''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualności


Zachęcamy organizacje do składania wniosków
w ramach ogłoszonych konkursów
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Szanowni Mieszkańcy,

dnia 13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu:

- przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr 397 / 8371 / 18 z dnia 13 lutego 2018r.).

oraz

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Uchwała Nr 397 / 8372 / 18 z dnia 13 lutego 2018r.)


Termin składania wniosków przez podmioty uprawnione w ramach ww. otwartych konkursów ofert upływa dnia 12 marca 2018 r.

Bliższych informacji udziela Pan

Łukasz Kosiba

Kierownik

Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

tel. 017 747 06 13

email: l.kosiba@rops.rzeszow.plZaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zapraszamy na Walne Zebranie Członków dnia 16.02.2018 na godz. 9.00 do świetlicy wiejskiej w Orelcu (gm. Olszanica).

Szczegóły w załączeniui:
Zaproszenie na Walne Zebranie CzłonkówZaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne dla organizacji pozarządowych w gminie Solina

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkie ngo zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach działania: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (projekt grantowy).

Wkrótce informacje na temat spotkań w pozostałych gminach członkowskich.

Więcej informacji:
Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjneZachęcamy organizacje do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie województwa podkarpackiego, wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Adresatem konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.).

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 r.

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

Osobiście:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

Sekretariat - pok. nr 301 /III piętro/ poniedziałek - piątek w godz. 7.30

Więcej informacji:
http://rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert
Źródło:
http://rops.rzeszow.pl/Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.)zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 16.02.2018 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

Do pobrania
ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR (*.pdf)
ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR (*.docx)
Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 16.02.2018
Materiały dotyczące realizacji LSRLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
serdecznie zaprasza na
robocze spotkanie
wszystkich przedsiębiorców działających w branży zielarskiej.

Spotkanie jest organizowane z uwagi na intensywne prace prowadzone przez LGD "Zielone Bieszczady" nad projektem przedkładanym w ramach działania pn. "Sieciowanie przedsiębiorstw" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Program przewiduje m.in. dyskusję nad możliwymi oraz oczekiwanymi formami wsparcia przedsiębiorców branży zielarskiej.

Termin, godzina: 29.01.2018 r. (poniedziałek) godzina 10:00
Miejsce: Biuro LGD "Zielone Bieszczady".


Więcej informacji:
Zaproszenie i programPorozumienie na rzecz grup defaworyzowanych podpisane uroczyście.

16 stycznia br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyło się szkolenie dla grup defaworyzowanych, którego jednym z elementów było uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz grup defaworyzowanych w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przypomnijmy, iż początki działań LGD "Zielone Bieszczady" na rzecz tych grup sięgają 2015 roku, czyli etapu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Więcej informacji:
Więcej informacji
FotorelacjaSpotkanie informacyjne "Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na start firmy.

Spotkanie odbędzie się:

Ustrzyki Dolne - 24 stycznia 2018 r., godz. 10:00 - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala konferencyjna

Więcej informacji:
http://ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-2899-spotkanie_informacyjne_fundusze.htmlLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
serdecznie zaprasza na:
Szkolenie dla grup defaworyzowanych

Termin: 16.01.2018 r.
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1.

Więcej informacji:
Ramowy program szkoleniaUwaga!
Prawie 350 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w następujących siedmiu obszarach wynikających z Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi.
Do rozdysponowania jest prawie 350 tysięcy złotych!

Obszary zadań publicznych:
1. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
2. Upowszechnianie kultury
3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
4. Kultura fizyczna i sport
5. Turystyka
6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym
7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert ustala się na okres od 5 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat) lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny (liczy data wpływu do Urzędu Miejskiego) z dopiskiem "OTWARTY KONKURS OFERT". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.Komunikat

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie czynne do godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, iż dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.Data: 18.12.2017 r.
Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Przedkładamy do konsultacji społecznych aktualizację zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Korekta niektórych treści LSR jest związana:
- z wejściem w życie Wytycznej Nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020,
- z interpretacją ARiMR (w uzgodnieniu z MRiRW) informującą, że LGD które miały zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% powinny zaktualizować LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2.,
- ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- z wnioskami z pracy Grupy Roboczej ds. LSR,
- z wnioskami ze spotkania z przedstawicielami gmin członkowskich (14.11.2017),
- z wnioskami ze spotkania partnerów w sprawie realizacji wspólnego projektu współpracy (24.11.2017),
- a także z wnioskami z przeprowadzonych w październiku br. konsultacji społecznych.

Ponadto w treści LSR dokonano korekt oczywistych omyłek pisarskich, nie ingerując w zasadniczy zakres merytoryczny dokumentu.

Zgodnie z "Procedurą aktualizacji LSR" możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na "Formularzu aktualizacji LSR" w terminie do dnia 27.12.2017 r.  Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowaną przez Zarząd LGD znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian
Formularz aktualizacji LSRDOTACJE NA START!

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolejnych konkursów na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwój już istniejących firm przypominamy, iż Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" nie planuje kolejnych naborów tym zakresie. Takie konkursy były przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku. Wnioski, które zostały wybrane do dofinansowania przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji i podpisania umów, proces ich weryfikacji w Departamencie PROW rozpoczął się niedawno. Kolejnych naborów w tym zakresie nie mamy w planie, tj. harmonogramie naborów wniosków. W przypadku wystąpienia rezerw będziemy Państwa informować o ewentualnym kolejnym konkursie, nastąpi to jednak najszybciej końcem 2018 roku lub początkiem 2019 i będą to tylko nabory z "oszczędności".

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i fb.

Poniżej informacje o innych konkurach dotacyjnych, które z pewnością zainteresują kandydatów na przedsiębiorców.

Więcej informacji::
Dotacje na start
Otwarcie Klubu z Pasją

LW ostatnią sobotę 9.12.2017 miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu z Pasją. Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych we współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" tym wydarzeniem zakończyły realizację inicjatywy w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017". Efektem czego było powstałe w piwnicach świetlicy wiejskiej na Brzegach Dolnych klub, który niewątpliwie jest miejscem integracji i rozwijania zainteresowań mieszańców Brzegów Dolnych i sympatyków.

Pozytywnie Zakręconym Mieszkańcom Brzegów Dolnych życzymy dalszych pomysłów i sił w dążeniu do ich realizacji.

Więcej informacji::
Fotorelacja

"Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017", który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie", Lokalną Grupę Działania "TRYGON- Rozwój i Innowacja""Zaproszenie
na konferencję Open Space
"Od indywidualności do społeczności"


ZaproszenieZapraszam do Ustrzyk Dolnych 17 grudnia na
Jarmark Bożonarodzeniowy
Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

- zachowanie dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy),
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (projekt konkursowy),

do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Więcej informacji::
Program spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnychPolecamy projekt pt. "Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"

Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Więcej informacji::
Plakat
http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-spSpotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Gmin Członkowskich – podsumowanie.

14 listopada br miało miejsce spotkanie szkoleniowo-informacyjne zorganizowane przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" dla Gmin Członkowskich, w którym udział wzięli gospodarze samorządów wraz z pracownikami działów projektów oraz inwestycji. Głównym tematem było przedstawienie zmian w przepisach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 mających wpływ na planowane nabory wniosków.

Więcej informacji::
Podsumowanie
http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp
FotorelacjaII Podkarpackie Forum Obywatelskie – podsumowane!

W dniu 18 listopada 2017 r. przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” uczestniczyły w II Podkarpackim Forum Obywatelskim organizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Reprezentowały zarówno naszą LGD poprzez stoisko informacyjno-promocyjne, a także Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych, której LGD od lutego 2016 roku przewodniczy. Wzięły udział w szkoleniu pn.: „Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w świetle nowych przepisów”, przysłuchiwały się wystąpieniom i dyskusji podczas panelu pt. „Współpraca międzysektorowa – jaka jest a jaka powinna być?”. Myślą przewodnią spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wzmocnienie motywacji do dalszych wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem spotkania oraz fotorelacją::
Źródło: www.podkarpackie.pl
FotorelacjaŚcieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" przetarta!

W ostatnich dniach odbyło się uroczyste przejście ścieżką przyrodniczą "U Źródeł Strwiąża". Nadmienić trzeba, iż utworzenie ścieżki to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju" (nazywanego popularnie programem "Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie"), a realizowany przez Fundację Bieszczadzką.

Więcej informacji:
Podsumowanie
FotorelacjaZaproszenie na szkolenie pt. "Rozliczanie projektów" dla bieszczadzkich ngo i grup nieformalnych

Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO wraz z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. "Rozliczenie projektów". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków grup nieformalnych i bieszczadzkich organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. Celem spotkania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania dotacji.

Miejsce spotkania: Hala sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19 a, 38-700 Ustrzyki Dolne)

Data spotkania: 28.11.2017 r.

Godziny szkolenia: 9.00 - 17.00

Ze względu na ograniczaną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12.00 pod numerem telefonu 13-471-18-20  lub  e-mailowo: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Ponadto przypominamy, iż w ramach projektu prowadzimy porady w zakresie doradztwa księgowego, prawnego, coachingu  oraz porady w zakresie współpracy. Osoby chętne proszone są o wcześniejsze umówienie się na dokładny termin pod numerem telefonu 13-471-18-20.II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" (Ghandi) - tymi słowami Pani Iwona Woch – Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęła II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych 29.10.2017 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych.

Forum w założeniu jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. W tym roku stoiska informacyjno - promocyjne przygotowało ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych aktywnie działających w regionie, a w samym forum wzięło udział blisko 40 podmiotów. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania był wolontariat.

Więcej informacji:
Podsumowanie
FotorelacjaJesień w Bieszczadach przyciąga gości - wizyty lokalnych grup działania na naszym obszarze.

Na przełomie września i października 2017 r. gościliśmy na obszarze LGD "Zielone Bieszczady" przedstawicieli LGD z trzech województw: Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy z Chojnic (woj. pomorskie), Lokalną Grupę Działania "Z tradycją w nowoczesność" z Jarosławia (woj. podkarpackie), Lokalną Grupę Działania "Morawskie Wrota" z Gorzyc (woj. podkarpackie) oraz Lokalną Grupę Działania "Razem na Piaskowcu" z miejscowości Mirzec Stary (woj. świętokrzyskie).

Tematyka tych wizyt studyjnych była bardzo różnorodna, jednak celem przewodnim było wzmocnienie współpracy, wymiana doświadczeń, poznanie dobrych praktyk z zakresu realizowanych projektów przy wsparciu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:
Wspólne wizyty
Fotorelacja

Program szczegółowy


Wizyta studyjna dla rolników i przedsiębiorców za nami!

Mnóstwo nowych doświadczeń i setki przejechanych kilometrów. Tak jednym zdaniem można podsumować wizytę studyjną, która miała miejsce 19-20 października br. Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania na obszarze LGD Bialskopodlaskiej oraz LGD "Krasnystaw PLUS" zmierzających do lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady".

W wyjeździe na Lubelszczyznę udział wzięli nasi rolnicy i przedsiębiorcy, w tym właściciele obiektów noclegowych i gastronomicznych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady". Uczestnicy mieli okazję odwiedzić:

- Manufakturę Cieleśnica (www.cielesnica.com, Cieleśnica, Gmina Rokitno, właścicielem jest Pani Barbara Chwesiuk - Laureatka XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces) – zapoznanie się z procesem tworzenia przetworów domowych (soki, syropy, herbaty, suszone mieszanki ziołowe). Poznanie strategii marketingowej oraz historii Manufaktury Cieleśnica.

- Gospodarstwo Ekologiczne Państwa Doroty i Jerzego Moń (Krupe Gmina Krasnystaw, Gospodarstwo zostało wyróżnione w XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces. Właściciele zajmują się głównie produkcją wysokiej jakości serów podpuszczkowych, które posiadają certyfikat zgodności PLEKO-07-04210) – degustacja serów, prezentacja procesu powstawania oraz dojrzewania serów, prelekcja na temat obowiązujących przepisów prawa.

- Warsztaty z mieszanek ziołowych prowadzone przez "Tymiankowy Smak Fajsławic" – http://www.tymiankowysmak.pl/strona-glowna/ - zapoznanie się z procesem tworzenia mieszanek ziołowych, prezentacja metod uprawy ziół – wizyta w ogrodzie zielarskim, poznanie zalet rejestracji produktów regionalnych.

Pomimo trudu podróży uczestnicy wizyty wykazali niezwykłe zainteresowanie prezentowaną tematyką, chłonęli wiedzę, ale także dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że zaobserwowane rozwiązania i dobre praktyki przynajmniej w części zostaną wprowadzone w życie na naszym terenie.

Więcej informacji:
FotorelacjaUwaga !!!

Wszystkich zainteresowanych udziałem
w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach
pragniemy poinformować, że termin przesyłania kart zgłoszeniowych
został wydłużony do wtorku 24.10.2017 r. (godz. 16.00)

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) . Do udziału szczególnie zapraszamy:

- organizacje pozarządowe,
- przedstawicieli grup nieformalnych,
- pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
- mieszkańców i turystów, .

Do wtorku 24.10.2017 r. (godz. 16.00) przyjmowane są także zgłoszenia do konkursów:

"Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"
"Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"


Więcej informacji:
II BFOPPrzypominamy i zapraszamy na II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych!

Zgłoszenia tylko do 20.10.2017!

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

 • organizacje pozarządowe,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
 • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Termin: 29.10.2017 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

Karta zgłoszeniowa

Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

"Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

"Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"

Regulamin
Formularz zgłoszeniowyEKOGALA - 8-9.12.2017 - Jasionka, k. Rzeszowa

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego zapraszamy do udziału w Ekogali - międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych wystawców i odwiedzających.

Więcej informacji:
EKOGALAZa nami już wielkie grzybobranie w Ustrzykach Dolnych, w tym roku nie tylko rydze dopisały.

O miano "Zbieracza Rydzów 2017", pod czujnym okiem przewodników-leśników oraz przedstawicieli organizatorów imprezy i konkursu, w niedzielę 8 października walczyło 30 osób, które wzięły udział we wspólnym grzybobraniu. I miejsce w tym konkursie za zbiór rydzów na poziomie 17,70 kg zajęła Pani Sylwia Janczak, II miejsce z wynikiem 11,36 kg zajął Pan Wiesław Zieliński, zaś III miejsce przypadło Pani Elżbiecie Turoń - 10,04 kg. Najmłodszym grzybiarzem został Mikołaj Prasoł z Ustjanowej.

Tytuł "Grzybiarza roku 2017" otrzymał Pan Łukasz Belter – turysta z okolic Łańcuta, za prawdziwka, którego kapelusz mierzył 24,5 cm, zaś cały grzyb ważył 780 g.

Potrawy z grzybów do konkursu gastronomicznego przygotowali właściciele 5 bieszczadzkich obiektów. Kosztowała je nie tylko komisja, która oceniała walory smakowe, estetyczne i sposób podania, ale także uczestnicy imprezy. Laureatem konkursu został Gościniec Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych, II miejsce przypadło Gościńcowi Dębowa Gazdówka z Łodyny, III miejsce zajęła Karczyna Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, zaś wyróżnienia powędrowały do Restauracji Piwniczka z Ustrzyk Dolnych oraz Szałasu w Solinie.

Podczas IV edycji imprezy nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki, uczestnicy imprezy mieli także okazję podziwiać diaporamę autorstwa Mariusza Strusiewicza. Zaś Pani Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentowała nową inicjatywną - ścieżkę przyrodniczą "U Źródeł Strwiąża", która powstała w ramach projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju".

Dziękujemy partnerom i sponsorom za współpracę przy organizacji imprezy.

Więcej informacji:
FotorelacjaZaproszenie dla rolników i przedsiębiorców do udziału w wizycie studyjnej 19-20.10.2017!

W ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2017 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza przedsiębiorców i rolników działających aktywnie na terenie naszej LGD do udziału w wizycie studyjnej.

Więcej informacji:
ZaproszenieKonsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące:

1) zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

a) Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
b) Podejmowanie działalności gospodarczej;
c) Rozwijanie działalności gospodarczej;
d) Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

2) aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)


Więcej informacji:
Więcej informacji (3.10.2017)Lepszy rydz niż nic!

Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne oraz partnerzy zapraszają 8 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidują:

- zawody o miano "Zbieracza Rydzów 2017 i Grzybiarza roku 2017",

- występy zespołów muzycznych: Robert Handermander i przyjaciele oraz Freeborn Brothers,

- degustację potraw z grzybów,

- diaporamę przyrodniczą autorstwa Mariusza Strusiewicza,

- prezentację ścieżki przyrodniczej "U źródeł Strwiąża",

- konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Konkurs "Zbieracz Rydzów 2017"
Regulamin

Konkurs "Grzybiarz roku 2017"
Regulamin

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z grzybów
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są:

* osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,

* drogą pocztową na adres Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady "ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

* drogą poczty elektronicznej na adres Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady":
lgdzielonebieszczady@wp.pl,

* telefonicznie pod numerem 13-471-18-20.

Organizatorzy zapewniają transport do miejsca grzybobrania jedynie dla osób które zgłoszą chęć skorzystania z transportu do dnia 06.10.2017. W przypadku gdy dana osoba nie dokona zgłoszenia będzie zmuszona dotrzeć do miejsca grzybobrania własnym transportem !

Więcej informacji:
PlakatSzanowni Państwo,

Do 9 października br. Podkarpacka Iza Gospodarcza prowadzi nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu "Akademia umiejętności TIK".

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50+. Osoby te bez względu na posiadany poziom wykształcenia mogą zgłaszać się na kursy. Natomiast osoby w wieku od 25 do 49 roku życia, aby wziąć udział w projekcie muszą mieć maksymalnie średnie wykształcenie.

SZCZEGÓŁY WSPARCIA:

GRUPA DOCELOWA: osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji komputerowych, które spełniają poniższe kryteria: - są w wieku 25 lat i więcej,

- posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat) lub posiadają wyższe wykształcenie (dotyczy osób w wieku 50+),

- uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DO WYBORU:

I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (130H):

1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) - 20 godz.

2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) - 20 godz.

3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) - 20 godz.

4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) - 20 godz.

5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) - 20 godz.

6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 20 godz.

II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20 (130H):

1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) - 15 godz.,

2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) - 15 godz.,

3. ECDL IT Security (S3) - 15 godz.,

4. ECDL CAD (S8) - 60 godz.,

5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 15 godz.

Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

Udział w kursie umożliwia zdobycie międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018r. Zorganizowane zostaną w dogodnych dla uczestników godzinach i miejscu.

W najbliższym czasie planowane są kolejne nabory do projektu. Dokumenty rekrutacyjne oraz niezbędne informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

Więcej informacji:
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
PlakatPonawiamy zaproszenie na jesienne grzybobranie do Ustrzyk Dolnych - już w niedzielę 08.10.2017 r. "Lepszy rydz niż nic..."
UWAGA - DOTACJE NA START

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wyłonione instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista projektówZaproszenie na II BFOP

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

 • organizacje pozarządowe,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
 • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Termin: 29.10.2017 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

Karta zgłoszeniowa

Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

"Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

"Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" . Jest to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych jest na obszarze Natura 2000 i wynosi co najmniej 1 ha.

Więcej informacji:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.htmlKomunikat

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 września 2017 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Powodem zamknięcia biura jest udział wszystkich pracowników w szkoleniach.Seminarium w zakresie ekonomii społecznej – polecamy.

Szanowni Państwo,

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

zaprasza do udziału w seminarium animacyjno-informacyjnym dotyczącym oferty Ośrodka, Spotkanie odbędzie się odbędzie się 27 września 2017 r. o godzinie 12.00 w Ustrzykach Dolnych, Hala Sportowa przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 19A, I piętro.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością społeczną. W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

W załączeniu informacja o ofercie Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii społecznej oraz formularz zgłoszeniowy

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym do dnia 26 września 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.pl

Dodatkowe informacje:
Biuro projektu Ustrzyki Dolne
ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
Informacji udziela: Iwona Gratkowska, tel. 514 273 130

Więcej informacji:
Formularz zgłoszeniowy
Oferta"Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku"

Dwudniowa impreza "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku" już za nami. Spotkaniom towarzyszył kiermasz regionalnych produktów przetwórstwa lokalnego, w tym produktów serowarskich i rękodzieła oraz dodatkowe atrakcje, w tym między innymi tradycyjne obwołanie nowego Wojewody Wołoskiego, warsztaty wokalno-muzyczne, kącik i spacer zielarski, wystawa sprzętów pasterskich. Na szczęście nastrój wśród uczestników nie był uzależniony od pogody.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fotorelacja - dzień 1
Fotorelacja - dzień 2

Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej", Program INTERREG V-A PL-SK. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za profesjonalizm i współpracę podczas organizacji tego wydarzenia.Zapraszamy na II edycję Letniego Bieszczadzkiego Biegu i Marszu Lotników - 24.09.2017 r. do Ustjanowej Górnej
"WOŁOSKA KOLIBA - FOLKOWE SPOTKANIA NA PASTERSKIM SZLAKU"

Jeśli jesteś miłośnikiem ziołolecznictwa, zielarzem lub po prostu chcesz się więcej dowiedzieć na temat ziół ich właściwości oraz możliwości wykorzystania.

Zapraszamy Cię do zwiedzenia kącika zielarstwa i ziołolecznictwa 17.09.2017 r. tj. drugiego dnia imprezy *"Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku"* w miejscowości Daliowa. W tajniki tematu zainteresowanych wprowadzać będą Bartosz Jemioła autor książki "Terenowa apteczka ziołowa" a także Joanna Wrzecionko, Ewa Mirowska oraz Jolanta Harna dzięki, którym dowiemy się między innymi w jaki sposób, jakie zioła wykorzystywać w kuchni, domowym leczeniu i kosmetyce.

Zaprasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" - wykonawca zadania wspólnie z organizatorami i partnerami.

Więcej informacji:
Plakat
ProgramDOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL

DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD – NABÓR OD 11 DO 28 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 11 września do 28 września br. prowadzony będzie I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu "Akademia umiejętności TIK".

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz spełniają poniższe kryteria:

- są w wieku 25 lat i więcej,
- posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat),
- uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

Więcej informacji:
Informacja
PlakatPolecamy "Festiwal Filmów Karpackich" - 21 i 23 września 2017 -
Bieszczadzka Kolejka Leśna (Majdan k. Cisnej)

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez zakładane w projekcie działania (inwentaryzację zasobów kulturowych, szkolenia i warsztaty kulturowe, publikacje na temat kultury wołoskiej, "eventy wołoskie" bazujące na cyklu pasterskim i wypasie owiec) pozwolą odkryć na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć dziedzictwo.

W ramach zadania Uniwersytet Karpacki w dniach 21-23 września 2017 roku na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (Majdan k. Cisnej) odbędzie się "Festiwal Filmów Karpackich", na który serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji:
Program
PlakatSzanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady", zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową dla MŚP

DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA FIRM - NABÓR OD 5 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu "Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych - subregion "SK" 

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017r.

Więcej informacji:
Informacja
PlakatBiznes inicjator

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do IV edycji projektu "Biznes inicjator".

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium - posiadać co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 19 września do 2 października 2017 r.

Projekt obejmuje całe Województwo Podkarpackie.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

- Wsparcie szkoleniowo-doradcze;

- Dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 300 zł;

- Wsparcie pomostowe w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji:
Plakat"WOŁOSKA KOLIBA - FOLKOWE SPOTKANIA NA PASTERSKIM SZLAKU"

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" jako wykonawca zadania wspólnie z organizatorami i partnerami pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystości "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku". Impreza odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2017 r. w miejscowościach Osławica oraz Daliowa. W programie występy muzyczne, warsztaty, pokazy, gry, zabawy oraz dużo, dużo więcej.

Więcej informacji:
Plakat
Program"Tu mieszkam, tu zmieniam"

Uprzejmie informujemy, że Fundacja BZWBK ogłosiła nabór wniosków do konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Wnioski przyjmowane są w terminie: 15.07 - 30.09.2017 r.

Jest to III edycja konkursu grantowego i daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów.
W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie:
http://fundacja.bzwbk.pl/2017/07/10/nabor-wnioskow-do-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam-15-07-30-09-2017-r/

Więcej informacji:
https://dotacje.fundacjabgk.pl/
Źródło:
http://fundacja.bzwbk.pl/Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

Uprzejmie informujemy, że Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, realizuje projekt pt. "Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

- jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub
- jest osobą w wieku 50 lat i więcej, • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
- jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,
- nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Więcej informacji:
Plakat10. EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI BGK "NA DOBRY POCZĄTEK!"

Uprzejmie informujemy, że Fundacja BGK po raz 10. organizuje nabór wniosków w konkursie grantowym "Na dobry początek!". Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym "Na dobry początek !" powinny złożyć wniosek do 12 września 2017 r. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/.

Więcej informacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/
Źródło:
https://www.fundacja.bgk.pl/Serdecznie zapraszamy na VII Bieszczadzkie Święto Chmielu - plac festynowy w Chmielu 15 sierpnia 2017 r.Program


Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanym spotkaniem w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych dot. współpracy nad złożeniem wniosku do programu "Niepodległa",

dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 12.30.

Jednocześnie informujemy, iż dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) biuro LGD będzie nieczynne.Serdecznie zapraszamy na XI Kermesz Karpackich Smaków - Mrzygłód 20 sierpnia 2017 r.Konsultacje społeczne - zmiana kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

W dniu 5 czerwca 2017 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: "Kryteriów wyboru grantobiorców".

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 8 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r. - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany: Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne.

Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupa Robocza ds. LSR, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia 16.08.2017 r.

Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres e-mailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie głównej LGD, tj. ul. Rynek 27/28 w Ustrzykach Dolnych lub biurze terenowym w Sanoku ul. Kościuszki 23 (V piętro, pokój 511).

--------------------------
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany z dnia 28.12.2015 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian

Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady"

Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" (wersja edytowalna *.docx)Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

Szanowni Mieszkańcy!

Trzy grupy nieformalne (Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych, Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO oraz Aktywne kobitki z Łodyny) we współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" złożyły wnioski w ramach naboru "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

Miło jest nam poinformować, że dwa z nich otrzymały dofinansowanie i w związku z tym w dniu 20 lipca 2017 r. wspólnie podpisaliśmy umowy na realizację inicjatyw pn.:
- "Klub z pasją miejscem integracji i rozwijania zainteresowań" ,
- "Aktywne Bieszczadzkie NGO II".

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl odnośnie realizacji powyższych inicjatyw.W imieniu Koordynatora - Subregionu Południowego programu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" zapraszamy na spotkanie informacyjne do Ustrzyk Dolnych 4.08.2017 r.

Więcej informacji:
SzczegółyZapraszamy serdecznie do Lutowisk 12 sierpnia 2017 r. na XI Dzień Żubra!Program


I nagroda na Agrobieszczadach 2017

W dniach 29 - 30 lipca br. w Lesku odbyły się XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - AGROBIESZCZADY 2017. Po raz pierwszy nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wzięła udział w tej imprezie. Wspólnie z Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady z Leska przy wsparciu bieszczadzkich twórców, rolników i przedsiębiorców przygotowaliśmy stoisko, które zachwyciło komisję konkursową i dało nam I miejsce w konkursie pn. "Najciekawsze stoisko wystawowe". Organizatorom dziękujemy za zaproszenie. Jednak szczególne podziękowania kierujemy na ręce tych osób bez których zaangażowania ten sukces nie byłby możliwy:

Z obszaru LGD "Zielone Bieszczady":
Pani Renata Młynarczyk-Gładysz z Ustrzyk Dolnych (wykonanie dekoracji stoiska i przeprowadzenie warsztatów artystycznych - wykonywanie kartek pocztowych z motywami bieszczadzkimi oraz korali i aniołków)
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe - Państwo Magdalena i Janusz Demkowicz z Orelca Gościniec Pod Małym Królem - Państwo Katarzyna i Mirosław Krupa z Ustrzyk Dolnych (płody rolne, domowe przetwory)
Gospodarstwo Rolne - Państwo Małgorzata i Stanisław Łysyganicz z Polany (bieszczadzkie sery)
Gminne Koło Pszczelarzy z Lutowisk - Pani Agata Hodur (degustacja miodów oraz pokaz wytapiania wosku i figurek woskowych)

Z obszaru LGD Nasze Bieszczady:
Pani Joanna Podstawska - Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK z Leska (malowane twarzy)
Pan Rafał Owsiany - Agencja usługowo artystyczna "Rufio"(animacja, tatuaże, malowanie twarzy, bańki mydlane)
Pan Andriy Kyrychenko (witraże, biżuteria)
Pani Anna Rzeszutko Wymaluj swoje życie (malowanie rękoma)
Pani Janina Biega (quilling, origami)
Pan Biega (prezentacja ekologicznego produktu lokalnego - mąka z gryki i orkiszu)

A także pracownicy LGD Nasze Bieszczady oraz LGD "Zielone Bieszczady".

Więcej informacji:
FotorelacjaZapraszamy do Tyrawy Wołoskiej 20.08.2017 na Festiwal Twórczości Ludowej!Zapraszamy na Święto Chleba do Ustrzyk Dolnych 5-6.08.2017!Uwaga, zmiana miejsca szkolenia dla przedsiębiorców!

Szkolenie dla przedsiębiorców zaplanowane na piątek 28.07.2017 odbędzie się w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych od godz. 10.00

Informacja o szkoleniu znajduje się również na stronie:
http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2435-zaproszenie_na_szkolenie.htmlZapraszamy na Bieszczadzki Festiwal Sztuk do Czarnej- 05.08.2017 r.Zapraszamy do Gminy Ustrzyki Dolne na Karpacki Jarmark Turystyczny 24-30.07.2017.Szkolenie

Na prośbę Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie - 28 lipca 2017 r. na godz. 10.00 do budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza na szkolenie "Możliwości inwestycji rozwojowych wspartych z Funduszy Europejskich". Podczas spotkania, w którym będą uczestniczyć eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego/ Operatora Bazy Usług Rozwojowych zostaną przedstawione aktualne działania skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tereny makroregionu Polski Wschodniej. Będzie także możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz zostaną przedstawione praktyczne aspekty aplikowania po wsparcie unijne.

Więcej informacji:
http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1533-szkolenia-przedsiebiorcy

Zapraszamy do Leska na Agrobieszczady 2017 29 - 30 lipca 2017.

Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" w Belwederze

Jak już informowaliśmy Państwa w 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" dofinansowane przez nas z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Pan Janusz Demkowicz otrzymał II nagrodę w kategorii indywidualnej. Dnia 4 lipca 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel. Poza nagrodą rzeczową i listem gratulacyjnym od Pana Prezydenta odebranym z rąk Pani Barbary Fedyszak-Radziejowskiej - doradcy Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa Pan Janusz otrzymał także dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wis, który wręczył Pan Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz gratulacje od Pana Dariusza Golec - Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pisemne wyrazy uznania dotarły od Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podczas gali dyplom Powiatu Leskiego wręczył Pan Andrzej Olesiuk - Starosta Leski, a nagrodę rzeczową Gminy Olszanica Pan Robert Petka - Zastępca Wójta.

Przedsięwzięcia wyłonione w XVII edycji konkursu stanowią znakomity przykład efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi i integrują mieszkańców małych miejscowości.

Więcej informacji:
Fotorelacja
Więcej o Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych
Więcej informacja o gali"Agrobieszczady 2017" - Impreza targowo - promocyjna - już dziś zapraszamy!

W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2017 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do udziału w dwudniowych targach współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku, Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w Lesku oraz naszą Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady".

Planowany termin imprezy to 29-30.07.2017 r. Udział w niniejszej inicjatywie stanowi doskonałą formę atrakcyjnej promocji przedsięwzięć.

Osoby i instytucje zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00
(e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).Zapraszamy na imprezy promocyjne w Gminach Członkowskich !

Gmina: Data: Miejsce: Impreza:
Solina 23.07.2017 Bukowiec Dzień Drwala
Lutowiska 30.07.2017 Pszczeliny II Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach
Czarna 05.08.2017 Czarna Górna III Bieszczadzki Festiwal Sztuk
Ustrzyki Dolne 5-6.08.2017 Ustrzyki Dolne Święto Chleba "Od ziarenka do bochenka"
Tyrawa Wołoska 20.08.2017 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej
Sanok 20.08.2017 Mrzygłód XI Kermesz Karpackich Smaków
Olszanica 18.11.2017 Uherce Mineralne Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica

Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków!

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji:
Szczegóły dot. naboru oraz wykaz dokumentów
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowiePROWadzimy na starcie!

Dnia 25 czerwca 2017 r. TVP Rzeszów realizowała na naszym obszarze nagrania filmowe będące częścią produkcji pn. "PROWadzimy na starcie!". Materiał realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ma w założeniu prezentować aktywności Lokalnych Grup Działania z Podkarpacia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji:
Informacje
FotorelacjaKomunikat

Informujemy, iż dnia 16 czerwca 2017 biuro LGD będzie nieczynne.Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"
zaproszenie do współpracy!

Dnia 12.05.2017 r. w Gościńcu Pod Małym Królem u Państwa Katarzyny i Mirosława Krupa odbyło się spotkanie dotyczące projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"

Więcej informacji:
Strona projektu
Informacje o inicjatywie
Fotorelacja ze spotkaniaTVP w LGD! - zaproszenie do współpracy

Dnia 25 czerwca br. planowana jest realizacja nagrań przez TVP Rzeszów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawiających Państwa aktywność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W nawiązaniu do powyższego serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności tych których przedsięwzięcia zostały wybrane przez LGD do dofinansowania w ramach naborów 1, 2 i 3/2017 do zgłaszania woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie.

Z uwagi na to, iż program będzie emitowany na antenie ogólnopolskiej będzie jednocześnie stanowić nieodpłatną formę atrakcyjnej promocji Państwa przedsięwzięć.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z biurem LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 14.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).Przedsiębiorcą być!

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych organizuje bezpłatne szkolenie "Przedsiębiorcą być!" 3.07.2017 - polecamy!

Więcej informacji:
Plakat
http://ustrzykidolne.praca.gov.pl/-/4816659-przedsiebiorca-byc-Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady",

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Więcej informacji:
SzczegółySzanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu
http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
"Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".

Szczegóły pod linkiem:
http://ksow.pl/news/entry/12325-konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlo.htmlLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
serdecznie zaprasza na:

Szkolenie dla grup defaworyzowanych.

Celem spotkania jest zapoznanie Uczestników spotkania z tematyką i zakresem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działalnością LGD oraz sposobami i możliwościami pozyskania środków.

Więcej informacji:
ZaproszenieZaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 14.06.2017 r. na godzinę 13.00.

Więcej informacji:
ZaproszenieInformacja dla wnioskodawców w ramach naboru nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przypomina przyszłym przedsiębiorcom by nie podejmowali działalności gospodarczej przed podpisaniem umów z Urzędem Marszałkowskim. Z istoty zakresu, jakim jest podejmowanie działalności gospodarczej wynika, iż podjęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, bowiem w wyniku przyznania pomocy nastąpi utworzenie nowego podmiotu podejmującego działalność gospodarczą. Dopuszczanie innej możliwości oznaczałoby w praktyce, że pomoc zostanie przyznana nie na podjęcie działalności gospodarczej, lecz na rozwój już istniejącego podmiotu.

Poniżej prezentujemy pełne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii.
ROW. wrt.510.120.2017
ROW.540.10.2016Komunikat!

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" pragnie uczulić przyszłych Beneficjentów by przed podpisaniem umów o dofinansowanie zapoznali się z zasadą konkurencyjności.

Przypominamy, iż każdy zakup opiewający na kwotę 20 000 zł netto lub większą powinien zostać umieszczony na portalu
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w załączonych dokumentach oraz prezentacji.

Dokumenty:
Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWANa rzecz Strwiąża 2017!

10 maja odbyła się kolejna akcja sprzątania brzegów i koryta rzeki Strwiąż organizowana przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" wspólnie z Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych. Posprzątano odcinek od ul. Korczaka w górę rzeki do starego basenu pływackiego. Tradycyjnie już od 2009 r. prowadzimy taką akcję, z radością informujemy, iż znajdywanych śmieci z roku na rok ubywa. Oby w przyszłości nie było konieczne organizowanie podobnych akcji, a mieszkańcy sami dbali o czystość jedynej rzeki płynącej przez nasze miasto. Zachęcamy do włączenia się w akcję organizowaną 20 maja br. przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji.

Więcej informacji:
Galeria zdjęćKolejny sukces "Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych"

W 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". W pierwszym etapie oceniane były nadesłane karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami. Na tej podstawie wybrano 24 nominowane inicjatywy, które następnie odwiedziła 3-os. komisja.

Znamy już ostateczne wyniki: Rada Programowa Konkursu "Sposób na Sukces" wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie za najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Z radością informujemy, iż jednym z laureatów konkursu został nasz beneficjent i członek stowarzyszenia - Pan Janusz Demkowicz. Jego przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" zostały uznane drugim najlepszym pomysłem w kategorii indywidualnej w skali kraju. Pragniemy pogratulować Panu Januszowi i życzymy kolejnych sukcesów. Podziękowania kierujemy także na ręce gospodarzy Gminy Olszanica - Pana Krzysztofa Zapały (Wójta) oraz Pana Roberta Petki (Zastępca Wójta pełniący również obowiązki Sekretarza Gminy), którzy to od samego początku wspierali przedsiębiorcze działania Pana Janusza jakże istotne dla rozwoju bieszczadzkiej gminy.


Więcej informacji:
Więcej o Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych
Pełna lista laureatów konkursuCzysty Strwiąż 2017

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych na sprzątanie brzegów i koryta rzeki Strwiąż. Z uwagi na warunki pogodowe akcja planowana na 19 kwietnia została przeniesiona na 10 maja (środa). Szczegóły w załączeniu!.

Więcej informacji:
PlakatZaproszenie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców ul. Strwiążyk i miłośników przyrody na spotkanie w sprawie realizacji inicjatywy - Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"

Termin: 12.05.2017 (piątek) godz. 18.00,

  Miejsce: Gościniec Pod Małym Królem, Mirosław Krupa, ul. Strwiążyk 35, 38-700 Ustrzyki Dolne

Program spotkania: 

- prezentacja projektu  "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - Bogusław Pyzocha i Lucyna Sobańska -  Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej

- prezentacja inicjatywy Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" - Iwona Woch - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

- dyskusja.

Planowany czas trwania spotkania ok. 1 godz.

Zaproszenie:
ZaproszenieKonkurs "Fartuszek jakiego jeszcze nie było"

Szanowne Panie!

Redakcja kwartalnika "moja Wieś" oraz portalu "mojeKGW.pl" ogłosiła konkurs dla wszystkich miłośniczek szycia!

Konkurs "Fartuszek jakiego jeszcze nie było", ma za zadanie zainspirować kobiety do stworzenia wyjątkowego fartuszka dla gospodyni, w którym poczuję się naprawdę wyjątkowo!

Zgłoszenia mogą nadsyłać uczestniczki z całej Polski. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy uszyć ręcznie lub na maszynie wyjątkowy fartuszek dla gospodyni. Tak przygotowane zgłoszenie należy przesłać na adres Redakcji.

Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali specjalne nagrody związane z tematyką szycia. Twórcy najoryginalniejszego fartuszka otrzymają nagrodę główną w postaci maszyny do szycia JUKI oraz skorzystają z profesjonalnych warsztatów z szycia. Dodatkowo 5 wyróżnionych laureatów będzie mogło wziąć udział w tych wyjątkowych szkoleniach.

Więcej informacji:
http://mojekgw.pl/artykuly/pokaz/pochwalcie-sie-swoim-talentem,4252Pomoc dla przetwórców, młodych rolników, gospodarzy, którzy chcą restrukturyzować swoje gospodarstwa, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pani Maria Fajger zastępca prezesa ARiMR mówi o pomocy na inwestycje, którą można otrzymać za pośrednictwem Agencji z PROW 2014 - 2020. Kto może starać się o wsparcie? Na co? Ile pieniędzy jest do wzięcia? - zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Biznes na wsi".
Więcej informacji:
http://www.arimr.gov.pl/okno-multimedialne/artykuly/pomoc-dla-przetworcow-mlodych-rolnikow-gospodarzy-ktorzy-chca-restrukturyzowac-swoje-gospo.htmlKomunikat!

Dnia 2 maja 2017 biuro LGD będzie nieczynne.Pomoc dla przetwórców, młodych rolników, gospodarzy, którzy chcą restrukturyzować swoje gospodarstwa, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pani Maria Fajger zastępca prezesa ARiMR mówi o pomocy na inwestycje, którą można otrzymać za pośrednictwem Agencji z PROW 2014 - 2020. Kto może starać się o wsparcie? Na co? Ile pieniędzy jest do wzięcia? - zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Biznes na wsi".
Więcej informacji:
http://www.arimr.gov.pl/okno-multimedialne/artykuly/pomoc-dla-przetworcow-mlodych-rolnikow-gospodarzy-ktorzy-chca-restrukturyzowac-swoje-gospo.htmlKOMUNIKAT "Czysty Strwiąż 2017"

Z uwagi na warunki pogodowe, akcja oczyszczania rzeki STRWIĄŻ jest przełożona.
O nowym terminie poinformujemy."Czysty Strwiąż 2017"

Zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych do włączenia się w kolejną już akcję oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż pt. "Czysty Strwiąż 2017" dnia 19.04.2017 r.

Więcej informacji:
PlakatPodsumowanie szkoleń z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Dnia 07.04.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ustrzyki Dolne odbyło się spotkanie na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" oraz o możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

Spotkanie było adresowane w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Materiały szkoleniowe:Zaproszenie Agrotravel!

W imieniu Powiatu Bieszczadzkiego zapraszamy lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników, właścicieli agroturystyk do udziału w:

X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej I Agroturystyki - Agrotravel oraz

II Międzynarodowych Targach Zdrowia I Urody - Health&Beauty.

AGROTRAVEL to jedyna w swoim rodzaju, wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej impreza wystawiennicza. Wydarzenie, co roku jest platformą do spotkań nowych przedsiębiorców z potencjalnymi, biznesowymi partnerami. Tutaj, co roku nawiązywane są biznesowe relacje, których wynikiem jest rozwój markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Impreza co roku przyciąga blisko 20 000 zwiedzających.

Dodatkowe informacje pod adresami:

http://www.targikielce.pl/pl/agrotravel.htm

http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2017/0328/095806-agrotravel-2017-program-targow.pdf

Powiat Bieszczadzki organizuje jednodniowy wyjazd na targi turystyki wiejskiej do Kielc w piątek 07.04.2017 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Germańskim (Wydział Organizacyjny i Kadr, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. +48 13 471 25 11, e-mail:
pgermanski@bieszczadzki.plWarsztaty "Ekoturystyka" po angielsku!

W imieniu Stowarzyszenie Ekopsychologia oraz Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" zapraszamy  do uczestnictwa w warsztatach "Ekoturystyka", organizowanych w ramach projektu Karpacka Turystyka, finansowanego z Funduszu Wyszechradzkiego. Organizatorem warsztatów jest Association for Tourism in the Tisza Plain.

Gdzie? Zagroda Magija (Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne).

Kiedy? 11 – 13 maja 2017 roku

Dla kogo? 

1. Rękodzielników, twórców ludowych; 
2. Biura podróży, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów; 
3. Organizacje pozarządowe zajmujące się promocją turystyki w Karpatach; 
4. Samorządy lokalne. 

Ramowy program:

Warsztat rozpocznie się w czwartek po południu modułem edukacyjnym dotyczącym tendencji turystycznych, prowadzonym przez eksperta z agencji turystycznej Dynamic Tours.
Piątkowe sesje umożliwią podniesienie umiejętności marketingowych i będą prowadzone przez eksperta ds. marketingu i eksperta z zakresu social media.

Warsztat zakończy się w sobotę sesjami, dającymi uczestnikom możliwość kontynuowania pracy z naszymi ekspertami.

Warunki uczestnictwa:

1. Znajomość języka angielskiego;
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 17 kwietnia 2017
 https://goo.gl/forms/HkqK8Vep55S6aqMo1

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia. 

Więcej informacji:
Ecotourism WorkshopLokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
serdecznie zaprasza na:

 • szkolenie nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców, liderów lokalnych oraz wnioskodawców,

 • spotkanie dotyczące konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady oraz o możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"

Ramowy program spotkania - 07.04.2017 (piątek):

13.45 - 14.00 rejestracja uczestników

14.00 - 15.00 przywitanie uczestników, przedstawienie bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR - Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

15.00 - 16.00 informacje na temat konkursu na mikrodotacje "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" - przedstawiciel Fundacji Fundusz Lokalny SMK - Edyta Salnikow - koordynator lokalny

16:00 - 16:30 konsultacje indywidualne

16:30 - zakończenie spotkania

Miejsce spotkania - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych,
ul. Kopernika 1

Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe i grupy nieformalne!

Więcej informacji:
Zaproszenie
Konkurs na mikrodotację "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"Apel do mieszkańców Ustrzyk Dolnych!

Ciągle brakuje miejsc noclegowych dla młodych osób - uczestników XXIII Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Ustrzykach Dolnych (7-9.04.2017)

W tej sprawie prosimy o kontakt z księdzem Witoldem tel. 533886565.

Więcej informacji:
Program spotkania"Sposób na Sukces"

Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Na stronie www Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ukazała się Lista nominatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces

Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów, którzy zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych. Trzymamy kciuki za Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe zgłoszone przez naszą LGD do konkursu.Komunikat!

Informuję, że 23.03.2017 o godz. 9.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestów.Spotkania informacyjne

W imieniu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Więcej informacji:
Spotkania informacyjneKomunikat - stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

Informujemy, że beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków na realizację zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizowanych operacji. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U rok 2017, poz. 106 z 17 stycznia 2017 r.).

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy beneficjentów pomocy oraz pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

 • beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

 • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

W celu zapewnienia beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal, na którym beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony od 18 marca 2017. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej informacji:
Rozporządzenie - zasada konkurencyjnościPreferencyjne pożyczki na inwestycje.

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka". Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Należy podkreślić, że dodatkowo preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status MPR Green Velo. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno zostać uruchomione we września 2017 r.

Więcej informacji:
www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl/Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "Biznes inicjator".

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z terenu Województwa Podkarpackiego zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji:
ZaproszenieProjekt "Aktywne Bieszczadzkie NGO" dobiegł końca!

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych z radością informuje, iż projekt realizowany w ramach IX edycji Działaj Lokalnie dobiegł końca. Dzięki kilkumiesięcznej pracy udało się sprawić, że zorganizowane I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych odniosło duży sukces. Forum zgromadziło na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych ponad 40 różnych organizacji pozarządowych z ponad setką przedstawicieli którzy mieli okazję do przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem w integracji środowiska.

Kolejnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie szkoleń dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie rejestrację działalności w KRS. Spotkania warsztatowe odbyły w dwóch panelach tematycznych:

 • w zakresie: zmian w przepisach obowiązujących organizacje pozarządowe i koniecznego dostosowania dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku do Ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 25 września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r. oraz od 2017 r.)
 • w zakresie: procedury powołania ngo, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich wypełnienie, prawa i obowiązki organizacji – w kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.

Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte:

 • Aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad;
 • Promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk organizacji poprzez organizację I Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;
 • Podnoszenie wiedzy zarówno po stronie ngo, jak i pracowników gmin i powiatów, w których kompetencjach leży współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Fotorelacja

Materiały szkoleniowe autorstwa Pani Agnieszki Krzemień dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych

Stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenia zwykłe i rejestroweBezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców m.in. dotacja na OZE, prace B+R czy szkolenia dla pracowników.

Więcej informacji:
ZaproszenieDOTACJE NA START!

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU "WSPARCIE W STARCIE"

TERMIN NABORU: 20.01.2017 - 03.02.2017 r.

Więcej informacji:
Informacje szczegółowe
PlakatKomunikat!

Informujemy, iż dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku nie umawiamy już na doradztwo specjalistyczne, wynika to z bardzo dużej liczby osób zainteresowanych dotacjami. .

Wyjątek stanowią osoby (potencjalni wnioskodawcy), które wcześniej się umówiły. Jest to zgodne z informacjami podanymi podczas szkoleń oraz upublicznionymi w materiałach podsumowujących spotkania informacyjno-szkoleniowe.Wesołych Świąt!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pragnie złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.Komunikat dla Wnioskodawców!

Ze względu na wpływające pytania dotyczące zorganizowania dodatkowego spotkania informacyjnego dotyczącego naborów, Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że nie są planowane dodatkowe szkolenia w tej tematyce.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami ze spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych.

Ze względu na zgłaszane problemy z generatorem wniosków przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy o wypełnianie wszystkich dokumentów w wersji Exel/Word. Nie ma obowiązku korzystania z Generatora.

Formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy:
delegowane@arimr.gov.pl .
Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:


W cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych wzięło udział  łącznie 166 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie na:

Podejmowanie działalności gospodarczej,
Rozwijanie działalności gospodarczej,
Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Materiały szkoleniowe:
Wstęp
Inkubator
Rozwijanie działalności
Podejmowanie działalności
Biznesplan
FotorelacjaInformacja dla Wnioskodawców

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania LSR

ARiMR udostępniła dokument zawierający najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

Więcej informacji:
Odnośnik do dokumentu ze strony ARiMR


dotyczący poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

UWAGA: NGO, GRUPY NIEFORMALNE, PRACOWNICY GMIN I POWIATÓW!

Przypominamy o trwających szkoleniach, pozostał jeszcze jeden termin:

Sanok - 7.12.2016 (Urząd Gminy, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok)

Więcej informacji:
Zaproszenie + program szczegółowyOgłoszenie o naborach

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ogłoszenia (data publikacji 2.XII.2016):

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 -
w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 -
w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 -
w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczejPełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się:
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.

Przypominamy o trwający spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych, przed nami jeszcze:
Tyrawa Wołoska, 6.12.2016
Ustrzyki Dolne, 8.12.2016
Polańczyk, 9.12.2016
(program- zaproszenie)Komunikat!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniu 29.11.2016 r. będzie nieczynne ze względu na prowadzone w tym terminie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy SanokZaproszenie!

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz pracowników gmin i powiatów, którym nie obca jest współpraca z NGO do udziału w szkoleniach.

Więcej informacji:
Zaproszenie + program szczegółowyKomunikat!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniach 1-2.12.2016 będzie nieczynne ze względu na udział pracowników w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na prowadzone w tym terminie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Czarna i Lutowiska.


Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane w dniu 20.11.2016 r. w Hali Sportowej w Ustrzykach.

Przypominamy organizacjom pozarządowym o konieczności zgłoszenia chęci udziału w imprezie (stoisko i/lub prezentacja na scenie).

Termin upływa 15.11.2016.

Więcej informacji:
Program szczegółowy
Karta zgłoszeniowaZaproszenie

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do udziału w pierwszej edycji Kongresu 590, który jest unikatowym wydarzeniem promującym polskie produkty i przedsiębiorców. Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorom wydarzenia przyświeca hasło: "Uwalniamy polski potencjał"

Kongres 590 odbędzie się 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym (CWK) w Rzeszowie. Wydarzenie skupi wokół siebie właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, założycieli start - upów oraz innowatorów.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
www.kongres590.plInformacja o planowanym terminie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Więcej informacji:
Informacja o naborachZaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,
 • tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

do udziału w szkoleniach dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.
Termin, miejsce oraz program szkoleń zostały podane w załączeniu.
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową.
Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Program szkoleniaPomóżmy Ustrzykom Dolnym wygrać kampanię promocyjną!

Trwa konkurs na Najpopularniejsze Miasto w Turnieju Miast 2016, organizowanym przez ONET S.A.

Nagrodą dla miasta, które zwycięży, jest kampania promocyjna o wartości rynkowej 200 000 zł, w serwisie Zumi.pl i portalu Onet.pl.

Każdy kto posiada telefon komórkowy, może pomóc Ustrzykom wygrać. Warto przekazać tę informację krewnym i znajomym i przekonać ich do głosowania.

Wystarczy wejść na stronę http://turniejmiast.zumi.pl/ i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kliknąć poniższy obrazek - "Zagłosuj na Ustrzyki Dolne"

2. Nacisnąć "ZAGŁOSUJ"

3. Postąpić zgodnie z instrukcją:

 • 3.1 Przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

 • 3.2 Wpisać numer telefonu i kliknąć "POBIERZ KOD".

 • 3.3 Znowu przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

 • 3.4 Wpisać kod otrzymany SMS-em i kliknąć "GŁOSUJ".

Głosujący NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW za przesłane kody. Głosowanie SMS jest całkowicie bezpłatne dla użytkownika. System NIE wysyła dodatkowych smsów PREMIUM. Numery telefonów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych a po ukończeniu plebiscytu zostaną usunięte.Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych 20.11.2016

Zaproszenie
Karta zgłoszeniowaTelewizja w naszej LGD

Po raz kolejny obszar Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"  przyciągnął media. Podczas jesiennej wizyty TVP Rzeszów zainteresowała się inicjatywami współfinansowanymi w poprzedniej perspektywie przez LGD "Zielone Bieszczady" zrealizowanymi w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013, były to:

 • "WATRA" – śpiewne promowanie Bieszczadów dzięki inwestycji w sprzęt muzyczny;
 • Urządzenie 4 miejsc do rekreacji ruchowej w miejscowościach Lutowiska i Stuposiany;
 • Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 • Nordic Walking Park Południe Podkarpacia (projekt współpracy)
 • Zaś w powiecie leskim uwagę przykuły Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – inicjatywa zrealizowana w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

  Składamy podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w organizację nagrania na czele z Panem Wójtem Gminy Lutowiska Krzysztofem Mrozem i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach Panem Markiem Sokołem. Podziękowania kierujemy dla Pani:

  • Karoliny Hebda
  • Natalii Hebda
  • Anny Gromadzka
  • Hanny Płeszka
  • Katarzyny Dudzińska
  • Jadwigi Sauter
  • Weroniki Szpiech
  • Lidii Kołomyja

  Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Warta, a niezapomnianą przejażdżkę drezynami Pan Janusz Demkowicz.  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć

  Film:
  powiat bieszczadzki
  powiat leski


  Wizyty studyjne innych lgd w Bieszczadach

  Na przełomie września i października gościliśmy na terenie naszego LGD dwie lokalne grupy działania. Odwiedziło nas Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"- uczestnicy projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" oraz członkowie Rady i pracownicy biura LGD "Beskid Gorlicki", którzy brali udział w szkoleniu, w związku z przygotowaniem się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obie wizyty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji ciekawych inicjatyw realizowanych w ramach poprzedniego okresu programowania.

  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć  Zmiany zasad udzielania dofinansowań!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż ze względu na:

  • Zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

  • Zmianę wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER";

  • Informacje otrzymane podczas szkolenia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

  Uległy nieznacznej zmianie zasady dofinansowania udzielanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady". Osoby zainteresowane proszone są o zweryfikowanie swojej wiedzy podczas szkoleń organizowanych przez LGD w związku z naborami planowanymi na IV kwartał 2016 roku. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc szkoleń będą umieszczone wkrótce.  Goście ze Szwajcarii w Bieszczadach

  W dniach 01-09.10.2016 r. odwiedziła nasz region delegacja szwajcarska. Goście z kantonu Appenzelle zwiedzili wysokie Bieszczady, ale mieli także okazję pojeździć na drezynach i skosztować pyszności naszej kuchni przy dźwiękach melodii pogranicza oraz zasmakować piwa w Ursa Maior. Odwiedzili m.in. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, Lwów i Skansen w Sanoku. Pomimo kiepskiej pogody udało się nawet zorganizować grzybobranie i wspólne ognisko.

  Przypomnijmy pokrótce najważniejsze etapy budowania współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku:

  - w roku 2013 w ramach projektu pt. "Ku lepszej przyszłości" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 15 przedstawicieli (z trzech sektorów i wszystkich gmin) naszej LGD odbyło wizytę studyjną do Szwajcarii. Jej efektem była m.in. realizacja przez Gminę Olszanica projektu pt. "Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach" oraz przez LGD projektu pt. "Łączmy siły dla turysty" z programu Alpy-Karpatom; - w roku 2014 przedstawiciele kantonu Appenzelle dwukrotnie brali udział w Alpejsko-Karpackim Forum Współpracy organizowanym w Rzeszowie. Kilkudniowy pobyt w Polsce umożliwił naszym gościom odwiedzenie naszego obszaru;

  - w listopadzie 2015 roku miała miejsce kolejna nasza wizyta w Szwajcarii, a jej najważniejszym punktem była organizacja "Dnia Bieszczad" w Heiden. W programie tego wydarzenia była min. prezentacja multimedialna pt. "Bieszczady" – wykład o Bieszczadach w języku niemieckim, a także prezentacja promocyjnego filmu o Bieszczadach. Zwieńczeniem spotkania był wspólny wieczór, gdzie zostały zaprezentowane specjały kuchni bieszczadzkiej, muzyka karpacka - koncert Kapeli "Watra" oraz wystawa obrazów i fotografii pt. Bieszczady: natura i kultura w Genossenschaft Hotel Linde w Heiden. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie partnerskie z włodarzami Heiden i szefem Promocji regionu Appenzelle, spotkanie stanowiło dobrą okazję do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa, ochrony środowiska i turystyki. W przygotowanie i organizację tej wizyty włączyły się nasze gminy członkowskie, przewodnicy i przedsiębiorcy z branży turystycznej.

  Mamy nadzieję, że październikowa wizyta gości ze Szwajcarii zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju lokalnego.

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji tej wizyty studyjnej.

  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć  Lepszy rydz niż nic!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza 1 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

  Więcej informacji:
  Plakat
  Regulamin  Komunikat!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje że, ze względu na udział pracowników biura LGD w szkoleniu w dniu 26.09.2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.


  Działaj Lokalnie

  Nasze Stowarzyszenie działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Działaj Lokalnie". Poniżej prezentujemy główne założenia projektu:.

  Aktywne Bieszczadzkie NGO  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 26.08.2016 r. na godzinę 16.00 do Pubu Życie w Ustjanowej Górnej nr 196 koło Ustrzyk Dolnych (przy trasach Narciarstwa Biegowego oraz Nordic Walking).

  Więcej informacji:
  Posiedzenie Walnego Zebrania Członków  Zapraszamy do Olszanicy!

  Zapraszamy do Olszanicy na PODKARPACKĄ LETNIĄ AKADEMIĘ MUZYKI

  Więcej informacji:
  Plakat  Komunikat!

  Informujemy, że z dniem 16.08.2016 r. uruchamiamy biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (punkt informacyjno-konsultacyjny) zgodnie z zapisami strategii.

  Adres: budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38- 500 Sanok, piąte piętro, pokój 511.

  tel. 13 465 65 80 w. 105  Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej!

  Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej na Festiwal Twórczości Ludowej 28 sierpnia 2016 roku.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy do Brzegów!

  Zapraszamy do Brzegów 15.08.2016 na Święto Ziół i Kwiatów

  Więcej informacji:
  Plakat  Dotacje na START

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 32 instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Więcej informacji:
  Lista projektów

  Poniżej informacje na temat dwóch projektów dotacyjnych, które będzie realizować Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku.

  Skuteczny przedsiębiorca
  Moja firma  Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba!

  Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba 6 i 7 sierpnia do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy do Zatwarnicy!

  Zapraszamy do Zatwarnicy na Kiermasz Bojkowski 7 sierpnia 2016r.

  Więcej informacji:
  Plakat  Planowana zmiana Rozporządzenia

  Informujemy o planowanej zmianie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Poniżej zamieszczamy link do projektu zmiany w/w Rozporządzenia, co może przyczynić się do modyfikacji harmonogramu planowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" naborów wniosków oraz warunków otrzymania przez Wnioskodawców pomocy.

  Więcej informacji:
  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286301  Zapraszamy do Myczkowiec!

  Zapraszamy do Myczkowiec 7 sierpnia na Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne

  Więcej informacji:
  Plakat  X Kermasz Karpackich Smaków!  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy do Lutowisk!

  Zapraszamy do Lutowisk 13 sierpnia na X Dzień Żubra.

  Więcej informacji:
  Plakat
  Program imprezy  Zaproszenie!

  Zapraszamy na II Bieszczadzki Festiwal Sztuk, który odbędzie się 06 sierpnia 2016 r. w Czarnej. Więcej informacji w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Plakat  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

  W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersjami elektronicznymi dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej ARiMR, link poniżej:

  Więcej informacji
  Link  Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków PROW 2014 - 2020

  Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Pana Ryszarda Zarudzkiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym harmonogramem.

  Plik do pobrania
  Harmonogram planowanych naborow wnioskow PROW_2014-2020 do 30.06.2017r  Zaproszenie!

  W imieniu Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja zapraszamy na dobre i zdrowe tradycyjne jedzonko do Kołaczyc na Galicyjski Jarmark zdrowej żywności, 6 sierpnia (sobota) od godz. 10.00

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody

  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody, które odbędzie się 24 lipca 2016r w Dwerniku. Więcej informacji w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły

  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się 31 lipca 2016r. w Pszczelinach gm. Lutowiska. Więcej informacji w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zaproszenie na imprezę promocyjną

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z Zapraszamy na Karpacki Jarmark Turystyczny do Ustrzyk Dolnych - 22-23.07.2016 r. Więcej informacji w załączeniu

  Więcej informacji:
  Plakat  Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.06.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD z dnia 20.06.2016 r w składzie:

  1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

  2. Antoni Szewczyk - Członek Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

  3. Paweł Wdowiak - Reprezentant Gminy Sanok w LGD, Sekretarz Gminy Sanok

  w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
  Panią Agnieszkę Ciepluch..  Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

  Więcej informacji:
  1. Konkurs  Festyn Rodzinny w Łodynie
  18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

  W programie imprezy:

  - występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

  - występy grupy animatorów "Fiku-Miku" z Rzeszowa,

  - wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

  - wielki konkurs plastyczny,

  - występy muzyczne,

  - konkursy sportowe,

  - poczęstunek.

  Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"..

  Więcej informacji:
  1. Plakat  Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

  Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

  Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

  Więcej informacji:
  1. Harmonogram
  2. Formularz zmian  Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

  Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

  Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

  Więcej informacji:
  1. Trzej muszkieterowie w akcji
  2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowej  Szkolenia Rady

  W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

  Materiały szkoleniowe:
  1. Statut Stowarzyszenia
  2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
  3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
  4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
  6. Regulamin Rady  Spotkanie grupy roboczej ds. LSR

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

  Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

  Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.  Walne zebranie

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

  Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

  7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

  Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

  Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia.  "Czas na staż" II

  Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

  Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie
  Plakat  Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

  1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

  2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD "Zielone Bieszczady"

  3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD "Zielone Bieszczady"

  w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
  Panią Marlenę Błyskal.  Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

  Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady". W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

  Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

  Załączniki do umowy:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju.

  2. Harmonogram planowanych naborów.

  3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

  5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

  6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

  7. Regulamin Rady


  Rozporządzenie
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020