenie wiedzy zarówno po stronie ngo, jak i pracowników gmin i powiatów, w których kompetencjach leży współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Fotorelacja

Materiały szkoleniowe autorstwa Pani Agnieszki Krzemień dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych

Stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenia zwykłe i rejestroweBezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców m.in. dotacja na OZE, prace B+R czy szkolenia dla pracowników.

Więcej informacji:
ZaproszenieDOTACJE NA START!

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU "WSPARCIE W STARCIE"

TERMIN NABORU: 20.01.2017 - 03.02.2017 r.

Więcej informacji:
Informacje szczegółowe
PlakatKomunikat!

Informujemy, iż dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku nie umawiamy już na doradztwo specjalistyczne, wynika to z bardzo dużej liczby osób zainteresowanych dotacjami. .

Wyjątek stanowią osoby (potencjalni wnioskodawcy), które wcześniej się umówiły. Jest to zgodne z informacjami podanymi podczas szkoleń oraz upublicznionymi w materiałach podsumowujących spotkania informacyjno-szkoleniowe.Wesołych Świąt!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pragnie złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.Komunikat dla Wnioskodawców!

Ze względu na wpływające pytania dotyczące zorganizowania dodatkowego spotkania informacyjnego dotyczącego naborów, Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że nie są planowane dodatkowe szkolenia w tej tematyce.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami ze spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych.

Ze względu na zgłaszane problemy z generatorem wniosków przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy o wypełnianie wszystkich dokumentów w wersji Exel/Word. Nie ma obowiązku korzystania z Generatora.

Formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy:
delegowane@arimr.gov.pl .
Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:


W cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych wzięło udział  łącznie 166 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie na:

Podejmowanie działalności gospodarczej,
Rozwijanie działalności gospodarczej,
Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Materiały szkoleniowe:
Wstęp
Inkubator
Rozwijanie działalności
Podejmowanie działalności
Biznesplan
FotorelacjaInformacja dla Wnioskodawców

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania LSR

ARiMR udostępniła dokument zawierający najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

Więcej informacji:
Odnośnik do dokumentu ze strony ARiMR


dotyczący poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

UWAGA: NGO, GRUPY NIEFORMALNE, PRACOWNICY GMIN I POWIATÓW!

Przypominamy o trwających szkoleniach, pozostał jeszcze jeden termin:

Sanok - 7.12.2016 (Urząd Gminy, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok)

Więcej informacji:
Zaproszenie + program szczegółowyOgłoszenie o naborach

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ogłoszenia (data publikacji 2.XII.2016):

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 -
w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 -
w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 -
w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczejPełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się:
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.

Przypominamy o trwający spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych, przed nami jeszcze:
Tyrawa Wołoska, 6.12.2016
Ustrzyki Dolne, 8.12.2016
Polańczyk, 9.12.2016
(program- zaproszenie)Komunikat!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniu 29.11.2016 r. będzie nieczynne ze względu na prowadzone w tym terminie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy SanokZaproszenie!

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz pracowników gmin i powiatów, którym nie obca jest współpraca z NGO do udziału w szkoleniach.

Więcej informacji:
Zaproszenie + program szczegółowyKomunikat!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniach 1-2.12.2016 będzie nieczynne ze względu na udział pracowników w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na prowadzone w tym terminie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Czarna i Lutowiska.


Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane w dniu 20.11.2016 r. w Hali Sportowej w Ustrzykach.

Przypominamy organizacjom pozarządowym o konieczności zgłoszenia chęci udziału w imprezie (stoisko i/lub prezentacja na scenie).

Termin upływa 15.11.2016.

Więcej informacji:
Program szczegółowy
Karta zgłoszeniowaZaproszenie

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do udziału w pierwszej edycji Kongresu 590, który jest unikatowym wydarzeniem promującym polskie produkty i przedsiębiorców. Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorom wydarzenia przyświeca hasło: "Uwalniamy polski potencjał"

Kongres 590 odbędzie się 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym (CWK) w Rzeszowie. Wydarzenie skupi wokół siebie właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, założycieli start - upów oraz innowatorów.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
www.kongres590.plInformacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Więcej informacji:
Informacja o naborachZaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,
 • tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

do udziału w szkoleniach dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.
Termin, miejsce oraz program szkoleń zostały podane w załączeniu.
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową.
Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Program szkoleniaPomóżmy Ustrzykom Dolnym wygrać kampanię promocyjną!

Trwa konkurs na Najpopularniejsze Miasto w Turnieju Miast 2016, organizowanym przez ONET S.A.

Nagrodą dla miasta, które zwycięży, jest kampania promocyjna o wartości rynkowej 200 000 zł, w serwisie Zumi.pl i portalu Onet.pl.

Każdy kto posiada telefon komórkowy, może pomóc Ustrzykom wygrać. Warto przekazać tę informację krewnym i znajomym i przekonać ich do głosowania.

Wystarczy wejść na stronę http://turniejmiast.zumi.pl/ i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kliknąć poniższy obrazek - "Zagłosuj na Ustrzyki Dolne"

2. Nacisnąć "ZAGŁOSUJ"

3. Postąpić zgodnie z instrukcją:

 • 3.1 Przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

 • 3.2 Wpisać numer telefonu i kliknąć "POBIERZ KOD".

 • 3.3 Znowu przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

 • 3.4 Wpisać kod otrzymany SMS-em i kliknąć "GŁOSUJ".

Głosujący NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW za przesłane kody. Głosowanie SMS jest całkowicie bezpłatne dla użytkownika. System NIE wysyła dodatkowych smsów PREMIUM. Numery telefonów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych a po ukończeniu plebiscytu zostaną usunięte.Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych 20.11.2016

Zaproszenie
Karta zgłoszeniowaTelewizja w naszej LGD

Po raz kolejny obszar Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”  przyciągnął media. Podczas jesiennej wizyty TVP Rzeszów zainteresowała się inicjatywami współfinansowanymi w poprzedniej perspektywie przez LGD „Zielone Bieszczady” zrealizowanymi w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013, były to:

 • „WATRA” – śpiewne promowanie Bieszczadów dzięki inwestycji w sprzęt muzyczny;
 • Urządzenie 4 miejsc do rekreacji ruchowej w miejscowościach Lutowiska i Stuposiany;
 • Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 • Nordic Walking Park Południe Podkarpacia (projekt współpracy)
 • Zaś w powiecie leskim uwagę przykuły Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – inicjatywa zrealizowana w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

  Składamy podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w organizację nagrania na czele z Panem Wójtem Gminy Lutowiska Krzysztofem Mrozem i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach Panem Markiem Sokołem. Podziękowania kierujemy dla Pani:

  • Karoliny Hebda
  • Natalii Hebda
  • Anny Gromadzka
  • Hanny Płeszka
  • Katarzyny Dudzińska
  • Jadwigi Sauter
  • Weroniki Szpiech
  • Lidii Kołomyja

  Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Warta, a niezapomnianą przejażdżkę drezynami Pan Janusz Demkowicz.  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć

  Film:
  powiat bieszczadzki
  powiat leski


  Wizyty studyjne innych lgd w Bieszczadach

  Na przełomie września i października gościliśmy na terenie naszego LGD dwie lokalne grupy działania. Odwiedziło nas Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"- uczestnicy projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" oraz członkowie Rady i pracownicy biura LGD "Beskid Gorlicki", którzy brali udział w szkoleniu, w związku z przygotowaniem się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obie wizyty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji ciekawych inicjatyw realizowanych w ramach poprzedniego okresu programowania.

  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć  Zmiany zasad udzielania dofinansowań!

  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” informuje, iż ze względu na:

  • Zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

  • Zmianę wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”;

  • Informacje otrzymane podczas szkolenia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

  Uległy nieznacznej zmianie zasady dofinansowania udzielanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Osoby zainteresowane proszone są o zweryfikowanie swojej wiedzy podczas szkoleń organizowanych przez LGD w związku z naborami planowanymi na IV kwartał 2016 roku. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc szkoleń będą umieszczone wkrótce.  Goście ze Szwajcarii w Bieszczadach

  W dniach 01-09.10.2016 r. odwiedziła nasz region delegacja szwajcarska. Goście z kantonu Appenzelle zwiedzili wysokie Bieszczady, ale mieli także okazję pojeździć na drezynach i skosztować pyszności naszej kuchni przy dźwiękach melodii pogranicza oraz zasmakować piwa w Ursa Maior. Odwiedzili m.in. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, Lwów i Skansen w Sanoku. Pomimo kiepskiej pogody udało się nawet zorganizować grzybobranie i wspólne ognisko.

  Przypomnijmy pokrótce najważniejsze etapy budowania współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku:

  - w roku 2013 w ramach projektu pt. „Ku lepszej przyszłości" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 15 przedstawicieli (z trzech sektorów i wszystkich gmin) naszej LGD odbyło wizytę studyjną do Szwajcarii. Jej efektem była m.in. realizacja przez Gminę Olszanica projektu pt. "Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach" oraz przez LGD projektu pt. „Łączmy siły dla turysty” z programu Alpy-Karpatom; - w roku 2014 przedstawiciele kantonu Appenzelle dwukrotnie brali udział w Alpejsko-Karpackim Forum Współpracy organizowanym w Rzeszowie. Kilkudniowy pobyt w Polsce umożliwił naszym gościom odwiedzenie naszego obszaru;

  - w listopadzie 2015 roku miała miejsce kolejna nasza wizyta w Szwajcarii, a jej najważniejszym punktem była organizacja „Dnia Bieszczad” w Heiden. W programie tego wydarzenia była min. prezentacja multimedialna pt. „Bieszczady” – wykład o Bieszczadach w języku niemieckim, a także prezentacja promocyjnego filmu o Bieszczadach. Zwieńczeniem spotkania był wspólny wieczór, gdzie zostały zaprezentowane specjały kuchni bieszczadzkiej, muzyka karpacka - koncert Kapeli „Watra” oraz wystawa obrazów i fotografii pt. Bieszczady: natura i kultura w Genossenschaft Hotel Linde w Heiden. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie partnerskie z włodarzami Heiden i szefem Promocji regionu Appenzelle, spotkanie stanowiło dobrą okazję do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa, ochrony środowiska i turystyki. W przygotowanie i organizację tej wizyty włączyły się nasze gminy członkowskie, przewodnicy i przedsiębiorcy z branży turystycznej.

  Mamy nadzieję, że październikowa wizyta gości ze Szwajcarii zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju lokalnego.

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji tej wizyty studyjnej.

  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć  Lepszy rydz niż nic!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza 1 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

  Więcej informacji:
  Plakat
  Regulamin  Komunikat!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje że, ze względu na udział pracowników biura LGD w szkoleniu w dniu 26.09.2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.


  Działaj Lokalnie

  Nasze Stowarzyszenie działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Działaj Lokalnie". Poniżej prezentujemy główne założenia projektu:.

  Aktywne Bieszczadzkie NGO  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 26.08.2016 r. na godzinę 16.00 do Pubu Życie w Ustjanowej Górnej nr 196 koło Ustrzyk Dolnych (przy trasach Narciarstwa Biegowego oraz Nordic Walking).

  Więcej informacji:
  Posiedzenie Walnego Zebrania Członków  Zapraszamy do Olszanicy!

  Zapraszamy do Olszanicy na PODKARPACKĄ LETNIĄ AKADEMIĘ MUZYKI

  Więcej informacji:
  Plakat  Komunikat!

  Informujemy, że z dniem 16.08.2016 r. uruchamiamy biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (punkt informacyjno-konsultacyjny) zgodnie z zapisami strategii.

  Adres: budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38- 500 Sanok, piąte piętro, pokój 511.

  tel. 13 465 65 80 w. 105  Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej!

  Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej na Festiwal Twórczości Ludowej 28 sierpnia 2016 roku.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy do Brzegów!

  Zapraszamy do Brzegów 15.08.2016 na Święto Ziół i Kwiatów

  Więcej informacji:
  Plakat  Dotacje na START

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 32 instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Więcej informacji:
  Lista projektów

  Poniżej informacje na temat dwóch projektów dotacyjnych, które będzie realizować Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku.

  Skuteczny przedsiębiorca
  Moja firma  Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba!

  Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba 6 i 7 sierpnia do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy do Zatwarnicy!

  Zapraszamy do Zatwarnicy na Kiermasz Bojkowski 7 sierpnia 2016r.

  Więcej informacji:
  Plakat  Planowana zmiana Rozporządzenia

  Informujemy o planowanej zmianie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Poniżej zamieszczamy link do projektu zmiany w/w Rozporządzenia, co może przyczynić się do modyfikacji harmonogramu planowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" naborów wniosków oraz warunków otrzymania przez Wnioskodawców pomocy.

  Więcej informacji:
  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286301  Zapraszamy do Myczkowiec!

  Zapraszamy do Myczkowiec 7 sierpnia na Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne

  Więcej informacji:
  Plakat  X Kermasz Karpackich Smaków!  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy do Lutowisk!

  Zapraszamy do Lutowisk 13 sierpnia na X Dzień Żubra.

  Więcej informacji:
  Plakat
  Program imprezy  Zaproszenie!

  Zapraszamy na II Bieszczadzki Festiwal Sztuk, który odbędzie się 06 sierpnia 2016 r. w Czarnej. Więcej informacji w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Plakat  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

  W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersjami elektronicznymi dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej ARiMR, link poniżej:

  Więcej informacji
  Link  Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków PROW 2014 - 2020

  Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Pana Ryszarda Zarudzkiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym harmonogramem.

  Plik do pobrania
  Harmonogram planowanych naborow wnioskow PROW_2014-2020 do 30.06.2017r  Zaproszenie!

  W imieniu Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja zapraszamy na dobre i zdrowe tradycyjne jedzonko do Kołaczyc na Galicyjski Jarmark zdrowej żywności, 6 sierpnia (sobota) od godz. 10.00

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody

  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody, które odbędzie się 24 lipca 2016r w Dwerniku. Więcej informacji w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły

  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się 31 lipca 2016r. w Pszczelinach gm. Lutowiska. Więcej informacji w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zaproszenie na imprezę promocyjną

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z Zapraszamy na Karpacki Jarmark Turystyczny do Ustrzyk Dolnych - 22-23.07.2016 r. Więcej informacji w załączeniu

  Więcej informacji:
  Plakat  Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.06.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD z dnia 20.06.2016 r w składzie:

  1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

  2. Antoni Szewczyk - Członek Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

  3. Paweł Wdowiak - Reprezentant Gminy Sanok w LGD, Sekretarz Gminy Sanok

  w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
  Panią Agnieszkę Ciepluch..  Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

  Więcej informacji:
  1. Konkurs  Festyn Rodzinny w Łodynie
  18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

  W programie imprezy:

  - występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

  - występy grupy animatorów „Fiku-Miku” z Rzeszowa,

  - wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

  - wielki konkurs plastyczny,

  - występy muzyczne,

  - konkursy sportowe,

  - poczęstunek.

  Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”..

  Więcej informacji:
  1. Plakat  Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

  Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

  Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

  Więcej informacji:
  1. Harmonogram
  2. Formularz zmian  Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

  Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

  Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

  Więcej informacji:
  1. Trzej muszkieterowie w akcji
  2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowej  Szkolenia Rady

  W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

  Materiały szkoleniowe:
  1. Statut Stowarzyszenia
  2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
  3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
  4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
  6. Regulamin Rady  Spotkanie grupy roboczej ds. LSR

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

  Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

  Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.  Walne zebranie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD „Zielone Bieszczady” na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

  Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

  7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

  Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

  Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia.  "Czas na staż" II

  Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

  Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie
  Plakat  Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

  1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”

  2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD „Zielone Bieszczady”

  3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady”

  w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
  Panią Marlenę Błyskal.  Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

  Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”. W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

  Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

  Załączniki do umowy:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju.

  2. Harmonogram planowanych naborów.

  3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

  5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

  7. Regulamin Rady


  Rozporządzenie
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020