''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!
Rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w związku z tym informujemy, że do odwołania biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" nie będzie świadczyć doradztwa bezpośredniego w siedzibie.

Można natomiast skontaktować się z nami telefonicznie i za pomocą pocztą e-mail.

Telefon kontaktowy: 513 852 200
Adresy e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl oraz
a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl i m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Aktualności


Zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 10 września br. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).
W praktyce oznacza to wprowadzenie uproszczeń w podejściu do realizowanych w ramach tego poddziałania operacji. Wśród najważniejszych wymienić należy:
Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

1. W odniesieniu do operacji zakładających podjęcie działalności gospodarczej:

 • skrócenie wymaganego okresu w którym wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy z dwóch lat do trzech miesięcy;
 • rezygnacja z obowiązku wykonywania działalności gospodarczej w okresie dwóch lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Aktualnie działalność gospodarczą należy wykonywać łącznie przez co najmniej dwa lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
 • w ten sam sposób zostały sformułowane warunki w zakresie podlegania ubezpieczeniom oraz utrzymania utworzonego miejsca pracy aktualnie obowiązek ten obejmuje okres co najmniej dwóch lat od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
 • zrezygnowano z obowiązku podjęcia działalności gospodarczej jako warunku wypłaty pierwszej transzy pomocy, obecnie wymagane jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG oraz dokonanie na jego podstawie wpisu, przy czym data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie musi być równoznaczna z datą wpisu do CEIDG (może być późniejsza);
 • zmianie uległy również warunki wypłaty drugiej transzy pomocy. Obecnie aby wypłata była możliwa konieczne jest m.in. aby:
  a. operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy,
  b. beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
  c. beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (istotne jest, iż w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej),
  d. alternatywnie do sytuacji opisanej w pkt c) beneficjent może utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnić osobę (dla której zostało utworzone to miejsce pracy) na podstawie umowy o pracę lub zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i podlegać tym ubezpieczeniom.

2. W odniesieniu do operacji, które zakładają rozwój działalności gospodarczej:
 • rezygnacja z obowiązku utrzymania miejsc pracy (w tym miejsc pracy utworzonych w ramach realizowanej operacji) do momentu, w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
 • wprowadzenie zobowiązania w zakresie utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy do momentu, w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej.

3. Zmiany ogólne
 • umożliwienie dołączania dokumentów w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
 • dołączanie biznesplanu na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD),
 • uchylenie przepisu dotyczącego konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy,
 • umożliwienie podpisywanie umów w trybie korespondencyjnym,
 • zwolnienie beneficjentów należących wyłącznie do sektora finansów publicznych z obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwzględniając powyższe informujemy, że aktualnie Agencja Płatnicza (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) przygotowuje projekt umowy uwzględniający obowiązujący stan prawny. Po zatwierdzeniu formularza umowy zawierane po jego przekazaniu samorządom województw do stosowania, będą zawierane według obowiązujących aktualnie przepisów. Umowy podpisane przed dniem zatwierdzenia nowych formularzy będą mogły zostać zmienione w drodze aneksowania w celu dostosowania postanowień do nowych przepisów wykonawczych.

O takiej możliwości poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej:
http://prow.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci

Z tekstem Rozporządzenia z dnia 2 września 2020 r. można zapoznać się tutaj:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555

Z uwzględnieniem opisanych zmian będą weryfikowane wnioski o przyznanie pomocy, które zostały złożone w naborach, których bieg rozpoczął się i nie zakończył przed dniem wejścia w życie tych zmian tj. przed 10 września 2020 r.
Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie ze wskazanymi zmianami będzie miała oczywiście zastosowanie również w odniesieniu do wniosków, które zostały złożone w naborach, które rozpoczęły się 10 września 2020 r. i później.
Wnioski, które zostały złożone w naborach, których bieg zakończył się najpóźniej 9 września 2020 r. będą weryfikowane bez uwzględniania przedstawionych zmian. Umowa o przyznaniu pomocy będzie zawarta zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem. Dopiero po jej podpisaniu będzie możliwe dokonanie jej zmiany, w celu dostosowania treści do nowych przepisów.

Źródło :
http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/205-uproszczenia-w-leaderze


Małe przetwórstwo i RHD - ruszył nabór wniosków w ARiMR!

26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r.

Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł

Pomoc na "małe przetwórstwo i RHD" przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-i-rhd-od-dzis-mozesz-zlozyc-wniosek.html/


Przypomnienie - program SZANSA

Przypominamy, iż dobiega końca rekrutacja w ramach projektu pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przypominamy: W ramach projektu 60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych realizowane w formie grupowej - max. 10 os.. Ponadto, przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla Uczestników w postaci dowozu na diagnozę zarówno na etapie procesu rekrutacji, jaki i na etapie realizacji wsparcia edukacyjnego. W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy cykl działań motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia odbywać się będą w Orelcu, zapewniamy dowóz

Mamy jeszcze miejsca. Wystarczy zgłoszenie telefoniczne osoby zainteresowanej - Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

- z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym - Program dla Bieszczad;

- z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi i społecznymi).

* Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

Więcej informacji o projekcie:
http://szansa.lgd-zielonebieszczady.pl/


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

Szanowni Beneficjenci,

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

PEŁNY TEKST KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020:
https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html


Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 17 października 2020 roku, nabór do projektu dla:

- Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

- istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

1. Grupy Inicjatywne (GI) złożone z osób fizycznych składają następujące dokumenty:

a. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
b. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
c. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

2. Grupy Inicjatywne złożone z osób prawnych składają następujące dokumenty:

a. Osoby prawne, tworzące GI składają każda osobno Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
b. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
c. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
d. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

3. Przedsiębiorstwa Społeczne, zamierzające utworzyć nowe miejsca pracy, składają następujące dokumenty:

a. PS składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu), b. Każda osoba fizyczna reprezentująca PS (zgodnie z KRS), wymieniona w Załączniku Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
c. Każda osoba fizyczna planowana do zatrudnienia na dofinansowanym miejscu pracy, wymieniona w Załączniku Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
d. PS jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Przedsiębiorstw Społecznych (Załącznik Nr 4 do Regulaminu).

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Karta oceny formalnej i merytorycznej dla Grup Inicjatywnych stanowi Załącznik nr 5 do ww. Regulaminu.

Karta oceny formalnej i merytorycznej dla Przedsiębiorstw Społecznych stanowi Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne do pobrania:
http://www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-swiadczenia-uslug-powes-2

Nabór będzie trwał od dnia 17 października do dnia 26 października 2020 roku do godz. 15.00

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
* osobiście w Biurze Projektu, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, oraz w lokalnych Biurach w Sanoku, 38-500 Sanok, ul Lwowska 18 i Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, w godzinach pracy biur,
* pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub lokalnych Biur w Sanoku i Ustrzykach Dolnych,
* drogą elektroniczną (poczta e-mail), na adres powes@pakd.pl,
* Kandydaci do udzielenia wsparcia oraz podmioty, które nie mają możliwości samodzielnego wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych, mogą je odebrać w biurach w Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych,
* w przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość dostarczenia/odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez personel projektu w miejscu zamieszkania takiej osoby.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez osoby uprawnione. Dokumenty złożone przez Kandydatów do Projektu nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być podpisane przez osoby uprawnione profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W przypadku, gdy osoby zgłaszające się do udziału w projekcie nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, po złożeniu dokumentów w wersji elektronicznej ich podpisane oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu w terminie wskazanym przez personel Projektu.

UWAGA:
Osoby fizyczne i prawne, zamierzające wziąć udział w naborze do projektu, powinny zapoznać się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie projektu:
1. Regulaminem Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
2. Minimalnym zakresem Regulaminu Wsparcia Finansowego obowiązującym OWES z województwa podkarpackiego

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela:
Robert Radwan, koordynator merytoryczny,
tel. 508 030 626, e-mail: r.radwan@pakd.pl,
w godzinach 08.00 - 15.00


Gmina Ustrzyki Dolne zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. "Organizacja i Zarządzanie".

Warsztaty odbędą się dniach 15-16 października 2020r. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Ustjanowej Dolnej o godzinie 10:00

W świecie dynamicznych zmian otoczenia organizacje zmuszone są dostosowywać modele zarządzania, by zwiększyć odporność na kryzysy, zapewnić sobie trwałość działań, efektywność i równowagę.

Po warsztatach każdy uczestnik będzie potrafił:

- dopasować styl zarządzania organizacją do zmieniających się warunków i charakteru jednostki
- rozpoznać profile osobowościowe pracowników i umiejętnie dostosować komunikację, zbudować zaufanie zespołu
- zarządzać kompetencjami pracowników
- umiejętnie wykorzystać tajniki przywództwa, komunikacji i partycypacyjnego zarządzania w swojej jednostce.

Jacek Kwiatkowski - trener, coach, ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i zarządzania organizacją publiczną poprowadzi warsztaty, które wprowadzą Państwa w tajniki nowatorskiego podejścia do zarządzania jednostką budżetową.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 13 460 80 29
lub na adres email: projekty@ustrzyki-dolne.pl


Podsumowanie realizacji projektu!

Realizacja operacji pt. "Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii" złożonego w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dobiegła końca. Za nami wizyta studyjna do Austrii i Słowacji zorganizowana w dniach 24-27.09 br. Uczestnicy wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwością wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich i innowacyjnymi rozwiązaniami, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną na swoim terenie. Odwiedziliśmy ciekawe miejsca i poznaliśmy wspaniałych ludzi na szlaku Slow Food Travel. Uczestnicy spotkań zaproponowali rozwinięcie działań na terenie naszej LGD, które pozwolą na wzmocnienie współpracy, a tym samym rozwój obszaru w oparciu o rolnictwo, przetwórstwo, turystykę i inne zasoby lokalne. Jednym z przewidzianych kroków byłby udział i promocja produktów bieszczadzkich podczas targów sera (Kase Fest) w 2021 roku w Karyntii, na które grupa została zaproszona przez głównego organizatora. Podejmujemy wyzwanie, będziemy szukać dofinansowania na ten cel, już dziś zapraszamy do współpracy w tym zakresie.

Zaś 2.10 przeprowadzono szkolenie z elementami spotkania podsumowującego, które zorganizowano w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych w budynku nowopowstałego inkubatora przetwórstwa lokalnego, który uzyskał dofinansowanie w ramach wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy po części merytorycznej mieli możliwość obejrzeć poszczególne pomieszczenia inkubatora i dowiedzieć się o możliwych formach współpracy bezpośrednio od jego właściciela - Pana Mirosława Krupy. Pierwszą część dotyczącą podsumowania wyjazdu studyjnego i prezentację dobrych praktyk na przykładzie Słowacji i Austrii poprowadziła Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady". Na temat przetwórstwa produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaży na małą skalę oraz zasad i wymogów sprzedaży produktów spożywczych mówił Pan Michał Przepióra - technolog żywności. Wsparcia w tej tematyce udzielał lekarz weterynarii Pan Przemysław Łoś. Zasady opodatkowania w gospodarstwach rolnych i agroturystyce przybliżyła zebranym Pani Jadwiga Stadnik - pracownica Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych. Zaś Pan Roman Glapiak - Prezes Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych oraz właściciel gospodarstwa agroturystycznego "U Flika" w Dźwiniaczu Dolnym - przedstawił przepisy prawne i zasady kategoryzacji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce i kilku innych krajach UE. Ideę inkubatora przetwórstwa rolnego i jego rolę w rozwoju lokalnym przedstawiła Iwona Woch, która podkreśliła że LGD zależy na tym aby potencjał produktów lokalnych i inkubatora był realnie wykorzystywany przez społeczność, zachęciła też do kontaktów w tym zakresie z naszą LGD. Moderatorem spotkania był Pan Krzysztof Zieliński - ekspert w zakresie turystyki kulinarnej, członek-założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, członek wspierający Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziennikarz periodyków "Karpacki Przegląd Gospodarczy", "Biznes i Etos", redaktor naczelny czasopisma "Skarby Podkarpackie". Administrator stron internetowych (podkarpackiesmaki.pl, szlakpodkarpackiesmaki.pl, skarbypodkarpackie.pl) oraz kilkunastu specjalistycznych profili na Facebooku.

Głównym celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej. Zarówno organizacja wizyty studyjnej, jak i szkolenia przyczyniła się do realizacji tego celu i jesteśmy przekonani, iż wpłynie pozytywnie na podejmowane w przyszłości inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Pomimo stanu pandemii, większość zaproszonych gości i instytucji nie odmówiła i wsparła organizatorów w tym zadaniu. Podziękowania kierujemy na ręce Pana Marka Andrucha - Starosty Bieszczadzkiego, Pani Anny Hałas - Wójta Gminy Sanok, Pani Teresy Brzeżawskiej - Juszczak - Wójta Gminy Tyrawa Wołoska i Pana Pawła Wdowiaka - Zastępcy Wójta Gminy Sanok. Dziękujemy także Panu Przemysławowi Łoś - Lekarzowi Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych), Pani Danucie Bassara - Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ustrzykach Dolnych i pracownikom Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Panu Krzysztofowi Królickiemu - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych oraz Panu Pawłowi Germańskiemu - Dyrektorowi Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Za zaangażowanie i pomoc dziękujemy partnerom projektu: Zarządowi i członkom Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku, Panu Jackowi Skórce prowadzącemu gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie oraz Prezesowi i pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Podziękowania kierujemy także na ręce prelegentów oraz uczestników zarówno wizyty, jak i szkolenia, którzy wykazywali zaangażowanie i włączali się w dyskusję, liczymy na dalszą owocną współpracę. Realizacja tych wydarzeń nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca z Oddziałem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, informacji i promocji na czele z Panią Kierownik Beatą Adamską.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wizyty studyjnej oraz szkolenia, a zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.

Więcej informacji :
Fotogaleria wizyta studyjna
Fotogaleria szkolenie
Prezentacje i materiały ze szkolenia
Podsumowanie


Startuje nabór wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030!

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030

Wnioski można składać od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30 przez System Obsługi Dotacji.

Więcej informacji :
https://niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020-2030/


Zostań twarzą PROW 2014-2020 - ARiMR ogłosiła konkurs

Zostań twarzą PROW 2014-2020 - konkurs pod patronatem Tomasza Nowakowskiego Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 - 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Nagrodą jest nieodpłatny udział w spocie reklamowym oraz nagroda rzeczowa.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 11 października na adres konkursARiMR@arimr.gov.pl.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zabawie!

Więcej informacji :
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-twarza-prow-2014-2020.html


Polecamy - seminarium "Storytelling w promocji produktów turystycznych"

Kiedy? 5.10.2020, start godz. 14 .00 r

Gdzie? świetlica wiejska w Ustjanowej D.

Forma?: stacjonarna oraz online

Więcej informacji na plakacie:
https://www.ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-5162-storytellig_w_turystyce_seminarium_5.htmlZaproszenie!Program


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w na terenie woj. podkarpackiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II". W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w Programie są niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej studenci ostatniego roku studiów, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,03 % w skali roku a aktualna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to ponad 100 tys. zł.
W przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oprocentowanie to wynosi jedynie 0,01 %.

Wysokość możliwej do uzyskania pożyczki na utworzenie miejsca pracy to aktualnie ponad 30 tys. zł.

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny o ofercie Programu, który dla osób bezrobotnych może być atrakcyjnym - alternatywnym źródłem finansowania wydatków związanych z rozpoczęciem działalności a dla przedsiębiorstw, wyposażania stanowisk pracy.

Powyższa pożyczka może stanowić uzupełnienie Państwa oferty. Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji o programie osobom zainteresowanym z obszaru działania Państwa Grupy.

W załączaniu przesyłamy informację do ewentualnego zamieszczenia na Państwa stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci nawiązania współpracy w zakresie pozyskiwania pożyczkobiorców proszę o kontakt telefoniczny na numery wskazane w stopce maila lub z Panem Michałem Pękalskim - Kierownikiem oddziału LFR w Rzeszowie (tel. 500 062 150)

Szczegółowe informacje:
"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"
Bank Gospodarstwa Krajowego
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Rzeszowie
Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, 35-329 Rzeszów
tel. 17 853 59 17
http://www.lfr.lublin.plPogoda dopisała, grzyby nie bardzo...,
za to grzybiarze i partnerzy - jak zwykle nie zawiedli!

W sobotę 19 września grupa nieformalna pn. "Miłośnicy Darów Ziemi" pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zrealizowała inicjatywę Święto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II" na terenie Sołectwa Orelec w gminie Olszanica. Zadanie to polegało na organizacji jednodniowej jesiennej imprezy plenerowej dla mieszkańców, rodzin, turystów z całej Polski oraz wszystkich zainteresowanych grzybami osób. Celem Inicjatywy była integracji wielopokoleniowa uczestników poprzez zabawę i edukację, promocja walorów przyrodniczych, kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinnej atmosferze. W ramach wydarzenia zorganizowano wspólne grzybobranie pod okiem doświadczonych leśników i przedstawicieli organizatora. Po grzybobraniu nastąpiło uroczyste powitanie grzybiarzy oraz poczęstunek. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Prezes Iwonę Woch, komisja dokonała pomiarów uwzględniając ilość grzybów wg wagi w przypadku rydzów oraz wagę grzyba wyrażoną w gramach i średnicę kapelusza wyrażoną w milimetrach w przypadku zebranych tzw. grzybów szlachetnych. Po dokonanej weryfikacji wręczono nagrody dla laureatów w konkursach "Zbieracza Rydzów 2020" oraz "Grzybiarza roku 2020". W ramach grzybobrania został nagrodzony również Najmłodszy grzybiarz biorący udział w konkursie. Wszystkie osoby nagrodzone w ramach powyższych konkursów otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Były także nagrody pocieszenia. Sprawdzeniem grzybów zajęły się Panie klasyfikatorki z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych. Jak zwykle nie zawiedli uczestnicy oraz partnerzy akcji, którym serdecznie dziękujemy: Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne Lasy Państwowe, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych, Gminie Olszanica, KGW Orelec, OSP Orelec oraz Bieszczadzkiemu Elektrykowi, który zadbał o oprawę medialną i pomoc techniczną. Przypominamy, iż środki finansowe na to wydarzenie uzyskano z programu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020".

Po grzybobraniu przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne. Przypominamy, iż inicjatywa obejmowała przygotowanie oraz organizację prelekcji na temat Szlaku Kultury Wołoskiej oraz warsztatów artystycznych z zakresu kultury karpackiej w ramach projektu "Razem znaczy więcej dla Karpat i dla nas", gdzie nasza LGD jest parterem. Jak widać po efektach było bardzo pracowicie. Zadanie "Na Wołoskim Szlaku" realizowane przez Fundację Instytut Regionalny finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności - CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Galeria grzybobranie
Filmik grzybobranie
Galeria warsztaty
Filmik warsztatyV Wielki Piknik Rodzinny Nad Sanem
Zaproszenie na warsztaty

Informujemy, iż wniosek pt. "Razem znaczy więcej dla Karpat i dla nas" złożony w partnerstwie do konkursu "Na wołoskim szlaku..." został wybrany do realizacji! Inicjatywa obejmuje przygotowanie oraz organizację prelekcji na temat Szlaku Kultury Wołoskiej oraz warsztatów artystycznych z zakresu kultury karpackiej w miejscowości Orelec dla uczestników imprezy: Święto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II" 19 września 2020 r

Więcej inf. o projekcie
Zaproszenie na warsztatySzanowni Państwo,

Informujemy, iż projekt pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie lidera projektu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu.

Czas trwania: od 01.09.2020 do 30.09.2021

Wartość projektu : 691 928,16 PLN. Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich: 94,29% oraz ze środków dotacji celowej: 5,71 %

Adres Biura Lidera Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

Adres Biura Partnera Projektu: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Grupa docelowa:

Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25*roku życia: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym - Program dla Bieszczad;

60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych realizowane w formie grupowej. Zapewniamy dowóz na diagnozę oraz zajęcia do Orelca. Dodatkowe korzyści: kurs tańca, stały kontakt z opiekunem edukacyjnym, wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż na podstawie umowy nr OW-VI.052.5.13.2020 realizuje operację pt. "Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii", której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Termin realizacji operacji: 2.05.2020 do 15.10.2020.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 51 823,07 PLN

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:

1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
2. Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.
3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

W ramach projektu zaplanowano organizację:
- wizyty studyjnej do Austrii i Słowacji po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich (planowana jest na IX.2020);
- szkolenia z elementami spotkania podsumowującego (planowane jest na X.2020).

Więcej informacji:
Więcej informacji o operacji
Zaproszenie do udziału w projekcie
Program wizyty
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin wizyty studyjnejPODSUMOWANIE PROJEKTU
"Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi"

Informujemy, iż inicjatywa grupy nieformalnej Wędkarze i spółka pt.: "Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi" realizowana pod patronatem naszej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", dobiegła końca. Przypominamy, iż uzyskała ona wsparcie finansowe w kwocie 3000 PLN w ramach programu PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE PIL 2020.

Więcej informacji:
Podsumowanie projektu
GaleriaWizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za nami !!!

Lokalni liderzy LGD "Zielone Bieszczady" w dniach 20-21.08.2020 r. wzięli udział w dwudniowej wizycie studyjnej w okolicach Rzeszowa, odwiedzili obszar LGD Doliny Strugu oraz Stowarzyszenia "Region Sanu i Trzebośnicy".
Celem wizyty było poznanie zasad funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego w Błażowej i Nowej Sarzynie oraz wymiana doświadczeń na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju naszych LGD-ów.

Więcej informacji:
Więcej informacji o przebiegu wizyty
GaleriaŚwięto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II"Regulaminy uczestnictwa w grzybobraniu i konkursach organizowanych w ramach imprezy


Szanowni Państwo,

Przekazujemy 4 Nr/2020 r. Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego - HORYZONT CDR.

Życzymy przyjemnej lektury.

Więcej informacji:
HORYZONT CDR NR 4-2020.pdfDotacje dla KGW!

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł - dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł - jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/na-dofinansowanie-kgw-zostalo-ponad-11-mln-zl.htmlTrwają zapisy na bezpłatne 5-dniowe szkolenie "Fundraiserzy - liderzy NGO"

Chcesz poznać zasady fundraisingu i zacząć zbierać więcej pieniędzy? Chcesz, aby Twoja organizacja była zamożna i nie martwiła się z czego opłacić wynagrodzenia i faktury? Świetnie, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Celem projektu Fundacja Polski Instytut Filantropii jest podniesienie kompetencji 24 liderów organizacji obywatelskich poprzez udzielenie im BEZPŁATNEGO wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie pozyskiwania funduszy. Stworzymy koalicję liderów, którzy będą wspólnie zdobywać wiedzę i pieniądze dla swoich organizacji.

Gdzie i kiedy będą odbywać się szkolenia?
30.09 - 2.10.2020 r. - I sesja szkoleniowa - Warszawa
27-28.10.2020 r. - II sesja szkoleniowa - Warszawa

Kto może wziąć udział?
Uczestnikami będą 2-osobowe reprezentacje organizacji lub inicjatyw lokalnych. Grupa będzie składać się z 24 liderów, którzy mają potencjał wystarczający do przyjęcia i wdrożenia wiedzy z zakresu fundraisingu.

Jakie są zasady uczestnictwa?
Kryterium uczestnictwa w szkoleniu jest wzięcie udziału w konkursie na najlepszy plan wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Przed zakwalifikowaniem plany będą oceniane pod kątem wykonalności, wpływu na rozwój społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowanie partnerstw z biznesem i samorządem. Plan należy przesłać do 7 dni po rejestracji uczestnictwa. Szablon planu wdrożeniowego ułatwi zawarcie najważniejszych elementów.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 14.09.2020 r.


Wszystkie szczegółowe informacje wraz z ankietą zgłoszeniową znajdziecie Państwo na stronie: https://fio.fundraising.org.pl/

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.Dobre praktyki - czas na projekt grantowy cz. 2

W ramach cyklu prezentacji dofinansowanych przedsięwzięć tym razem przybliżymy inicjatywę Klubu Sportowego "VERTICAL". Przypominamy, iż projekt grantowy pt. "Działania promujące obszar LGD Zielone Bieszczady" realizowany był przez 7 Grantobiorców w 2019 i 2020 roku.

W ramach zadania grantowego zorganizowano dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne, których celem była promocja walorów przyrodniczo – historycznych wsi Ropienka, w tym obszaru LSR. Trasy wydarzeń przebiegały przez najbardziej atrakcyjne i widokowe miejsca okolicy oraz tereny kopalni ropy i gazu w Ropience. Dziś możemy oglądać tu liczne pozostałości i pamiątki związane z przemysłem naftowym.

Więcej informacji:
Opis inicjatywy Klubu Sportowego "VERTICAL"
GaleriaDobre praktyki - czas na projekt grantowy cz. 1

W ramach cyklu prezentacji dofinansowanych przedsięwzięć prezentujemy inicjatywę Fundacji Na Fali. Przypominamy, iż projekt grantowy pt. "Działania promujące obszar LGD Zielone Bieszczady" realizowany był przez 7 Grantobiorców w 2019 i 2020 roku.

Przedmiotem projektu było promowanie obszaru objętego LSR poprzez działania związane z wydaniem nośników informacyjnych (wydanie publikacji i stworzenie podstrony www), organizację 9 wydarzeń promocyjnych o charakterze kulturowym, edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym, a także utworzeniem Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych. Podstawowym źródłem dochodów mieszkańców LSR jest turystyka, dlatego też działania ukierunkowane były na rozwój i promocję infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, tworzenie charakterystycznych produktów lokalnych oraz wspieranie lokalnych wytwórców w kreowaniu towarów/produktów/usług dając mieszkańcom i potencjalnym turystom możliwość skorzystania z ofert jednocześnie włączając uczestników w bezpośredni proces promocji obszaru LSR.

Więcej informacji:
Opis inicjatywy Fundacji Na Fali
GaleriaZaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 20-21.08.2020 r. na obszar Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu oraz LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy",
a dotyczyć będzie funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego w Błażowej i Nowej Sarzynie oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju naszych grup.

Jak Państwo wiedzą na obszarze naszej LGD powstaje inkubator w miejscowości Moczary i jest na ostatnim etapie realizacji, dlatego bardzo nam zależy na tym aby wypromować to miejsce, które ma służyć społeczności lokalnej i pokazać dobre praktyki u innych. Przypomnę, iż inkubator to rodzaj przetwórni otwartej na społeczność, to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży) spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.08.2020 do godz. 12.00 telefonicznie (513 852 200) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl)

Szczegółowy program wizyty zostanie przesłany uczestnikom najpóźniej 18.08.

Wizyta realizowana jest zgodnie z planem komunikacji, planuje się udział 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby chętnych brany będzie pod uwagę profil działalności firmy, instytucji czy organizacji i jej związek z produktami lokalnymi oraz dotychczasowa współpraca z naszą LGD. Organizator pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz realizacji programu merytorycznego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszy Bukiet z Ziół i Kwiatów, naprawdę warto!

Konkurs jest elementem realizacji inicjatywy pt. "Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi" grupy nieformalnej Wędkarze i spółka pod patronatem naszej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady". Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszanie LGD "TRYGON-Rozwój i Innowacja", Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Więcej informacji:
Regulamin konkursuUwaga przedsiębiorcy
od 12.08.2020 startuje nabór w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W nawiązaniu do wcześniej udostępnianych informacji przypominamy, że startuje nabór wniosków w ramach projektu "Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie grantowe".

Kwota przeznaczona na wsparcie w formie grantów - 39 425 606,54 zł w tym:
- dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej - 11 827 681,96 zł;
- dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach - 27 597 924,58 zł.

Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego od 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00

Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego od 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00

Więcej informacji:
http://rarr.rzeszow.pl/projekty/dotacje-na-kapital-obrotowy/Szanowni Państwo,

Powiat Bieszczadzki planuje utworzyć lokalny ośrodek wiedzy i edukacji w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych ramach projektu współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Na prośbę Pana Pawła Germańskiego - Dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych udostępniamy kwestionariusz, który jest anonimowy a jego wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej społeczności i opracowania oferty ośrodka.

Link do ankiety:
https://www.survio.com/survey/d/A4Q4C4A7P9Y3V3X1GSzanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.


Więcej informacji:
prośba Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie się do kampaniiDni otwarte funduszy europejskich - jakich jeszcze nie było!

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wznowiło przygotowania do wydarzenia Dni Otwarte Funduszy Europejskich w formule online. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się już w sierpniu, poprzez uruchomienie strony internetowej dniotwarte.eu, a momentem kulminacyjnym będzie weekend 25-27 września 2020 r.

Na utworzonej stronie pojawią się wirtualne spacery, szkolenia online, webinaria, a podczas kulminacyjnego weekendu będzie możliwość wejścia na żywo lub puszczenia gotowego nagrania.

Zaplanowano dwa konkursy z nagrodami dla beneficjentów i ogółu społeczeństwa. W obu przypadkach należy nagrać krótki, amatorski film, promujący projekt (beneficjenci) lub pokazujący zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki funduszom europejskim (dla ogółu społeczeństwa).

Gotowe materiały video beneficjentów, proszę przesłać na adres: b.adamska@podkarpackie.pl do 9 sierpnia 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Sekretariatem Regionalnym KSOW pod numerem telefonu: 17 747 69 15 lub 17 /747 69 03.Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi


Wkrótce dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu woj. podkarpackiego!

Niebawem ruszy nabór wniosków o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy skierowany do mikro (w tym samozatrudnionych) i małych firm z terenu województwa podkarpackiego, które będą mogły otrzymać bezzwrotną pomoc na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa, związanych z zachowaniem płynności finansowej. Pieniądze na wsparcie dla firm pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Nabór będzie prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która przygotowuje obecnie procedury naboru, w tym: regulamin naboru, kryteria naboru i oceny, wzór wniosku, tryb i harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów. Opublikowanie pełnej dokumentacji naboru planowane jest w drugiej połowie lipca br. a uruchomienie naboru w sierpniu. Wniosek dla przedsiębiorców, starających się o pomoc, ma być prosty i łatwy do złożenia. 

Nabór prowadzony będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę epuap, podpisany przez Profil Zaufany, w trybie ciągłym. O przyznaniu grantu decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Do rozdysponowania będzie 40 mln zł, z czego 30% środków zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD.

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc zatrudniającym poniżej 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., nie znajdowali się w trudnej sytuacji i znaleźli się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie będą musieli wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i stanowić będzie iloczyn stawki jednostkowej w wysokości 7 845,11 zł, pierwiastka drugiego stopnia z liczby pełnych etatów w przedsiębiorstwie (FTE) oraz liczby miesięcy na okres, których przedsiębiorca ubiega się o wsparcie (maksymalnie 3).

Wysokość wsparcia = (7 845,11 zł) x ?FTE x liczba miesięcy (max 3).

Nawet 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia może otrzymać osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A: www.rarr.rzeszow.pl

Źródło:
www.tarcza.podkarpackie.pl


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami z najnowszego Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego - HORYZONT CDR. Szczególnie polecamy informacje na temat planowanych naborów wniosków przeprowadzanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - część trzecia biuletynu "Informacje WPR".

Życzymy przyjemnej lektury!
HORYZONT CDR NR 3-2020.pdf


Uwaga ngo - nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z ofertą Powiatowych Urzędów Pracy, które uruchomiły nabory dla organizacji pozarządowych na pokrycie kosztów bieżących z związku z COVID-19.

1. O pożyczkę może się ubiegać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; (Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku) a ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.

2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym. 

3. Wnioski składa się do PUP według siedziby ngo.

4. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Więcej informacji:
PUP Ustrzyki Dolne
PUP Lesko
PUP Sanok


"Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych" - podsumowanie projektu grantowego

4 lipca w Ustrzyckim Domu Kultury odbył się festiwal pt. "Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych", który stanowił podsumowanie projektu realizowanego przez Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury.

Niestety impreza w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 musiała odbyć się w nieco innej formie. Udział szerszej publiczności był możliwy dzięki przekazowi on-line.

Imprezę otworzył pokaz baletu Absolwentek Studia Baletowego Opery Krakowskiej. Następnie głos zabrała Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" i Pan Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Pani Prezes podziękowania złożyła zarówno na ręce Zarządu USK (Grantobiorcy), dyrektora i pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury, Pana Burmistrza, Pani Kierownik i pracowników wydziału projektów Gminy Ustrzyki Dolne, ale także instruktorom, rodzicom i opiekunom oraz głównym bohaterom - dzieciom uczestniczącym w warsztatach. Przypomniała cel projektu i zachęciła do udziału w kolejnych naborach wniosków organizowanych przez naszą LGD w ramach Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i innych programów. Pan Burmistrz zaś zwrócił szczególną uwagę na to jak ważna jest aktywność ngo na polu współpracy trójsektorowej. Powiedział też o skateparku powstającym w Dębach, tj. kolejnej inwestycji realizowanej przez to samo stowarzyszenie (UDK), które wsparcie także otrzymało z naszej LGD w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Następnie kolejni soliści i zespoły dzieci i młodzież pod czujnym okiem instruktorów zaprezentowały swoje osiągnięcia taneczne.

W ramach projektu dzieci razem z rodzicami wzięły udział w cyklu warsztatów z tańca klasycznego oraz współczesnego na potrzeby których Stowarzyszenie zakupiło dla uczestników profesjonalne buty do tańca, piłki do utrzymywania równowagi, medale i poczęstunek na imprezę podsumowującą.

Tym samym impreza zakończyła realizację naszego projektu grantowego w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w którym uczestniczyło łącznie 7 organizacji pozarządowych z naszego obszar działania.

Więcej informacji:
Galeria
Relacja na Facebooku Ustrzyckiego Domu kultury


Raport z przeprowadzonych badań

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" dziękuje organizacjom pozarządowym z obszarów wiejskich Podkarpacia za udziału w ankiecie pt. "Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia". Poniżej prezentujemy wyniki badania.

Raport


Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych

Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury 4 lipca o godz. 14:00 organizuje festiwal pt. "Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych" jest to już ostania impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"


Drodzy Mieszkańcy
informujemy o naborze wniosków w ramach programu "Moja woda".

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Terminy i sposób składania wniosków
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci
osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

więcej informacji na stronie
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/


III Familijny Rajd Rowerowy


FOTORELACJA


Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich? - badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

ELARD - europejska sieć Lokalnych Grup Działania - przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy do jej wypełnienia, rozpowszechnienia na profilach społecznościowych, stronach Internetowych. Ankieta przygotowana jest w języku polskim i dostępna na stronie Internetowej:

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html


Rusza kolejny nabór do projektu "Twoja Szansa na nowe Kwalifikacje Zawodowe"

W poniedziałek 15 czerwca rusza kolejny nabór do projektu "Twoja Szansa na nowe Kwalifikacje Zawodowe".Więcej informacji
Plakat


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 19.06.2020 r. na godzinę 12.00 do Restauracji Huculska w Ustjanowej.

Więcej informacji
Zaproszenie


II Familijny Rajd Rowerowy za nami.
Już dziś zapraszamy 13 czerwca do Lutowisk.
Więcej informacji
Mapa
Zapisy
Fotorelacja II Familijny Rajd Rowerowy


Dobre praktyki


Kontynuujemy serię artykułów na temat przedsięwzięć wspartych przez naszą LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Czas na "Bies Czadowy Zakątek" - przedsięwzięcie zrealizowane w Równi przez Panią Jolantę Kopacz w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

Bies Czadowy Zakątek to wyjątkowe miejsce służące jako baza wypadowa do wypraw w góry, nad Solinę, czy miejsce odpoczynku po intensywnym dniu na stoku narciarskim, ale też miejsce pozwalające rozkoszować się przepięknymi i relaksującymi widokami naturalnego piękna  okolicy. Domek rekreacji indywidualnej wybudowany w 2019 roku zaaranżowany został w klimatycznym stylu nawiązującym bezpośrednio do architektury drewnianej. Wnioskodawczyni stale upiększa teren aby jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb klientów.

Gratulujemy pomysłu i wykonania, rzeczywiście obiekt wyróżnia się na tle podobnych obiektów turystycznych w Bieszczadach.

Serdecznie polecamy!

Więcej informacji o przedsięwzięciu oraz galeria zdjęć:
https://www.facebook.com/Bies-Czadowy-Zak%C4%85tek-114406999912232/
TYTUŁ OPERACJI: "Bies Czadowy Zakątek"

NAZWA BENEFICJENTA: Jolanta Kopacz

Lokalizacja operacji: Równia 68a, 38-700 Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki

WARTOŚĆ DOFNANSOWANIA: 50 000,00 zł (PREMIA)

OPIS: "Bies Czadowy Zakątek" to całoroczny domek wypoczynkowy zlokalizowany w urokliwej wsi Równia niedaleko Ustrzyk Dolnych usytuowany zaledwie 5 km od wyciągu narciarskiego Gromadzyń i 9 km od wyciągu Laworta. Jest to miejsce idealne dla wszystkich którzy wyjazdy turystyczne traktują jako okazję do wypoczynku i oderwania się od rutyny codziennych obowiązków lub dla tych, którzy preferują spontaniczny wyjazd do nietuzinkowego i nieznanego miejsca. Równia to miejscowość idealna jako baza wypadowa w Wysokie Bieszczady lub nad Jezioro Solińskie. Co więcej przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne, Nordic Walking oraz rowerowe, które pozwalają na długie wycieczki.

Obiekt położony jest na terenie dużej posesji, pomiędzy dwoma malowniczymi pasmami górskimi Żuków i Gromadzyń. Bezpośrednio przy domku znajdują się dwa stawy, ogród i łąka. Na parterze znajduje się obszerny salon, łazienka z prysznicem oraz aneks kuchenny. Piętro domku zostało zaaranżowane jako dwie sypialnie z trzema łóżkami w każdej z nich. Na piętrze do dyspozycji gości jest również balkon. Uwagę zwraca piękny, zadaszony taras, pozwalający na podziwianie widoków, gdzie w sezonie można skorzystać z grilla oraz mebli ogrodowych. Na terenie posesji znajduje się również miejsce na ognisko. W domku może komfortowo nocować od dwóch do ośmiu osób, co pozwala na wynajem go dla całej rodziny lub grupy przyjaciół. Wyjątkowe ciepło i przytulność wnętrze domku zawdzięcza kamiennemu kominkowi opalanemu drewnem. Goście przebywający tutaj mogą się całkowicie odprężyć ogrzewając się w miłym i przyjemnym blasku prawdziwego ognia.


Serdecznie zapraszamy do g. Czarna na II Familijny Rajd Rowerowy,

jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady", start godz. 12:00

Więcej informacji
Plakat
Mapa
Zapisy


Ankieta!

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich Podkarpacia do udziału w ankiecie pt. "Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia".

Przygotowaliśmy 10 pytań, a ich wyniki w formie raportu zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanych przez nas wnioskach o dofinansowanie stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.

Prosimy o rozpowszechnienie ankiety wśród znajomych organizacji, która jest dostępna online i całkowicie anonimowa.

Link do ankiety dostępny do 12.06.2020 do godz. 16.00

Dziękujemy za poświęcony czas!

Link do ankiety:
http://forms.gle/mXqeeVT996vQGFxD8Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

Z przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek pt. "Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii" złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie w wysokości 51 825 zł. W dniu 12 maja 2020 r. lista wybranych operacji została przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (http://podkarpackie.ksow.pl/news/entry/15458-lista-operacji-partnerow-ksow-zatwierdzona-prze.html).

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" rozpoczyna realizację operacji przy udziale trzech partnerów KSOW:
1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
2. Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.
3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Więcej informacji
Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW


Uwaga beneficjenci - zmiany w księdze wizualizacji PROW!

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Nowa księga wizualizacji:
https://www.gov.pl/attachment/ecd747d2-1921-4adf-b72b-0ee54800d4a4


Dobre praktyki


Rozpoczynamy serię artykułów na temat przedsięwzięć wspartych przez naszą LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zaczynamy od gminy Sanok. Dzięki naszemu wsparciu Mrzygłód wraca do tradycji garncarstwa, w budynku znajdującym się przy zabytkowym Rynku powstała pracownia ginących zawodów


TYTUŁ OPERACJI: "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia pracowni ginących zawodów"

NAZWA BENEFICJENTA: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu

Lokalizacja operacji: Mrzygłód 820, 38-500 Sanok, powiat sanocki

WARTOŚĆ DOFNANSOWANIA: 199 964,00 zł.

Operacja polegała na zagospodarowaniu budynku użyteczności publicznej w Mrzygłodzie, zlokalizowanym bezpośrednio przy zabytkowym Rynku na pracownię ginących zawodów, w tym przede wszystkim garncarstwa, ceramiki i wikliniarstwa. Budynek użyteczności publicznej (o powierzchni użytkowej 63m2, parterowy ze strychem), położonego na działce nr 820 w Mrzygłodzie, będący własnością Gminy Sanok, a użyczony Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu na podstawie umowy użyczenia był w złym stanie technicznym - nieogrzewany, bez dostępu do bieżącej wody i kanalizacji i bez dostępu do elektryczności. Atrakcyjna lokalizacja, dotąd nieużytkowanego budynku przy zabytkowym Rynku w Mrzygłodzie-miejscowości do lat 50 XX wieku słynącej z wyrobu przedmiotów glinianych i wikliny stanowiły potencjał do utworzenia pracowni ginących zawodów. Wielowiekowa tradycja garncarska Mrzygłodu została ocalona od zupełnego zapomnienia, a obszar zdegradowany społecznie (starzenie społeczności, mała aktywność zawodowa) dostał szansę rozwoju. Dzieci i młodzież mogą zapoznać się z dziedzictwem kulturowym, zainspirować nim, a w przyszłości kultywować te cenne tradycje.

Celem nadania funkcji kulturalnych i turystycznych obiektowi zaplanowano zakup wyposażenia: 2 koła garncarskie, piec do wypalania ceramiki i gliny elektryczny, stół, ławy i regały. Zakupione meble oddają charakter dawnego wyposażenia pracowni garncarskich.

Zgodnie z zamysłem Wnioskodawcy w pracowni odbywać się będą pokazy ginących zawodów m.in. sztuki wyrabiania garnków, kursy, i inne warsztaty. Już postarał się oto, aby obok prac inwestycyjnych wdrożyć działania miękkie. W budynku prowadzone są zajęcia w ramach nowego projektu dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego pt. "Historie gliną malowane".

Oprócz warsztatów garncarskich, jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu było przygotowanie i nieodpłatne udostępnienie osobom zainteresowanym wartościowych materiałów o charakterze edukacyjnym. Bazą e-publikacji są informacje ściśle związane z Mrzygłodem, dlatego jest ona także doskonałą promocją tradycji i kultury regionu. Młode pokolenie dnia dzisiejszego, często nazywane pokoleniem cyfrowym, niejako wymusza w procesie nauki stosowanie nowoczesnych technologii edukacyjnych. Komputeryzacja, multimedia i technologie sieciowe, tworząc wirtualną przestrzeń, spełniają coraz ważniejszą rolę w życiu człowieka. Dlatego też, tak ważne jest aby umiejętnie i rozważnie łączyć technikę z tradycją pamiętając jednak, że technologiczne rozwiązania nie zastąpią osobistego doświadczania i eksploracji świata.
Informujemy o naborze w ramach programu "Mój Prąd".

Drodzy Mieszkańcy , informujemy o naborze w ramach programu "Mój Prąd".

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych - o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2020 r. - 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Beneficjenci: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania: dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej szczegółów na stronie:
https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/


Ruszył nabór w ramach programu "Czyste Powietrze" 2.0.

Drodzy Mieszkańcy! 15 maja 2020 r. ruszył nabór w ramach programu "Czyste Powietrze" 2.0.

W nowej odsłonie programu "Czyste Powietrze" dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Szczegóły najważniejszych zmian w programie "Czyste Powietrze" obejmują:

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.

4. Uproszczenie wniosku o dotację.

5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.

6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).

7. Integracja z programem "Mój Prąd".

8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność i odnawialność.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Więcej szczegółów na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1582,rusza-program-czyste-powietrze-2-0.html


Uwaga - organizacje pozarządowe ruszył Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19!

To pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa.

Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów.

Środki finansowe można przeznaczyć na:

Działania wspierające (Priorytet 1):
Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);

Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł , a Priorytecie 2 - 40 tys. zł .

Więcej informacji:
www.niw.gov.pl


Komunikat

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020 W piśmie zawarte są szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695)

Wyjaśnienia dotyczą poniższych zagadnień: -Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie -Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2 -Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej -Zobowiązanie do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług -Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji -Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji -Zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego -Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej -Zobowiązanie do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4 -Zmiana profilu działalności gospodarczej

W załączeniu pismo:
Zobowiązanie 19.2 i 19.4


Przewodnik po tzw. Specustawie funduszowej

Na prośbę Biura Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępniamy Przewodnik, który ma przybliżyć zagadnienia tzw. Specustawy funduszowej, mającej ułatwić beneficjentom Funduszy Europejskich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości związanej z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

Link do Przewodnika:
http://fundusze.podkarpackie.pl/attachments/article/1820/Specustawa%20funduszowa%20-%20Przewodnik.pdf?fbclid=IwAR3XM0myvyShrDyJmRcMCCVp2gOu7XmnvYlUTo0z0PGy6pD9DMk905GS7eg/


Fundacja Bieszczadzka ogłosiła konkurs "Działaj Lokalnie XI"

Fundacja Bieszczadzka - Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2020 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

W XI edycji Programu "Działaj Lokalnie -2020" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Tyrawa Wołoska i Lutowiska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii ( szczegóły w regulaminie konkursu).

Termin naboru wniosków: 14.04.2020r - 15.05.2020r.

Więcej informacji:
http://fundacjabieszczadzka.org/konkurs-dzialaj-lokalnie-xi-2020-ogloszony/


Ważna informacja dla Beneficjentów PROW w związku z koronawirusem!

Szanowni Państwo Wnioskodawcy i Beneficjenci poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 zachęcamy do śledzenia informacji na temat proponowanych zmian do ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, a dotyczących m.in warunków realizacji umów w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu PROW:
www.prow.podkarpackie.pl


Badanie - Moja sytuacja w czasie koronawirusa

Szanowni Państwo!.

Przekazujemy prośbę dr hab. Sławomira Kalinowskiego, profesora IRWiR PAN, o udział w badaniu na temat Moja sytuacja w czasie koronawirusa oraz rozpowszechnienie informacji o badaniu

Na skutek pandemii wszyscy znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. W różny sposób wpłynęła ona na nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Ponadto nikt z nas nie wie, jaka będzie jego sytuacja za tydzień, dwa, miesiąc. Również my, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, mamy ograniczone możliwości poznania sytuacji ludzi, ich niepokojów i materialnych problemów. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w badaniu i podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

Formularz do badania, które koordynuje dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor IRWiR PAN, znajdą Państwo po kliknięciu w poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/1zCdEInCjUs637GppkHwNGDHszTr7ZtRhqjmH-2ZuK8Y/edit?fbclid=IwAR3w6rI02dJsFkoh7qaAQ7EGrl-aUJb62ZJ8zNFYH7DTE_3Z6AAwzE-qh2U

Zachęcamy również do udostępniania informacji o badaniu, by dotrzeć do innych osób i poznać odpowiedzi jak najbardziej zróżnicowanej grupy, zarówno pod względem demograficznym, jak i miejsca zamieszkania, a także sytuacji społecznej i ekonomicznej. Wszelka pomoc w tym czasie jest niezwykle ważna.Szyjemy maseczki dla bieszczadzkiej służby zdrowia i pacjentów!

Szanowni mieszkańcy i miłośnicy Bieszczad,

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej zdecydowali by włączyć się w akcję szycia maseczek. Są one potrzebne medykom naszych szpitali oraz pracownikom pogotowia ratunkowego i ich pacjentom.

A teraz my prosimy Was - przyłączcie się z nami!

Wiemy, jak ważna to inicjatywa w obecnym czasie. W tym momencie każde podejmowane działanie, które zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 jest niezwykle istotne. Musimy budować świadomość i działać wspólnie. Najbliższe dni, a może nawet tygodnie musimy spędzić w domach, aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców i miłośników Bieszczad do wykorzystania tego czasu w sposób produktywny i przyłączenia się do akcji.

Przyłącz się z nami do szycia maseczek - przekaż środki finansowe.

Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto z dopiskiem: "darowizna - koronawirus"

Pekao S.A I. O. w Ustrzykach Dolnych, numer: 84 1240 2366 1111 0010 9024 0617

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
Orelec 35
38-623 Uherce Mineralne
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Wspólne działanie ma moc!Pomoc na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - bezzwrotna premia 60 tys. zł dla rolników!

ARiMR uruchomi 31 marca 2020 r. nabór wniosków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będzie można przekazywać do oddziałów regionalnych Agencji do 29 maja 2020 r. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem - dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/60-tys-zl-premii-na-rozwoj-malego-gospodarstwa.html


Szanowni Państwo!

Rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" od dnia 16-03-2020 r. nie będzie świadczyć doradztwa bezpośredniego w biurze.
Można natomiast skontaktować się z nami telefonicznie i za pomocą pocztą e-mail.

Telefon kontaktowy: 513 852 200
Adres e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl


Kolejne dotacje na start!

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości).

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej zachęcamy do kontaktu z poniższymi instytucjami.


  Lp.
  

  Nazwa wnioskodawcy
  

  Nazwa projektu
  

  1
  

  CDG PRO Sp. z o. o.
  

  Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy
  

  2
  

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
  

  Wystartuj w biznesie - wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim
  

  3
  

  Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata
  

  Pomoc w założeniu własnego biznesu - dotacje dla Twojej firmy
  

  4
  

  Stawil Sp. z o. o.
  

  Gotowi na własną firmę
  

  5
  

  Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze
  

  Wsparcie na starcie - dotacja na własny biznes
  

  6
  

  INNOVO" INNOWACJE WBIZNESIE SP. Z O.O.
  

  Mój szef - to ja
  

  7
  

  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
  

  Pakiet na start
  

  8
  

  Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka
  

  Podkarpacka Kuźnia Przedsiębiorczości!
  

  9
  

  ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos
  

  Siła Przedsiębiorczości
  

  10
  

  AMD GROUP Michał Drymajło
  

  PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA
  

  11
  

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  

  Od pomysłu do sukcesu z własną firmą
  

  12
  

  LOOTUS Joanna Jędrzejowska
  

  Lepsze jutro z własną firmą
  

  13
  

  Podkarpacka Izba Gospodarcza
  

  DOTACJE NA START
  

  14
  

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia
  

  Zatrudnij siebie!
  

  15
  

  Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
  

  Nowa droga - II edycja
  

  16
  

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.
  

  Przedsiębiorczość Twoją Szansą
  

Źródło: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2406-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-konkurs-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-023-19


Drodzy liderzy bieszczadzkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!!!

Przekazujemy informację o spotkaniach organizacyjnych związanych z konkursem grantowym w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020.
Przyjdźcie na spotkanie informacyjne, do wyboru:
Ustrzyki Dolne ( poniedziałek 02.03.2020r.) i Baligród ( wtorek 03.03.2020r.)

Więcej informacji:
Spotkanie - Ustrzyki Dolne
Spotkanie - Baligród


Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

Dnia 7  lutego 2020 r. w Orelcu odbył się warsztat refleksyjny jako element ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. W warsztacie uczestniczyli członkowie Rady, Zarządu, Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura. Spotkanie miało na celu podsumowanie stanu wdrażania naszej strategii za 2019 rok.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:
- realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
- jakości wybieranych projektów,
- adekwatności kryteriów,
- zmian społeczno - gospodarczych,
- przydatności wskaźników,
- naborów dla beneficjentów.

W trakcie warsztatu zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2019 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.

Więcej informacji:
FOTORELACJA


Polecamy
Spotkanie dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracodawców oraz ich przedstawicieli. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) daje możliwość finansowania nawet do 100% kosztów szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, egzaminów, badań lekarskich oraz ubezpieczeń NNW związanych z podjętym kształceniem. O środki na kształcenie ustawiczne z KFS mogą się ubiegać pracodawcy zarówno dla siebie, jak i swoich pracowników. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2020 r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego (SEGMENT B) przy ul. Bełskiej 22 , 38-700 Ustrzyki Dolne.

Początek spotkania o godz. 10.00.
Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przybycia do 19 lutego 2020r. do godz.14.00
pod nr tel. 13 460 89 00 lub 13 460 8912,
e-mail: afundanicz@ustrzykidolne.praca

Osoba do kontaktu:
Anna Fundanicz - Specjalista ds. rozwoju zawodowegoTrwają konsultacje programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i wyrażania opinii!

Dnia 24 stycznia br. wzięliśmy udział w spotkaniu konsultacyjnym w Rzeszowie organizowanym przez Zespół Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

To program przeznaczony dla organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum) wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Edukacja dla Demokracji  zostały wybrane na operatora programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line, dostępnej do 3 lutego na stronie:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Przypominamy jednocześnie, że w ramach III edycji fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w wysokości 53 mln euro został podzielony na dwie części: program ogólnopolski i regionalny.

Operatorem programu ogólnopolskiego zostało konsorcjum organizacji złożone z Fundacji im. Stefana Batorego (lidera),  Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Aktualne informacje na temat programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  dostępne są pod adresem:
http://aktywniobywatele.org.pl/ A pierwsze konkursy już w lutym.Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 07.02.2020 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

Do pobrania:
ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (do edycji)
ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (.pdf)
Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 07.02.2020
Materiały dotyczące realizacji LSR


Nowe nabory wniosków w ramach funduszy norweskich!

Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), zwane potocznie Funduszami EOG i norweskimi to dwa instrumenty finansowe ustanowione przez Państwa Darczyńców (tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w zamian za dostęp do wspólnego rynku UE.

12 września 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja inaugurująca III edycję Funduszy EOG i norweskich w Polsce. W obecnej turze wsparcie dotyczy innowacji w rolnictwie oraz poprawy współpracy podmiotów lokalnych działających na rzecz wsparcia obszarów wiejskich. Środki są przeznaczone na działania zmierzające do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie. Fundusze obejmują także wsparcie edukacyjne dla młodzieży z mniejszych miejscowości oraz dotyczą współpracy transgranicznej. Ważną częścią obszaru wsparcia jest także ekologia i kultura ludowa.

Przedsiębiorcom polecamy stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ogłosiła nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości i innowacje w firmach, gdzie specjalne granty dedykowane zostały przedsiębiorczym kobietom. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

Organizacjom pozarządowym dedykowany jest nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu uroczyście zainaugurowany został 8 stycznia br. konferencją w Warszawie z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców. Fundusz wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Więcej informacji: www.ngo.pl

Więcej informacji oraz aktualny harmonogram naborów ze wskazaniem operatorów poszczególnych programów dostępny jest pod adresem: https://www.eog.gov.plUWAGA WNIOSKODAWCY!
ważna informacja na temat naborów nr 1,2 i 3/2020

Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące ogłoszonych naborów nr 1, 2 i 3 z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zwraca uwagę potencjalnych wnioskodawców na niekomercyjny i ogólnodostępny charakter infrastruktury tworzonej w zakresie tych naborów.

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się dokument dotyczący najczęściej zadawanych pytań (link do dokumentu poniżej). Z dużego zbioru pytań i odpowiedzi prosimy o szczególne zapoznanie się z pytaniami dotyczącymi rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, które LGD zebrała w osobny dokument (zał. 1). Przed przystąpieniem do opracowania wniosku zalecamy zapoznanie się z materiałami ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych organizowanych w każdej gminie członkowskiej w zakresie ogłoszonych naborów wniosków (zał. 2).

Do pobrania:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W spotkaniach wzięło udział ponad 20 uczestników. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:Więcej informacji
Prezentacja
Fotorelacja


WSPÓLNE SPOTKANIE SIECI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

12 grudnia br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim. Nasza LGD była reprezentowana przez Panią Iwonę Woch - Prezes Zarządu.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Huk - Członek Zarządu woj. podkarpackiego oraz Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor ROPS w Rzeszowie, którzy w swych wystąpieniach dziękowali wszystkim zebranym za ich ciężką codzienną pracę.

Podczas pierwszej części spotkania Pani Alina Kręt (ROPS w Rzeszowie) przedstawiła informacje na temat kolejnej edycji projektu "Koordynacja sektora ekonomii społecznej na lata 2020-2022" w zakresie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali możliwości dodatkowego wsparcia jeszcze w obecnej oraz nowej perspektywie finansowej. Była także mowa o ofercie dla podmiotów ekonomii społecznej w projektach OWES na lata 2020-2023. Tę część wystąpień zakończyła prezentacja działalności Klastra Podkarpackie Smaki dokonana przez Panią Agnieszkę Pieniążek - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". Podczas drugiej części spotkania przedstawicielki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Pani Anita Parszewska oraz Pani Dominika Marszałek - Rojek dokonały prezentacji projektu "Inkubator dostępności - Zostań społecznym innowatorem".

Wydarzenie to było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, podsumowania dotychczasowej działalności oraz wspólnego świętowania osiągniętych w 2019 roku sukcesów. Spotkanie uprzyjemnił pyszny poczęstunek przygotowany przez  Spółdzielnię Socjalną Dębnianka.

Więcej informacji
Fotogaleria


"Wieczór z projektami Interreg"

Dnia 10.12 br. w godzinach wieczornych w Hotelu Rzeszów w ramach realizacji zlecenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego współorganizowaliśmy "Wieczór z projektami Interreg" podczas X Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W tak niekonwencjonalny sposób zaprezentowano efekty trzech projektów wspartych finansowo w ramach tego właśnie programu. Spotkanie dla gości z Polski i Słowacji prowadził wybitny aktor i miłośnik gór Pan Stanisław Jaskułka. Na wstępie zebranych powitała Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Prezentację na temat "Szlaku Historycznych Receptur" wygłosiła Pani Monika Maślanka-Preneta z Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Podkarpackiego, a "Szlaku Kultury Wołoskiej" zaprezentowała Pani Agnieszka Pieniążek - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

Zgodnie z umową zapewniliśmy degustację produktów pasterskich oraz występ zespołu muzycznego – Kapeli Watra (Pan Piotr Hołubowski - gitara, wokal i Pan Piotr Błaszczak - akordeon, wokal) - w ramach promocji "Szlaku Kultury Wołoskiej". Prezentację swojej winnicy oraz degustację wina dokonali dla nas Państwo Elżbieta i Dariusz Rosół z Winnicy Przeworskiej w ramach promocji "Szlaku Historycznych Receptur". Zorganizowaliśmy także wystawę prac malarskich obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim, które udostępnił nam Zamawiający. W ramach degustacji goście mogli popróbować pysznych i wielokrotnie nagradzanych serów od Pani Bożeny Wisły z Bukowca (różne rodzaje bundzu) oraz oscypków i bryndzy od Pana Jacka Skórki z Bacówki Caryńskie. Nie brakło też prawdziwie bieszczadzkich dodatków: proziaków, masła z czosnkiem niedźwiedzim oraz pysznego dżemu z jagód leśnych produkcji Pana Arkadiusza Kuca.

Wydarzenie było kolejną okazją do budowania potencjału naszego przedsiębiorstwa społecznego przy zaangażowaniu partnerów współpracujących z naszą LGD, za co serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji
Fotogaleria


Zaproszenie do IV edycji Sieci Doradców Lokalnych Fimango

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Sieci Doradców Lokalnych Fimango, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Fimango jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego szkolimy specjalistów z zarządzania finansami w NGO. Szczegóły związane z rekrutacją do najbliższej edycji SDL, znajdują się w załączonym zaproszeniu. Ponadto: frso.pl Więcej o programie Fimango. frso.pl Gdzie się zapisać do Sieci Doradców Lokalnych. Zobacz www.youtube.com film , w którym nasi absolwenci opowiadają o tym dlaczego warto dołączyć do Sieci Doradców Lokalnych. Zgłoszenia do 13.01.2020 r. Osoba do kontaktu: Agnieszka Senk fimango@frso.pl 22 616 33 16

Więcej informacji
Zaproszenie
https://frso.pl/sdl-4-edycja/


Zaproszenie na szkolenie i konsultacje KSOW

Szanowni Państwo, Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Podkarpackiego zaprasza na szkolenie wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej, II piętro, al. Łukasza Cieplińskiego 4., w dniu 20 grudnia 2019 r. w godzinach 11.00-15.00.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenie na adres email:
b.adamska@podkarpackie.pl
lub pod nr. telefonu 17/747 69 15 lub 17/ 747 69 03 do dnia 17 grudnia br.

Można zgłaszać dwóch przedstawicieli z organizacji/instytucji.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje w dniach 2 - 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. po n. telefonu 17/747 69 15 lub 17/ 747 69 03.Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - 1 630 278,00 PLN:
 • 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 877 378,00 zł
 • 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich -567 900,00 zł
 • 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych - 185 000,00 zł

do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ngo.

Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 6 Rozporządzenia MRiRW tj. r>ozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mailowym:
lgdzielonebieszczady@wp.pl
m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Program spotkania:
 • Rejestracja uczestników
 • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej)
 • Konsultacje indywidualne

Miejsca i termin spotkań:


I nagroda na Ekogali za zakwas buraczany w konkursie na najlepszy produkt ekologiczny

W dniach 6-7 grudnia br. odbyły się już po raz XIII Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości - Ekogala na terenie G2A - Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

Ekogala to jedna z największych imprez w regionie. Miejsce, gdzie każdy może skosztować oraz zaopatrzyć się w dobrej jakości żywność. To również okazja do poszerzania swojej wiedzy na temat zdrowego trybu życia i ochrony środowiska. W tym roku w ramach targów zaplanowano konferencje, degustacje, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz pokaz gotowania i tradycji kulinarnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Nasza LGD przygotowała dwa stoiska promocyjne, w tym jedno na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Aranżacja powierzchni wystawienniczej dotyczyła tematyki „Szlaku kultury Wołoskiej”, stąd też degustacja serów, proziaków, obecność Wojewody Wołoskiego. Ponadto zorganizowaliśmy warsztat z rękodzieła – sianowie, wystawę zdjęć i sprzętów o tematyce kultury wołoskiej. Odwiedzający targi mieli także okazję podziwiać wystawę prac malarskich, które powstały w ramach projektu „Szlakiem obiektów UNESCO” oraz skosztować wielu produktów ekologicznych. Do przygotowania stoisk zaangażowaliśmy podmioty zarówno z obszaru naszej LGD, jaki i ościennych. Zakwas buraczany zgłoszony przez nas do konkursu na najlepszy produkt ekologiczny otrzymał I miejsce. Nagrodę z rąk Pana Piotra Pilcha Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego odebrali Monika i Piotr Sztukowscy właściciele gospodarstwa ekologicznego i Chaty nad Wisłokiem, producenci min. tego pysznego i zdrowego zakwasu buraczanego.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim,  którzy przyczynili się do przygotowania naszych pięknych stoisk.

Więcej informacji
Galeria zdjęć


Podsumowanie współpracy z gminą Samborzec w 2019 roku

W bieżącym roku w ramach współpracy nawiązanej z gminą Samborzec mięliśmy przyjemności czterokrotnie gościć na obszarze naszej LGD przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i seniorów z ziemi sandomierskiej na czele z włodarzami tej gminy. W okresie od wiosny do jesieni odwiedziło nas KGW w Janowicach, KGW Gorzyczanki w Gorzyczanach, KGW Zajeziorzanki w Zajeziorzu oraz Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu "Nasze Skotniki".

Tematem tych wizyt była działalność organizacji wiejskich, przede wszystkim kgw i klubów seniora. Za każdym razem grupa odwiedzała inne organizacje na naszym terenie, były to: Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homo Homini" w Brzegach Dolnych, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Połoniny” w Bereżnicy Wyżnej oraz KGW w Hołuczkowie "Złoty Dąb",  KGW  w Wujskiem, KGW w  Orelcu i KGW "Paszowianki" w Paszowej. A program przygotowany dla seniorów obejmował spotkanie z  dwoma  Klubami Seniora w Lutowiskach oraz Czarnej,  a także z  opiekunem i przedstawicielkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustrzykach Dolnych. Pobyt tej właśnie grupy przypadał na organizację I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Olszanica i był okazją do rozmów o podobieństwach i różnicach obu gmin na gruncie współpracy na rzecz organizacji pozarządowych.

Odwiedziny były również okazją do prezentacji naszych atrakcji turystycznych.

Ponieważ Gmina Samborzec to zagłębie sadownicze w ramach naszej rewizyty w dniach 11-12 października w programie nie mogło zabraknąć zbioru jabłek i wizyty w przetwórni owoców (Tłoczni soków SAM- RAY Pana Macieja Osowskiego), gdzie uczestnicy zapoznali się z  linią do produkcji soku. Program naszej wizyty w gminie Samborzec rozpoczynał się spotkaniem z Włodarzami Gminy w osobie Pana Witolda Surowca (Wójta) oraz Pani Ewy Drzazgi (Zastępcy Wójta/Sekretarza Gminy), zwiedzaniem budynku, otoczenia oraz biblioteki gminnej. Następnie Uczestnicy odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach gdzie mogli zapoznać się ze specyfiką tego Ośrodka, zapoznali się z planem dnia podopiecznych, a przede wszystkim zachwycali pracami przez nich wykonanymi. W programie wizyty studyjnej uwzględniono odwiedzenie szlaku winiarskiego - Winnicę nad Jarem. Zwiedzanie winnicy wraz z jej właścicielką Panią Sylwią Paciurą było pełne wiedzy merytorycznej winiarskiej i zakończone degustacją win. Ponadto wizyta obfitowała we wzajemną integrację poprzez spotkania z  KGW w Janowicach, KGW Gorzyczanki w Gorzyczanach oraz KGW Zajeziorzanki w Zajeziorzu, które to przygotowały ucztę kulinarną opartą na produktach regionalnych i warsztatach „wyciskaj zdrowie” na bazie lokalnych owoców i warzyw. Uczestnicy naszej wizyty przebywając w Gminie Samborzec nie mogli nie odwiedzić stolicy powiatu – Sandomierza. Sobotnie zwiedzanie Sandomierza z lokalnym przewodnikiem obfitowało w wędrówkę szlakami Ojca Mateusza uwzględniając najważniejsze zabytki.

Wizyty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w obszarze działania organizacji pozarządowych. Liczymy na to, iż  zaowocują kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

Więcej informacji
Galeria zdjęć - wizyty w Bieszczadach
Galeria zdjęć - wizyta na ziemi sandomierskiejIV Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Szanowni Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza:
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,
 • mieszkańców i turystów,
do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą Fundusze Europejskie – IV BFOP "Wspólnie o Funduszach Europejskich".

IV BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Forum pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym.

Wszystkie organizacje chętne do uczestniczenia w IV BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłanie jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres k.lenard@ustrzyki-dolne.pl bądź dostarczenia w wersji papierowej do koordynatora ds. współpracy z NGO w Gminie Ustrzyki Dolne, Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, pok. 16 w terminie do dnia 23.10.2019 r.

Więcej informacji
Program
Karta zgłoszeniowaPonadczasowe Spotkania Kulturowe

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zapraszamy do Ustrzyk Górnych 11 października na "Ponadczasowe Spotkania Kulturowe ukojeniem kulinarnym i duchowym - rekreacja po Bieszczadzku drogą do promocji lokalnych wyrobów" jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady", start godz. 15:00
Familijny Rajd Rowerowy

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zapraszamy do Dźwiniacza Dolnego 12 października na I Familijny Rajd Rowerowy jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"
VI Bieg Ekologiczny

Zapraszamy na VI Bieg Ekologiczny, który odbędzie się 12 października br. w Dźwiniaczu Dolnym
Zaproszenie do udziału w IV BIESZCZADZKIM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH i konkursach na WOLONTARIUSZA 2019 ROKU i na INICJATYWĘ 2019 ROKU

Szanowni Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Bircza, Olszanica, Lesko, Solina, Baligród, Cisna, Zagórz, Tyrawa Wołoska i Komańcza!!!

Przed nami kolejne, IV już BIESZCZADZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Forum odbędzie się 27 października 2019r w Ustrzykach Dolnych. Już dziś serdecznie zapraszam na nie wszystkie bieszczadzkie NGO i grupy nieformalne.

Wzorem lat ubiegłych , również w tym roku ogłaszamy dwa konkursy:
na WOLONTARIUSZA 2019 ROKU i na INICJATYWĘ 2019 ROKU. Ten pierwszy może być okazją do wskazania osoby z Waszej organizacji, która w sposób szczególny pracuje na rzecz swojej organizacji i lokalnej społeczności. Już samo zgłoszenie do konkursu będzie wyrazem Waszej wdzięczności i podziękowania tej osobie za wolontarystyczną pracę, za zaangażowanie i czas poświęcony społecznym działaniom.
Konkurs na INICJATYWĘ ROKU 2019 będzie okazją do pokazania szerszej społeczności co robicie w swoich organizacjach, jakie ciekawe projekty realizujecie na rzecz Waszych miejscowości.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w powyższych konkursach!


Więcej informacji:
formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2019"
formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu "Wolontariusz Roku 2019"
Regulamin Konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2019"
Regulamin Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"


Nasz projekt "Zagroda Bieszczadzkie Ziółko" zyskał pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności

Z przyjemnością informujemy, iż 26.09.2019 r. nasz projekt pt: "Zagroda Bieszczadzkie Ziółko" uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI), co było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19. Etapem wcześniejszym był nasz udział w tzw. procesie przedsiębiorczego odkrywania, który to rozpoczął się jesienią 2017 roku. Liderem projektu jest nasza LGD, która nie tylko uczestniczyła w spotkaniach inicjowanych przez Urząd Marszałkowski, ale także organizowała spotkania dla przedsiębiorców i zachęcała do współpracy nad projektem sieciującym.


Więcej informacji:
Więcej o projekcie
Uchwała PRI


Połączą nas dary ziemi!

Przypominamy, już w najbliższą sobotę 5 października Wielkie Grzybobranie w Orelcu oraz Rajd Rodzinny Nordic Walking i nie tylko.....
Serdecznie zapraszamy!

Poniżej program imprezy i regulaminy konkursów:
Więcej informacji:
Regulaminy uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach imprezy "Połączą nas dary ziemi", Regulamin zawodów o miano "Zbieracza Rydzów 2019", Regulamin zawodów o miano "Grzybiarza roku 2019" oraz Regulamin rajdu rodzinnego Nordic Walking.Uwaga: Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach!

Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:
 • 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-na-nowych-korzystnych-zasadach.htmlBieszczaduj z FE - dotacje na rozwój bieszczadzkich firm!

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dotyczy MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie jednej z 12 gmin (Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 1 - 24.10. 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie? - Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Finanse:
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych.
 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.
  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.
   Kwota przeznaczona na konkurs: 15 000 000 PLN.

  Więcej informacji o konkursie: 
  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2289-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-nr-naboru-rppk-01-04-01-iz-00-18-006-19

  Zachęcamy do udziału  w spotkaniach informacyjnych. Ponadto mobilny punkt FE odwiedzi wszystkie 12 gmin.

  Więcej informacji:
  Informacje o spotkaniach

  Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne
  do wspólnego opracowania ofert i stworzenia bazy danych przedsiębiorstw społecznych

  Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej zaprasza do współpracy w ramach realizacji inicjatywy: "Razem możemy więcej" organizowanej w ramach realizacji grantu w projekcie "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".

  Więcej informacji:
  Zaproszenie


  Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne
  do wspólnego przygotowania stoisk 5.10.2019

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do współorganizacji imprezy w ramach realizacji inicjatywy: "Połączą nas dary ziemi" organizowanej dnia 05.10.2019 r. w Orelcu w ramach realizacji grantu w projekcie "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".

  Więcej informacji:
  Zaproszenie


  Promowanie obszaru objętego LSR,
  w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Ropienki 14 września na "Bieg Górnika – Ropienka 2019" jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"

  Konkurs - Moja SMART Wieś!

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Moja SMART Wieś organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Konkurs realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września br.  Więcej informacji:
  Regulamin konkursu
  Formularz zgłoszenia


  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Ropienki 14 września na Bieg Górnika - Ropienka 2019 - jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczdy"

  Uwaga: rozpoczyna się termin składania wniosków na założenie własnej firmy

  Przypominamy, iż nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej został ogłoszony 5 sierpnia br.

  Termin składania wniosków: od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

  W menu Leader PROW 2014-2020 w zakładce nabory dostępna jest dokumentacja dotycząca naboru nr 8/2019:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

  Przypominamy, iż w aktualnościach udostępniliśmy materiały ze szkoleń wraz z wzorami dokumentów. Tytuł komunikatu: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

  W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:


  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Fotorelacja
  Wzór wypełnionego wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej WoPP_19.2_P_3z
  Wzór wypełnionego BP w części finansowej
  Wzór BP_premie_3z część finansowa
  Wzór wypełniania - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de_minis
  Identyfikatory gmin woj. podkarpackiego
  wzór - Umowa najmu lokalu
  wzór - Umowa użyczenia budynku mieszkalnego i gospodarczego
  wzór - Umowa użyczenia lokalu
  wzór - Umowa użyczenia samochodu
  wzór - Umowa użyczenia sprzętu

  Zamieszczone powyżej dokumenty stanowią jedynie wzór i mogą ułatwić Państwu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

  Festiwal Filmów Karpackich - startujemy w ten weekend!

  Już tylko kilka dni dzieli nas od początku 3. edycji Festiwalu Filmów Karpackich. 23-25 sierpnia azymut na Bieszczady obiorą miłośnicy filmu i gór. W Polańczyku, Majdanie i Myczkowie czekają na nich m.in. kino plenerowe, spotkania z twórcami prezentowanych produkcji, warsztaty filmowe, seanse w wagonikach Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, pokazy i niepowtarzalna atmosfera.
  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Więcej informacji:
  Informacja prasowa  Informacja o realizowanej operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady rozpoczęło realizację operacji pn. "Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania", Operacja realizowana jest w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem LGD "Zielone Bieszczady" - Orelec, Stowarzyszeniem LGD Nowa Galicja - Kolbuszowa, Stowarzyszeniem LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" - Lubaczów, Stowarzyszeniem LGD "Region Sanu i Trzebośnicy" - Leżajsk, Stowarzyszeniem LGD "Siedlisko" - Kolbuszowa, Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" - Nowa Dęba.

  Celem operacji jest "Zbudowanie platformy współpracy - partnerstwa w obszarze działań Lokalnych Grup Działania z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy międzyterytorialnej pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich".

  Więcej informacji:
  Informacja o realizowanej operacji
  Rekrutacja uczestników - Formularz zgłoszeniowy wyjazd Kazimierz
  Regulamin wyjazdu
  Ulotka  Zapraszamy, my również tam będziemy

  Spotkania Paneli Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego "Jakość życia"

  Przedstawiciele naszej LGD wzięli udział w Panelach Inteligentnych Specjalizacji (PIS) Województwa Podkarpackiego "Jakość życia"– w dniach 30 i 31 lipca 2019 r. w Świlczy.

  Były to niezwykle twórcze spotkania, które w tych dniach zorganizowano w zakresie "Jakość życia". Pierwszego dnia hasłem przewodnim była "Zdrowa żywność", zaś drugiego dnia była to "Turystyka kulinarna".

  Pierwszą cześć spotkania obejmującą tematykę "Jak stworzyć i wypromować ofertę produktów żywnościowych opartych o ekologię i tradycję, którą pokochają konsumenci" poprowadziła Pani Maria Hirowska, która jest ekspertem z zakresu produktów ekologicznych i tradycyjnych w Polsce. Od ponad 10 lat związana jest zawodowo z rynkiem produktów ekologicznych i tradycyjnych. Od 6 lat pracuje jako product manager w firmie Folwark Wąsowo (https://folwarkwasowo.pl). Autorka artykułów z zakresu żywienia oraz współautorka dwóch książek z zakresu edukacji żywieniowej.  Wieloletni moderator kampanii społecznej Zdrowy Przedszkolak.org dotyczącej naturalnego żywienia dzieci oraz członek Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego.

  Drugiego dnia zaproszonym ekspertem był Pan Hubert Gonera – członek Rady Programowej Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne działającego przy Polskiej Organizacji Turystycznej, twórca szlaków i wydarzeń kulinarnych w Polsce, który szczegółowo omówił tematykę dziedzictwa, tradycji i ekologii w branży gastronomicznej – czyli czego szuka współczesny turysta kulinarny.

  Spotkanie było także okazją do prezentacji ciekawego projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach I Osi priorytetowej "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia został zaprojektowany system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usług zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), funkcjonującej jako portal internetowy. Więcej informacji o inicjatywie: https://www.ppwb.pl/

  Program spotkania powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branży gastronomicznej i horeca: restauratorzy, właściciele obiektów gastronomicznych oraz szefowie kuchni. Udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia związany był bezpośrednio z pracą nad wnioskiem w zakresie sieciowania MŚP w ramach RPOWP.

  Zapraszamy na XIII Kermesz Karpackich Smaków do Mrzygłodu - 11 sierpnia

  Rodzinny Piknik Żeglarski

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Polańczyka 10 sierpnia na Rodzinny Piknik Żeglarski - jest to druga impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" .  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Termin składania wniosków: Od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

  W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:


  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Fotorelacja  Szanowni Państwo !

  Od 1 września 2019 r. rozpoczyna się kolejny rok w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w Studium jest bezpłatna i trwa dwa lata.

  Kształcenie prowadzone jest w zawodach:

  • Animator fotografii
  • Animator tańca
  • Animator działań teatralnych
  • Animator kultury regionalnej - nowość!

  Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku:
  Załącznik  Zapraszamy na Święto Chleba do Muzeum Młynarstwa i Wsi do Ustrzyk Dolnych w dniach 3-4 sierpień.

  Zapraszamy na V Bieszczadzki Festiwal Sztuk 3 sierpnia do Czarnej

  Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania:

  • podejmowanie działalności gospodarczej

  do udziału w spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

  Program spotkania:

  • Rejestracja uczestników.
  • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu).
  • Przerwa kawowa.
  • Konsultacje indywidualne.

  Przypominamy, iż zgodnie z kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku przez Radę - organ decyzyjny LGD.

  Miejsca i terminy spotkań:

  Zaproszenie  Umowy o powierzenie grantu podpisane!

  Z przyjemnością informujemy, że 12 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszanicy zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację zadań grantowych. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" - Pani Iwona Woch. Nasza LGD podpisała w dniu 5 lipca 2019 roku z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00869-6935-UM0921409/19 na realizację projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" na łączną wartość 135 124,00 zł. Środki te trafią do 7 ngo z obszaru działa LGD "Zielone Bieszczady".

  Projekt Grantowy pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych".

  Celem projektu grantowego jest promowanie obszaru LGD "Zielone Bieszczady" poprzez działania związane z wydaniem 2 nośników informacyjnych, organizacją 9 wydarzeń promocyjnych, a także utworzeniem 1 Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych.

  W ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach zostanie zorganizowanych 5 zadań. W efekcie zaplanowanych zadań przewiduje się organizację 9 działań promocyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturowym i sportowo-rekreacyjnym.

  W ramach przedsięwzięcia 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR, zostanie zrealizowane 1 zadanie, dotyczące wydania publikacji albumowej, której celem jest promocja wsi, w tym atrakcji, produktów i usług lokalnych oraz stworzenie podstrony www celem promocji działań projektowych oraz wydanej publikacji – zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej.

  W ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych, zostanie zrealizowane 1 zadanie. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych (CRiPBPL), na które złożą się: 1) wielofunkcyjna sala szkoleniowo-warsztatowa - miejsce to będzie pełnić funkcję multimedialnego punktu promocyjnego i informacyjnego nt. bieszczadzkich produktów lokalnych i usług turystycznych. Organizowane tu będą szkolenia, warsztaty, pokazy, spotkania, projekcje itp. W pomieszczeniu zorganizowane będzie miejsce dla biblioteki ze zbiorami multimedialnymi i filmoteką edukacyjną włącznie; 2) studio fotografii projektowej – dostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli wykonać fotografie swoich produktów z użyciem profesjonalnego sprzętu studyjnego.

  Zapowiada się więc wiele ciekawych wydarzeń i inwestycji - zapraszamy do śledzenia naszej www i fb.
  Naszym Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji swoich zadań!  Zapraszamy na Dzień Drwala 21 lipca do Bukowca

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Ustrzyk Górnych w sobotę 6 lipca na pierwszą imprezę w ramach projektu grantowego

  Dodatkowe środki na przedsiębiorczość - uroczyste podpisanie aneksu do umowy ramowej

  Sześć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego na 26 otrzymało dodatkowe środki finansowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Dnia 27 czerwca z przedstawicielami tych grup spotkał się wicemarszałek Pan Piotr Pilch. Fundusze dla LGD pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każda grupa, która wykazała się bardzo dobrą realizacją umowy ramowej otrzymała dodatkowe wsparcie w wysokości 11% budżetu, w naszym przypadku jest to kwota 690 000 zł, zostanie ona przeznaczona na dotacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

  Już dziś osoby zainteresowane założeniem firmy zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych planowanych w okresie wakacji. Informujemy, iż planowany termin naboru to sierpień/wrzesień 2019. Zaś limit dostępnych środków w ramach planowanego naboru wyniesie: 1 850 000,00 zł (premie po 50 000 zł).

  Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.


  Konsultacje społeczne!
  (Data publikacji: 03.07.2019 r.)

  Konsultacje społeczne dotyczące: zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

  W dniu 28.06.2019 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" zgodnie z procedurą wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie: Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej); Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwijanie działalności gospodarczej Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r.- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany: Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne. Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupa Robocza ds. LSR, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji.

  Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia 08.07.2019 r. Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres emailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie LGD, tj. Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne w godzinach pracy biura.

  Załączniki:
  1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian
  2. Formularz uwag/zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady".

  Więcej informacji:
  Program  Foodtrack wystartował!

  Dnia 19 czerwca wystartował foodtrack naszego Przedsiębiorstwa Społecznego (Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej) na stacji Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych w Uhercach Mineralnych http://drezynyrowerowe.pl/. Oferuje m.in. pyszne gofry, orzeźwiające lemoniady (na bazie naturalnych syropów z mięty, melisy, kwiatu lipy, kwiatu bzu oraz lawendy), słynne bieszczadzkie proziaki oraz lokalne przetwory, bieszczadzkie herbatki ziołowe i wyroby rękodzielnicze. Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy wygodne miejsce do wypoczynku.
  Uwaga ngo i grupy nieformalne - program grantowy POWES!

  Przypominamy, dnia 26 czerwca upływa termin składania wniosków do programu grantowego. 29 maja br Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłosił III nabór dla PES i grup nieformalnych do programu grantowego.

  Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Panie Iwonie Gratkowskiej i Pani Monice Buchtalarz, które zechciały wesprzeć fachowym doradztwem ngo i grupy nieformalne z terenu gminy Tyrawa Wołoska 19 czerwca. Mamy nadzieję, iż poświęcony czas przełoży się na ciekawe pomysły promujące ekonomię społeczną.


  Więcej informacji o konkursie:
  http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp/konkurs-grantowy-  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD
  (Data publikacji: 21.06.2019r.)

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 28.06.2019 r. na godzinę 13.00 do świetlicy wiejskiej w Orelcu. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2018 rok.

  6. Podjęcie Uchwał w sprawie:

  a) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2018 rok,

  b) zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",

  c) zmiany regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",

  d) zmiany w składzie Zarządu,

  7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.

  8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".  LGD "Zielone Bieszczady" na III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

  Dnia 15 czerwca odbyło się w Iwoniczu Zdroju III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Naszą LGD reprezentowała Pani Lucyna Sobańska – członkini Rady oraz Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu, która wzięła udział w dyskusji panelowej na temat: "Czy Lokalne Grupy Działania mogą być lokalnymi liderami NGO?" Celem imprezy była wymiana doświadczeń, integracja środowiska i poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy z samorządami, Lokalnymi Grupami Działania oraz o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rozmawiano o sposobach finansowania szczególnie mniejszych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Gościem honorowym Forum był wicepremier Piotr Gliński, który pełni też funkcje przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego. Program Forum zawierał również prezentację i degustację regionalnych, tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego oraz koncerty zespołów wokalno-tanecznych.
  Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku

  W dniu 24 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku w godz. 9.00 do 11.00.

  Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

  Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia.

  Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

  Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: "https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

  Miejsce dyżuru:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku ul. Rynek 18  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uczestniczyła w powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej

  Dnia 16 maja 2019 roku w Muszynie miało miejsce spotkanie podkarpackich ngo, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie podjęły uchwałę o powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Strony porozumienia uznały współpracę międzysektorową za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych i pobudzania rozwoju lokalnego, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowania działań partnerskich dla dobra społeczności lokalnej, jak i dla dobra uczestników niniejszego porozumienia. Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powstał jako rezultat spotkań sieciujących inicjowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. W imieniu naszej LGD udział w spotkaniu wzięła Prezes Zarządu Iwona Woch, która jednocześnie została wybrana na członka Rady Programowej powstającej fundacji. Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powołany zostanie jako fundacja osób prawnych, dzięki czemu jako organizacja pozarządowa będzie mógł aplikować o środki zewnętrzne i jako partner realizować projekty dla swoich członków i zaprzyjaźnionych podmiotów.
  Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR
  data publikacji: 31.05.2019

  Szanowni Państwo,

  informujemy, iż na podstawie zakończonego procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa) LGD "Zielone Bieszczady" za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogła ubiegać się o dodatkową kwotę środków finansowych (690 000 zł.) na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o czym informowaliśmy Państwa niedawno, dla przypomnienia tematu podajemy tytuł informacji zamieszonej na naszej stronie www i fb - Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszar LGD "Zielone Bieszczady".

  Wniosek o dodatkowe środki złożony przez LGD w dniu 20 maja 2019 r. otrzymał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 23.05.2019 r. Zn UM09-6933-UM091025/15 OW-VII.433.11.1.25.2015.

  W związku z powyższym przystępujemy do działań związanych z aktualizacją LSR na obszarze objętym Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020. Rozpoczynamy zatem konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru w celu wspólnego zdiagnozowania obszaru i wskazania potrzeb związanych z rozwojem naszego terenu. W ramach prowadzonej diagnozy udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb formularz aktualizacji LSR (załącznik poniżej).

  Formularz aktualizacji LSR (edytowalny .doc)

  Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 10 czerwca 2019 r. w następujący sposób:
  - odesłać na adres e-mailowy LGD : lgdzielonebieszczady@wp.pl
  - odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne
  - doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej.

  Zmiany LSR dotyczą, jak już wyżej wspomniano, otrzymania przez LGD dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorczości, obserwowanych i zgłaszanych potrzeb aktualizacji LSR oraz koniecznych przesunięć środków w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych już naborów:

  - 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

  - 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej.
  Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój podmiotów generujących miejsca pracy

  - 4/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

  - 5/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, NordicWalking oraz tras narciarskich

  - 6/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych

  - 2/2018/GPromowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Przedsięwzięcia:
  2.1.2 Organizacja i udział w imprezach
  2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.


  Propozycję aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo w załączniku poniżej (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

  Do pobrania:
  Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian
  Formularz aktualizacji LSR (edytowalny .doc)

  Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w pracach związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  POLECAMY: Projekt na szkolenia zawodowe!

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: "TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

  Pierwszy nabór do projektu rozpoczyna się 30 maja od godziny 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2019 r. do godz.17.00

  Grupę docelową stanowi 1800 osób dorosłych (w tym 918 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. podkarpackie, lub spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1080zł/os., zgodnie z szacowaną strukturą płci – 918 Kobiet, 25% Uczestników projektu stanowią osoby niepracujące.

  UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

  FORMY WSPARCIA: Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) lub spoza BUR, sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:
  a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  b) kursy umiejętności zawodowych,
  c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

  Kwota dofinansowania jednego kursu/szkolenia w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości najmniej 12,81 % jeżeli uczestnikiem jest osoba pracująca lub co najmniej 5,69% dla osób bezrobotnych.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:
  www.pakd.pl  Warsztaty dla miłośników roślin i poszukiwania dzikiego smaku - podsumowanie udziału

  Województwo Podkarpackie w osobach pracowników Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach realizowanego projektu pt. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w dniach 17-19 maj br. w Daliowej zorganizowało warsztaty zielarskie. Na miejsce szkolenia wybrano malownicze Siedlisko Zakucie położone w Beskidzie. Pod okiem doświadczonego zielarza - fitoterapeuty - Pani Joanny Sadowskiej-Wrzecionko reprezentantka naszej LGD - Pani Iwona Woch z pozostałymi uczestnikami poznawała tajniki zbioru, przechowywania i wykorzystania karpackiej roślinności m.in. w kuchni, domowej apteczce i kosmetykach. Podczas zajęć gromadzony był materiał audiowizualny do późniejszego wykorzystania w programowej działalności powstającego Polsko-Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA w Bystrem k. Baligrodu i na stronie internetowej projektu. Dołączając do miłośników rośli i poszukiwania dzikiego smaku wiedzę zdobytą podczas warsztatów wykorzystamy min. w planowanym przedsięwzięciu w ramach sieciowania.
  Podsumowanie udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
  "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim"

  11 maja 2019 r. odbyło się Święto Funduszy Europejskich na Stalowowolskich Błoniach. Tradycyjnie już, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprosiła do wspólnego przygotowania stoiska. Na co odpowiedziały gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielnicy oraz przedsiębiorstwa społeczne. Pan Roman Glapiak z gospodarstwa agroturystycznego "U Flika", prowadzący jednocześnie zagrodę edukacyjną, zapewnił odwiedzającym "ucztę smakową" poprzez możliwość degustacji swojskiego chleba, pieczonego w tradycyjnym piecu chlebowym, ze smalcem i ogórkiem - jak za dawnych lat. Produkty do degustacji przekazali również właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Na Zamłyniu". LGD prezentowała materiały promocyjne swojej działalności oraz innych podmiotów oferujących usługi na naszym obszarze (noclegi, jadło oraz atrakcje turystyczne), wspierając tym samym rozwój aktywności w naszym regionie. Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej oraz inni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby wykonane w większości z naturalnych surowców (odpady z drewna, szkło, kamienie, glina). Przedsiębiorstwo społeczne Brama Karpat przedstawiło bogatą ofertę herbat ziołowych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jak na Dni Funduszy Europejskich przystało promowaliśmy przedsięwzięcia wsparte ze środków UE, w tym naszych beneficjentów.

  Dziękujemy współtwórcom stoiska za pomoc w jego realizacji oraz zaangażowanie w obsłudze. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych inicjatywach.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszar LGD "Zielone Bieszczady"

  Nadszedł czas na podsumowanie I kamienia milowego (lata 2016-2018) realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego zakończył proces oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa). Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" znalazła się wśród 6-ciu Lokalnych Grup z Województwa Podkarpackiego, które mogą ubiegać się o zwiększenie środków finansowych (tzw. bonus) na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w wysokości do 11% wysokości budżetu 19.2.

  Zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zwiększenie środków dotyczy wsparcia realizacji operacji w ramach LSR jedynie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.

  W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ubiega się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota o jaką wnioskujemy wynosi 690 000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie złożony w tej sprawie wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

  Dziękujemy wszystkim osobom i  instytucjom, które wspierały nas na etapie wdrażania LSR oraz bezpośrednio były zaangażowane w jej realizację, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, przedsiębiorcom (zwłaszcza tym którzy korzystając ze wsparcia za pośrednictwem LGD założyli działalność gospodarczą), organizacjom pozarządowym, w tym Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na obszarze LSR, przedstawicielom Gmin Członkowskich, członkom Rady, Zarządu oraz Stowarzyszenia LGD "Zielone Bieszczady". Za dotychczasową współpracę dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Pani Magdalenie Sobina Dyrektorowi Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pracownikom Departamentu.


  Poniżej do wglądu załączamy:
  informację przekazaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego o stanie realizacji przez LGD "Zielone Bieszczady" zobowiązań dotyczących realizacji I kamienia milowego wynikających z zapisów umowy ramowej nr 00025-6933-UM0910025/15 z dnia 23.05.2016 r.
  oraz
  skan pisma MRiRW dotyczący zasad przyznawania bonusów dla LGD.  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim" 11 maja 2019 do Stalowej Woli

  W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, Samorządu Miasta Stalowej Woli, wójta Gminy Zaleszany Pana Pawła Gardego i swoim własnym, w odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy beneficjentów, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

  Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej, osobiście, bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 12.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200).


  Więcej informacji o wydarzeniu:
  https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/podkarpackie-z-tradycjami-polska-roznorodna-dzieki-funduszom-europejskim  Akcja Eko za nami!

  16 kwietnia br. w Orelcu odbyła się akcja społeczna na rzecz poprawy środowiska naturalnego, która miała na celu aktywizację kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

  Akcja realizowana była w ramach przedsięwzięcia LSR nr 3.2.3. Prowadzenie akcji społecznych na rzecz poprawy środowiska naturalnego; Celu ogólnego: III. Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym; Celu szczegółowego: III. 2 Podnoszenie wiedzy osób z obszaru LSR związanej z zakładaniem działalności gospodarczej i rozwojem przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

  W ramach akcji został zorganizowany piknik EKO, na który zaprosiliśmy naszych beneficjentów, uczestników naszych wizyt studyjnych, przedsiębiorstwa społeczne, członków LGD oraz mieszkańców.

  Wspólnie wykonaliśmy prace porządkowe terenu (m.in. posprzątanie strumyka, koszenie, pozbieranie zalegających śmieci) zostały także wykonane nasadzenia nowych drzewek, krzewów oraz kwiatów.

  Pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotowali pracownicy Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej we współpracy z pracownikami Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica, za co serdecznie dziękujemy.

  Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej akcji. Za wsparcie merytoryczno-techniczne Panu Stanisławowi Gruzie i Gminie Olszanica oraz Pani Ewie Dudka i Gminie Tyrawa Wołoska oraz Panu Romkowi Glapiakowi za pyszności z pieca chlebowego i już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach.

  Pamiętajmy, że zbierając odpady, sprzątając otaczający nas teren, oszczędzając wodę, energie, papier i sadząc nowe rośliny dbamy o środowisko w którym żyjemy.


  Więcej informacji:
  fotorelacja  Wizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za nami !!!

  Lokalni liderzy LGD "Zielone Bieszczady" w dniach 10-12.04.2019 r. wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej w okolicach Kazimierza Dolnego i Nałęczowa - obszar LGD "Zielony Pierścień". Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania zmierzających do lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady", a także prezentacja działalności podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, działań wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów na przykładzie Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego "Dom Nasutów", Fundacji "Przyroda – Tradycja – Ludzie" w Kośminie i LGD "Zielony Pierścień" w Kośminie.

  Więcej informacji:
  Wizyta studyjna
  fotorelacja  Fundacja Brama Karpat
  Serdecznie Zaprasza 27 kwietnia na
  REDYK KARPACKI- NA PASTERSKIM SZLAKU!

  Tradycyjny spęd owiec, koncerty z muzyką pogranicza, tradycyjne "mieszanie" owiec oraz poświęcenie wody, drewna, zapalenie watry i degustacja lokalnych produktów serowarskich czekają na wszystkich, którzy w ostatni weekend kwietnia odwiedzą Ustrzyki Górne.
  W programie :
  - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych,
  - tradycyjne mieszanie owiec,
  - pokazy łucznictwa tradycyjnego,
  - kiermasz produktów lokalnych i degustacja serów,
  - atrakcje dla najmłodszych,
  - warsztaty: pędzenia wełny owczej, zielarskie, muzyczne,
  - występy zespołów folkowych CARPATHIA, OREADA, TRĄBICI, KAPELA Z PRZYPADKU, ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA.  Polecamy pożyczki dla firm istniejących
  II Regionalna Konferencja Pszczelarska w Ustrzykach Dolnych

  Uwaga - preferencyjne pożyczki
  na założenie działalności gospodarczej

  Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w dniu 26 lutego 2019 r. w Orelcu przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  • realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  • jakości wybieranych projektów,
  • adekwatności kryteriów,
  • zmian społeczno – gospodarczych,
  • przydatności wskaźników,
  • naborów dla beneficjentów.

  W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także beneficjenci, którzy zakończyli realizację swoich przedsięwzięć wspartych ze środków naszego lgd. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.
  Uwaga przedsiębiorcy - 100 milionów złotych
  z Programu Polska Wschodnia na tworzenie produktów sieciowych!

  Przedsiębiorcy z Bieszczad i Mazur otrzymują kolejną szansę na dofinansowanie inwestycji. Czeka na nich aż 100 mln zł w ogłoszonym naborze projektów na "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP". Tworzenie produktów sieciowych, czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką nie dotyczy już tylko konsorcjów. Możliwość pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, otrzyma teraz także pojedynczy przedsiębiorca. Będzie mógł on sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem.

  Więcej informacji:
  www.polskawschodnia.gov.pl
  podkarpackie.pl  Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji
  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.>

  Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 26.02.2019 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

  Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

  Do pobrania:
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (do edycji)
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (.pdf)
  Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 26.02.2019
  Materiały dotyczące realizacji LSR  Uwaga ngo!
  nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji
  Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego - edycja 2019.

  Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, w tym KGW i OSP.

  Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

  Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
  • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
  • nie jest wymagany wkład własny.

  Więcej informacji:
  informacje o konkursie
  regulamin
  generator wniosków

  Pytania:
  proo@niw.gov.pl
  telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 - 15.00)  Informacja o otwartych konkursach ofert - 2019r.

  Szanowni Państwo, informujemy o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

  1.
  POMOCY SPOŁECZNEJ
  /UCHWAŁA Nr 21/489/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023/.

  Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/s-26-konkursy-ofert

  2.
  WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH
  I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
  /Uchwała Zarządu Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020/

  Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkurs-ofert

  3.
  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  /UCHWAŁA Nr 21/493/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020"/.

  Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert

  4.
  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
  /UCHWAŁA Nr 21/491/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020"/.

  Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

  5.
  SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
  PRZEMOCY W RODZINIE
  /UCHWAŁA Nr 21 / 492 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie/.

  Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

  6.
  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
  /UCHWAŁA Nr 21 / 490 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020"/

  Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2-3

  Źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.  Podsumowanie udziału w III Targach Wschodnich

  Odbywające się w dniach 24-25 stycznia 2019 r. XII Forum Europa - Ukraina oraz towarzyszące im III Targi Wschodnie pomimo zimowej aury przyciągnęły wielu uczestników i wystawców.

  Stoisko LGD zrealizowane zgodnie z założeniami planu komunikacji na 2019 rok cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Wspólnie z kilkoma przedsiębiorstwami społecznymi m. in. "Dobra Praca" z Ustrzyk Dolnych Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów prezentowaliśmy ofertę informacyjną oraz wspierającą aktywność w regionie. Wyroby rękodzielnicze zaprezentowane przez naszą Bieszczadzką Szkołę Aktywności Społecznej z Orelca były magnesem przyciągającym uwagę na równi z ręcznie wykonaną scenografią stoiska. Fundacja Brama Karpat zaprezentowała bogatą ofertę zestawów ziół i herbat ziołowych. Na nasze zaproszenie do wspólnego przygotowania stoiska odpowiedzieli również reprezentanci przedsiębiorców i rolników z terenu działania naszego LGD. Swoje materiały promocyjne dotyczące produktu lokalnego oraz regionalne elementy wystroju zaprezentowali "Zajazd pod Caryńską" z Ustrzyk Górnych oraz Bacówka Caryńskie usytuowana pod stokami bieszczadzkich połonin z ofertą tradycyjnego serowarstwa. Targi były także okazją do spotkania partnerów ze Słowacji i Ukrainy oraz do nawiązania nowych kontaktów. Odwiedzający stoisko mogli także uzyskać informacje o możliwości współpracy organizacji pozarządowych w ramach trwającego międzynarodowego projektu Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego. 

  Dziękujemy współtwórcom stoiska za pomoc w jego realizacji oraz zaangażowanie w obsłudze. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych inicjatywach.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  KOMUNIKAT

  W dniu 30 stycznia 2019 r. biuro LGD czynne jest do godz. 12:00 z powodu udziału pracowników w uroczystości pogrzebowej.  Zaproszenie na warsztaty
  RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

  W dniach 28-29 stycznia 2019 r. Fundacja Brama Karpat we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat, które:
  - pracują nad rozwojem społeczności, świadczą usługi w sferze społecznej (dla osób żyjących w ubóstwie, wykluczonych społecznie,etc.) rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz wzmocnienia stosunków transgranicznych;
  - chcą współpracować z innymi lokalnymi organizacjami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami - są gotowe do uczenia się od stabilnej bardziej doświadczonej organizacji;
  - aspirują do współpracy z organizacjami zagranicznymi zarówno w celu rozwoju własnego potencjału, jak i potencjału regionu;
  - mają pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

  Więcej informacji:
  Informacja
  Program warsztatów  Trwa rekrutacja wychowanków do świetlicy - polecamy!  Więcej informacji:
  Działalność świetlicy  Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

  Uwaga - rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje w branży informatycznej" trwać będzie do dnia 24 stycznia 2019. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Po zebraniu grupy uczestników zajęcia odbywać się będą w Ustrzykach Dolnych w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego.  Więcej informacji:
  Regulamin
  Oświadczenie o kwalifikowalności
  Umowa uczestnika projektua  Uwaga: konkursy ofert w dziedzinie kultury na 2019

  Szanowni Państwo,

  Informujemy o ogłoszonych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie konkursach ofert w dziedzinie kultury na 2019 r.

  Więcej informacji:
  http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat
  Informacja  III Targi Wschodnie

  Zapraszamy do udziału w III Targach Wschodnich, które są najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym XII Forum Europa - Ukraina

  W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców zajmujących się branżami: informatyka i nowe technologie; finanse; ubezpieczenia; budownictwo; motoryzacja i lotnictwo; FMCG; HR, a także turystyka i sport do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w III Targach Wschodnich 24-25 stycznia 2019 r.

  Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz.12.00
  (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200).

  Więcej informacji:
  https://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzenia/forum-europa-ukraina/  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż z dniem 01.01.2019 r. rezygnujemy z prowadzenia biura terenowego - punktu informacyjno-konsultacyjnego w Sanoku z uwagi na siedzibę obecnego biura głównego, które od maja 2018 mieści się w miejscowości Orelec 35, w centrum obszaru LGD.  Szanowni Państwo,

  Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia i radości na Boże Narodzenie i cały Rok 2019.

  Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

  życzy Zarząd i Pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"


  Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

  Uwaga - trwa rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Po zebraniu grupy uczestników zajęcia odbywać się będą w Ustrzykach Dolnych. Zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu informacyjnym w czwartek 27.12.2018. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych (ul. M.Kopernika 4).  Więcej informacji:
  Fiszka informacyjna
  Regulamin
  Oświadczenie o kwalifikowalności
  Umowa uczestnika projektua  Komunikat! 

  Informujemy, że biuro LGD będzie czynne 24.12.2018 oraz 31.12.2018 do godziny 12.00.  Podsumowanie udziału w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA w Jasionce 7 - 8 grudnia 2018 

  Na nasze zaproszenie do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w Ekogali odpowiedziały zarówno gospodarstwa agroturystyczne, jak i przedsiębiorstwa. Gospodarstwa Agroturystyczne z Dźwiniacza Dolnego i jednocześnie zagrody edukacyjne: Państwa Beaty i Marka Kołodziejów oraz Pana Romana Glapiaka. Produkty do degustacji i elementy dekoracji przekazali również przedsiębiorcy: Arkadiusz Kuc (Restauracja Niedźwiadek z Ustrzyk Dolnych) oraz Katarzyna i Mirosław Krupa (Gościniec Pod Małym Królem z Ustrzyk Dolnych). Podczas tegorocznych targów wystawcami były także podmioty zajmujące się ziołolecznictwem i propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka. Swoje herbaty ziołowe i zestawy świąteczne na naszym stoisku zaprezentowało przedsiębiorstwo społeczne Brama Karpat, zaś ozdoby świąteczne wykorzystujące m.in. odpady z drewna - nasze przedsiębiorstwo społeczne - Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej z Orelca.

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Podsumowanie szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

  W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, z roku na rok rośnie zainteresowanie produktami lokalnymi, regionalnymi i tradycyjnymi. To odpowiedź konsumentów na pogarszającą się jakość żywności wytwarzanej masowo. Wielu kupujących wybiera wyroby lokalne czy regionalne produkowane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się wysoką jakością i doskonałym, niepowtarzalnym smakiem. Rosnące zainteresowanie konsumentów decyduje o rozwoju rynku takich produktów, które coraz częściej dostępne są nie tylko na targach, festynach czy jarmarkach, lecz także na specjalnych stoiskach w centrach handlowych, a nawet niedużych sklepach osiedlowych.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" była organizatorem szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych, które odbyło się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja
  Podsumowanie
  Otwarte konkursy ofert na rok 2019 oraz nabór członków do GRDPP w Ustrzykach Dolnych

  Szanowni Państwo, organizacje pozarządowe z terenu Gminy Ustrzyki Dolne

  - informujemy, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Wszelkie informacje dot. składania wniosków znajdują się pod adresem
  http://ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-3549-otwarte_konkursy_ofert_na_rok_2019.html

  - jednocześnie przypominamy, że trwa nabór członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych. Więcej informacji pod adresem
  http://ustrzyki-dolne.pl/strona-2439-nabor_na_czlonkow_gminnej_rady.html


  harmonogram


  Spotkanie podsumowujące realizację projektu "SI SENIOR!"

  Perspektywa wzrostu liczby osób starszych w strukturze społecznej i konsekwencje wynikające z tego faktu będą w najbliższym czasie priorytetowymi zagadnieniami państwa, województw, gmin. Proces starzejącego się społeczeństwa nazywany jest obecnie "srebrnym tsunami". Co istotne Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw UE, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji.

  18.11.2018 r. w ramach projektu "SI SENIOR!" odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podjęte działania. Projekt poza szeregiem zadań adresowanych do osób starszych inicjuje także proces budowania szerszych i skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów m.in. poprzez powołanie "Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów".

  Do udziału w spotkaniu oprócz odbiorców projektu wraz z rodzinami zaproszono także przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, podmioty ekonomii społecznej.

  Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.


  Uwaga konkurs dla ngo!

  Informujemy organizacje pozarządowe z obszaru naszego działania o ogłoszonym naborze wniosków nr 2/2018/G. Dotacje w kwocie od 5 000 zł do 20 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i kontaktu z biurem lgd.

  Więcej informacji:
  http://lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html  Informacja o odstąpieniu od konkursu o naborze wniosków nr 1/2018/G !
  (data publikacji 06 11 2018)

  Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2) Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców. Wskaźniki określone w złożonych przez Grantobiorców wnioskach w przedmiotowym naborze nie pozwalają na osiągnięcie zaplanowywanych wskaźników realizacji projektu grantowego.  Bieszczadzkie spotkanie z ekonomią społeczną - podsumowanie projektu

  28.10.2018 r. w ramach projektu "Ekonomia społeczna w praktyce" przeprowadzona została otwarta konferencja połączona z imprezą, promującą ideę ekonomii społecznej. Projekt był realizowany pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" przez grupę inicjatywną korzystającą ze wsparcia ośrodka POWES prowadzonego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo - Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle.

  Celem konferencji zorganizowanej pod hasłem "Bieszczadzkie spotkania z Ekonomią Społeczną" było rozbudzenie świadomości konsumenckiej odnośnie produktów lokalnych oraz podniesienie świadomości wśród obecnych i potencjalnych przedsiębiorców społecznych na temat znaczenia i wartości lokalnej marki. Przystępna forma miała na celu przybliżenie szerszemu gronu odbiorców przedsiębiorstwa społeczne w tym te funkcjonujące na obszarze realizacji projektu.

  Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej. Podczas imprezy zaprezentowane zostały także wybrane usługi i produkty regionalne w tym usługi/produkty ekonomii społecznej.


  Więcej informacji:
  Fotorelacja  SI SENIOR! - dużymi krokami zbliża się zakończenie realizacji projektu

  W ramach projektu "Si Senior!" dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przygotowała i realizuje specjalną ofertę spotkań dla seniorów.

  Nie od dziś wiadomo, że osoba aktywna to osoba zdrowsza. Dlatego też w ramach projektu prowadzono zajęcia sportowo - rekreacyjne (nording walking) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne (fitness). Zaplanowane zadania miały na celu promocję zdrowego stylu życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

  Seniorzy biorący udział w projekcie mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę, gdyż w ofercie programowej znalazły się także kursy informacyjne (fizjoterapeutka, dietetyczka), spotkania tematyczne (kosmetyczka, wizażystka, fryzjerka) oraz zajęcia komputerowe/obsługa urządzeń elektronicznych.

  Końcowym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie zawiązanie Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Zakładamy, że powołane partnerstwo umożliwi zainicjowanie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku seniorów jak i otoczenia osób starszych.


  EKOGALA!

  Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA!

  W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2018 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w: Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 7 - 8 grudnia 2018r.

  Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz.12.00
  (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl , tel. 513 852 200 ).
  Więcej informacji:
  https://ekogala.eu/  Ekonomia społeczna w praktyce

  Grupa inicjatywna Centrum Aktywności Społeczno - Gospodarczej w ramach projektu "Ekonomia społeczna w praktyce" pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", pragnie serdecznie zaprosić do udziału w seminariach tematycznych. Seminaria są prowadzone pod hasłem "Bieszczadzkie spotkania z ekonomią społeczną".

  Zakres tematyczny spotkań:

  • dobre praktyki w ekonomii społecznej, lokalne przykłady przedsięwzięć ekonomii społecznej w tym w szczególności w obszarze turystyki,
  • możliwe modele i doświadczenia współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz sektora ekonomii społecznej, klauzule społeczne,
  • formy prawne podmiotów ekonomii społecznej,
  • przykłady funkcjonujących z sukcesem wiosek tematycznych, analiza SWOT obszaru pod kątem tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych,
  • turystyka społeczna.

  Seminaria odbędą się w:
  • Świetlicy w Brzegach Dolnych, 38-700 Brzegi Dolne w dniu 22.10.2018 r. o godz. 16.00,
  • Świetlicy wiejskiej w Orelcu, 38-326 Uherce Mineralne w dniu 24.10.2018 r. o godz. 16.00,
  • Gminnym Domu Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna w dniu 25.10.2018 r. o godz. 16.00,
  • Urzędzie Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 w dniu 26.10.2018 r. o godz. 16.00 (sala narad).

  Do udziału w seminariach zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli samorządu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej - wszystkich zainteresowanych tematem ekonomii społecznej.  III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

  Za nami III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 14.10.2018 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była ekonomia społeczna rozumiana jako działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa również określana jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

  Więcej informacji o III BFOP:

  Forum w założeniu jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości.

  W tym roku stoiska informacyjno - promocyjne przygotowało dwadzieścia sześć organizacji pozarządowych aktywnie działających w regionie, a w samym forum wzięło udział blisko 80 reprezentantów sektora pozarządowego oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

  Zajęcia warsztatowe w grupach poprowadzili: Pan Mariusz Tywoniuk na temat "Aspekty prawne funkcjonowania organów władz podmiotów ekonomii społecznej". "Obowiązki płacowo kadrowe w podmiotach ekonomii społecznej" przedstawiła Pani Agnieszka Tywoniuk, zaś Pani Iwona Gratkowska mówiła na temat "RODO w podmiotach ekonomii społecznej".

  Wykład inauguracyjny "Jak z ekonomią społeczną zmieniać jakość życia, odpowiedzialnie dążyć do osiągania zysków i służyć celom społecznym" wygłosił Pan Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna.

  W panelu dyskusyjnym pod hasłem "Ekonomia społeczna szansą na rozwój" udział wzięli:

  • Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" (moderator)
  • Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
  • Robert Petka - Zastępca Wójta Gminy Olszanica
  • Robert Radwan - Kierownik Projektu "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z Jasła,
  • Bogusław Pyzocha - Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej
  • Marcin Marcinkowski - Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica

  Program forum oprócz wykładów, warsztatów oraz panelu dyskusyjnego, umożliwiał zainteresowanym skorzystanie z profesjonalnych, nieodpłatnych porad w zakresie prawa oraz księgowości i kadr, których udzielali: Pani Agnieszka Tywoniuk i Pan Mariusz Tywoniuk.

  Wyjątkowo atrakcyjnym elementem spotkania były występy: Smyków ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej z Ustrzyk Dolnych oraz zespołu "Karczmarze" z Rzeszowa.

  Podczas forum przyznana została także coroczna nagroda Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla szczególnie wyróżniającej się organizacji. W tym roku nagrodę odebrało nasze stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", której w tym roku minęło 10-lecie działalności. Nagrodę z rąk Pana Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych odebrała Pani Iwona Woch Prezes Zarządu.

  Podczas forum wręczono nagrody w trzech konkursach na wolontariusza, inicjatywę i stoisko.

  Celem konkursu "Wolontariusz Roku 2018" było m.in. propagowanie aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym. Kandydaci do nagrody byli zgłaszani w jednej lub kilku kategoriach konkursowych: kultura i sztuka, sport, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami.

  Tegoroczni laureaci to: Pani Ryszarda Grządziel, Pani Edyta Kmiecik, Pan Krzysztof Paszkowski, Pan Grzegorz Karabanowski oraz Pan Maciej Feculak.

  W ramach konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018" nagrodzono 7 podmiotów:

  I miejsce:  "Bieszczad-ski- rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica" - Gmina Olszanica.

  II miejsce: "Wieczory klubowe w kawiarni z pasją" - Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homi Homini".

  III  miejsce : "Uczymy się Ratować - Let’s learn to save" - Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych "Orzeł" i Rodzinny piknik charytatywny na rzecz podopiecznych "Promyka Nadziei"- Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PROMYK NADZIEI".

  Trzy równorzędne wyróżnienia: "Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych" -  Ochotnicza Straż Pożarna w  Stańkowej oraz "Mój biznes, mój region, moja przyszłość" -  Stowarzyszenie Copernicus w Ustrzykach Dolnych oraz  "Usprawnianie przez pływanie" - Stowarzyszenie "Pozytywka".

  Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu":

  I miejsce: Stowarzyszenie KGW "Uherczanie" z Uherzec Mineralnych
  II miejsce: Stowarzyszenie "Bieszczadzkie Trasy Narciarskie" z Mucznego
  III miejsce: Stowarzyszenie "Pozytywna" z Ustrzyk Dolnych

  Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, dyrekcji i pracownikom Ustrzyckiego Dom Kultury oraz Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych, prelegentom, doradcom, szkoleniowcom i wszystkim zaangażowanym osobom, w tym wolontariuszom za profesjonalizm i współpracę podczas organizacji III Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja - Andrzej Górski


  Zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

  Szkolenie odbędzie się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.
  Zakres tematyczny programu będzie obejmował:

  • Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych;
  • Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych
  • Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż bezpośrednia)
  • Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich
  • Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą
  • Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami lokalnymi i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne.

  Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w terminie do dnia 17.10.2018 do godz. 16. Adres pocztowy: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, adres e-mail: a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

  Więcej informacji:
  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy
  Klauzula informacyjna
  Plakat

  Program


  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"  zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

  - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy) ogłoszony nabór wniosków;

  - zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy).

  W spotkaniach wzięło udział ponad 35 uczestników w tym przedstawicieli NGO. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:

  Gmina

  Termin

  spotkania

  Miejsce

  Lutowiska

  02.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713

  Czarna

  02.10.2018,

  godz. 13.00-15.00

  Gminny Dom Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna

  Olszanica

  03.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722

  Solina

  03.10.2018,

  godz. 13.00-15.00

  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk

  Tyrawa

  Wołoska

  04.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191, 38-535

  Sanok

  04.10.2018,

  godz. 13.00-15.00

  Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

  Ustrzyki Dolne

  05.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Fotorelacja  Uwaga !!!

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, przedstawiciele grup nieformalnych, pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo, mieszkańców i turystów) pragniemy poinformować, że termin przesyłania kart zgłoszeniowych został wydłużony do piątku 05.10.2018 r. (godz. 16.00)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

  Termin: 14.10.2018 r.
  Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

  Do pobrania:
  Karta zgłoszeniowa
  Zaporoszenie

  Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
  "Wolontariusz Roku 2018"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018"
  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu"
  Regulamin
  Zał. do regulaminu - oświadczenie  Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania* - projekt grantowy);
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*- projekt grantowy)

  do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem emailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl; m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl .

  Więcej informacji:
  Zaproszenie i program spotkania  PIENIĄDZE Z RPO WP 2014-2020 DLA BIESZCZAD

  Zarząd województwa podkarpackiego podjął decyzję o przeznaczeniu 8 mln złotych na dofinansowanie projektów, które zostaną zgłoszone przez przedsiębiorców działających w sektorze usług turystycznych.

  Wsparcie będzie obejmowało projekty promujące rozwój MŚP przez inwestycje wspierające nowe lub ulepszone produkty albo usługi realizowane na terenie Bieszczad, czyli w gminach Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

  Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:
  https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/6349-video-pieniadze-z-rpo-wp-2014-2020-dla-bieszczad  Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie "Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP" które odbędzie się 21 września 2018 r. godz. 11.00-13.30, w Olszanicy

  Więcej informacji:
  Rejestracja
  Agenda  III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w Orelcu wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  • mieszkańców i turystów,
  do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych.
  Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna - jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie powstałych w tym roku pierwszych Przedsiębiorstw Społecznych.

  Ponadto, III BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

  Termin: 14.10.2018 r.
  Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne) w terminie do dnia 28.09.2018 r.

  Do pobrania:
  Karta zgłoszeniowa
  Zaporoszenie

  Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
  "Wolontariusz Roku 2018"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018"
  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu"
  Regulamin
  Zał. do regulaminu - oświadczenie  Spotkanie integracyjne w Koszycach

  Fundacja Brama Karpat serdecznie zaprasza do zgłaszania chęci udziału w wyjeździe organizowanym w ramach projektu Platforma Społeczeństwa Karpackiego.

  Jest to kontynuacja prac rozpoczętych na lokalnych warsztatach przygotowujących do stworzenia platformy współpracy karpackich organizacji pozarządowych jak i dla nowych podmiotów.

  Fundacja Brama Karpat organizuje wyjazd na spotkanie międzyregionalne w Koszycach w dniach 2-3 października 2018 r. gdzie przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze Słowacji, Ukrainy, Polski i Węgier mogą się spotkać, porozmawiać o wynikach lokalnych warsztatów, mogą zmapować możliwości międzynarodowej współpracy i stworzyć ramy przyszłej współpracy.

  Zapraszamy do udziału w wyjeździe wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polskich Karpat, liczba miejsc ograniczona.

  Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do udziału oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: fundacja@bramakarpat.pl osoba do kontaktu: Jacek Skórka 609620565

  Więcej informacji:
  Inter-Regional Meeting
  Szczegółowy plan  Karpacki HUB

  Fundacja Brama Karpat zaprasza na dwudniowe spotkanie przygotowujące do stworzenia platformy współpracy karpackich organizacji pozarządowych.

  Warsztaty będą dobrym spotkaniem do wymiany poglądów oraz ofert produktów czy kierunków rozwoju ku wspólnej sprzedaży produktów oraz usług indywidualnie przez nas produkowanych

  W ramach projektu tworzenia nowego Karpackiego HUB'u zapewniamy:

  -warsztat rozwojowy mający na celu nawiązania i zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu Karpat,

  -nocleg i wyżywienie,

  -spotkanie z inspirującą kulturą karpacką,

  -wieczorny koncert zespołu folkowego.

  . Spotkanie odbędzie się 16-17.09.2018 w Zajeździe pod Caryńska w Ustrzykach Górnych.

  Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do udziału oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: fundacja@bramakarpat.pl
  osoba do kontaktu: Jacek Skórka 609620565

  Więcej informacji:
  Szczegółowy program spotkania  SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - NA OBSZARZE LGD KRAJNA ZŁOTOWSKA

  realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
  1. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

  Więcej informacji:
  Sprawozdanie
  Fotorelacja  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na Węgry

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w wyjeździe studyjnym połączonym z konferencją międzynarodową. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

  Wizyta studyjna odbędzie się na Węgrzech (obszar Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye) w dniach 13 - 17 września 2018r.

  Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w terminie do dnia 04.09.2018 do godz. 16 (liczy się data otrzymania pisma przez LGD).
  Adres pocztowy:
  Orelec 35,
  38-623 Uherce Mineralne,
  adres e-mail:
  a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

  Więcej informacji:
  Regulamin wyjazdu studyjnego na Węgry organizowanego w ramach projektu współpracy międzynarodowej
  Formularz zgłoszeniowy
  Klauzula informacyjna  Dożynki Gminne Lutowiska 2018

  II Festiwal Filmów Karpackich

  24-26 sierpnia 2018 r.
  Majdan k. Cisnej (teren Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej)

  Więcej informacji:
  Program  Bieszczadzkie Święto Chmielu w Chmielu  Więcej informacji:
  Program  Szanowni Mieszkańcy,

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w warsztatach kulinarnych połączonych z degustacją. Warsztaty realizowane są w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

  Warsztaty odbędą się w Karczmie "We młynie" przy Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych 17 sierpnia 2018r. o godz. 16:30.

  Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 9:00 telefonicznie na numer 513 852 200 lub na adres e-mail: a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zachęcamy do udziału  NASZ KOŚCIÓŁEK

  Dzień Żubra Lutowiska 2018

  Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów

  Wynik naboru na stanowisko: Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18.07.2018 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 02.07.2018 r w składzie:

  1. Małgorzata Gądela - Przewodniczący Komisji Konkursowej

  2. Marlena Błyskal - Członek Komisji Konkursowej

  3. Agnieszka Ciepluch - Członek Komisji Konkursowej

  w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD:
  Panią Adriannę Sroka.  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu złotowskiego

  Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, który zaplanowany jest w dniach 22-24 sierpnia 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnym browarze, w Gospodarstwie Agroturystycznym Hawaje, warsztaty rękodzielnicze a także degustacja potraw tradycyjnych dla Krajny Złotowskiej. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
  513 852 200.
  XVIII Święto Chleba

  SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW

  Sprawozdanie z wizyty studyjnej realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
  1. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
  2. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

  Więcej informacji:
  Sprawozdanie
  Fotorelacja  SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - KRASNYSTAW

  Sprawozdanie z wizyty studyjnej realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw Plus"
  2. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

  Więcej informacji:
  Sprawozdanie
  Fotorelacja  X KIERMASZ BOJKOWSKI

  Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej

  Zapraszamy na III Bieszczadzkie Święto Pszczoły  Więcej informacji:
  Program
  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody w Dwerniku
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  w związku z wykonywaniem zadań przez
  Lokalną